A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
SP 23 Toruń
SP 23 Toruń
BIP.gov.pl

  Witamy na stronie BIP Szkoły Podstawowej nr 23 w Toruniu

  Witamy na stronie

  --------------------------------------------------------------------------------------

  Informujemy, że od maja 2019r informacje o przetargach, sprawozdaniach oraz ofertach pracy będą umieszczane w odrębnych podstronach BIP.

  --------------------------------------------------------------------------------------

  Zapytanie ofertowe

  „Modernizacja i doposażenie pracowni komputerowe” - Szkoła Podstawowa nr 23 w Toruniu

  Sekcja I:  ZAMAWIAJĄCY

  Gmina Miasta Toruń,

  ul. Wały gen. Sikorskiego 8,

  87-100 Toruń

   

  ODBIORCA: Szkoła Podstawowa nr 23 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Toruniu

  ul. Osikowa 11,

  87-100 Toruń

  tel. 56-645-89-44

   

  Sekcja II: TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

   

  1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych przez Szkołę Podstawową nr 23 w Toruniu o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z dnia 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.)
  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym („zapytanie”) i umowie na dostawę sprzętu stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
  3. W przypadku użycia w treści niniejszego zapytania słowa „wykonawca” należy rozumieć „oferent”.
  4. Przez „wykonanie / realizację zamówienia” oraz „zgodność z zapytaniem / zamówieniem” należy rozumieć łączne spełnienie warunków formalnych i materialnych określonych w niniejszym zapytaniu.
  5. Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów

  i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

  1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
  2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

   

  Sekcja III: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

   

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie zamawiającemu 16 zestawów komputerowych, wyposażenia komputerów w aktualne oprogramowanie systemowe i biurowe, projektor multimedialny oraz zmiana struktury okablowania sieci tj.

  - zestaw komputerowy – 16 szt.,

  - licencja Office – 16 szt.,

  - program antywirusowy – 16 szt.,

  - projektor multimedialny – 1 szt.,

  - zmiana struktury okablowania sieci (wymiana przewodów i switchy),

   

   

   

   

   

   

   

  1. Przedmiot zamówienia wg poniższych parametrów technicznych:

   

  Zestaw komputerowy

  Komputer

  • Model: MEDION V6/2-P8
  • Płyta główna: ECS H110H4-CM2
  • Procesor: INTEL CORE I5 6400 4 x 2,7GHz
  • Karta graficzna: INTEL HD-530 GRAPHICS DDR3 / 64BIT / VGA / HDMI
  • Pamięć RAM: 8GB DDR3L / 1600MHz
  • Dysk twardy: HDD 2TB SATA III + SSD M.2 128GB SAMSUNG MZNTY128HDHP
  • Napęd optyczny: DVD-RW
  • Zasilacz: HEC 350W CERTYFIKAT 80 PLUS
  • Łączność: LAN (Gigabit Ethernet) / WIFI RTL-8821AE, RTL-8723B / BLUETOOTH
  • Złącza płyty głównej: 2 x USB2.0 / 2 x USB3.0 / LAN / VGA / HDMI / 3 x AUDIO
  • Złącza front panelu: 2 x USB3.0 / 2 x AUDIO / CZYTNIK KART SD
  • System operacyjny: WINDOWS 10 HOME x64 PL (na dysku recovery)
  • Dodatkowe: KOSZYK HOTSWAP HDD 3,5 CALA

  Lub o zbliżonych parametrach technicznych

  1 komputer musi pełnić funkcję serwera ( z oprogramowaniem).

   

  Monitor

  • Model: PHILIPS 227E6LDAD
  • Matryca: 21.5 CALA / LED / 16:9 / 1920x1080 FULL HD
  • Złącza: D-Sub (VGA) / DVI / HDMI
  • Czas reakcji: 1ms
  • Kontrast: 20 000 000:1 (dynamiczny - SmartContrast)
  • Jasność: 250 cd/m2

  Lub o zbliżonych parametrach technicznych

  Zestaw Mysz + Klawiatura

  • Klawiatura: MEDION KB313U USB / w kolorze czarnym z obcojęzycznym układem klawiszy QWERTZ DE + naklejki spolszczajace gratis! Ich naklejenie zajmuje krótką chwile / jest to trwałe, estetyczne rozwiązanie na lata
  • Mysz: MEDION MA105U USB

  Projektor multimedialny

  Epson EH-TW5650 3D

  • nr kat. 1135244
  • Rodzaj matrycy: 3LCD
  • Jasność: 2500 ANSI lumen
  • Współczynnik kontrastu: 60000 :1
  • Rozdzielczość bazowa: Full HD (1920 x 1080)

  Siła lampy: 200 W

   

  Lub o zbliżonych parametrach technicznych

   

   

  Złożona oferta powinna również objąć montaż i instalację

   

   

  Sekcja IV: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

   

  Termin wykonania przedmiotu zamówienia zostanie określony precyzyjnie po przekazaniu środków finansowych przez organ prowadzący jednostki oświatowe.

   

   

  Sekcja V: OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

   

  Oferent powinien stworzyć ofertę w formie pisemnej.

   

  Oferta powinna zawierać pełną specyfikację techniczną oferowanego sprzętu, zgodną z opisem zamówienia. Czytelne, kolorowe zdjęcie oferowanego przedmiotu ukazujące go z każdej strony. Dokładną kalkulację kosztów zakupu zamówionego sprzętu.

   

  Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia z tytułu ceny należnej przy zachowaniu zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i realizacji przedmiotu zamówienia.

   

  Cenę ofertową należy podać cyfrowo i słownie w walucie PLN.

   

  Oferta powinna być: opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, czytelny podpis osoby wystawiającej ofertę.

   

  Sekcja VI: MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

   

  1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sp23tor@sp23.torun.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres zamawiającego do dnia 22.03.2019 r. do godz. 12:00. Na kopercie należy umieścić dopisek „Konkurs – Modernizacja i doposażenie pracowni komputerowej”.
  2. Ocena ofert zostanie dokonana najpóźniej do dniu 27.03.2019 r. a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem: www.sp23.torun.pl
  3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.sp23.torun.pl

   

  Sekcja VII: OCENA OFERT

   

  Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

  1-parametry techniczne,

  2- gwarancja, serwis,

  3-cena

   

  Sekcja VIII: DODATKOWE INFORMACJE

   

  Dodatkowych informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela kierownik gospodarczy SP nr 23 p. Miłosz Materna, tel. 607-773-258

   

   

                                                                                       Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 23 w Toruniu

   

                                                                                                                   Iwona Muszyńska

   

   

  Załącznik:

  Formularz ofertowy

  Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Oferta

   

                                                                                       OFERTA

  Nazwa oferenta …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Adres oferenta …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Numer telefonu …………………………………………………………………………………………………………………………………

  Adres e’mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Odpowiadając na zapytanie na dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb modernizacji i doposażenia pracowni komputerowej dla Szkoły Podstawowej nr 23 w Toruniu im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

   

  Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

  Lp.

  Sprzęt

  ilość

  Jednostkowa cena netto PLN

  VAT

    %

   

  Wartość netto PLN

  Wartość brutto PLN

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. Gwarancja:

   

  Urządzenie: ………………..………………………………………………….. – okres gwarancji ……………….. miesięcy

   

  Deklaruję dostarczyć dodatkowo nieodpłatnie ……………………………………………………………………………..

   

  1. Deklaruję ponadto termin wykonania zamówienia zgodnie z zapisami podanymi w zapytaniu ofertowym.
  2. Oświadczam, że uczestnicząc w procedurze wyboru wykonawcy na realizację niniejszego zapytania:

  - cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia,

  - spełniam warunki udziału w postępowaniu i wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym,

  - uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty,

  - uznaję się za związanego treścią złożonej oferty przez okres 30 dni od daty złożenia oferty,

  - znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zgodnej z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym,

  - posiadam wiedzę i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym,

  - zrealizuję przedmiot umowy w terminie ………… dni od dnia złożenia zamówienia.

   

  Jednocześnie stwierdzam, iż świadomy jestem odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych oświadczeń.

   

   

   

  …………………………………………………..……………………………………………………..

  (Data i miejsce)(Pieczęć i podpisy oferenta)

  W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na dostawę i realizację programu "Aktywna tablica" otrzymano 3 oferty handlowe. Wszystkie oferty spełniły wymogi formalne oraz zostały złożone w określonym terminie. W wyniku przeprowadzonej oceny najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Unisystem Sp.  j. z Torunia. Oferta spełnia w pełni stawiane w zapytaniu ofertowym wymagania pod względem sprzętowym jak i oprogramowania, jakości, gwarancji i ceny.

  Zapytanie ofertowe

   

  na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

  I. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasta Toruń

  87-100 Toruń

  ul. Wały Generała Sikorskiego nr 8

  NIP: 879-000-10-14

  ODBIORCA: Szkoła Podstawowa nr 23 im. KOU w Toruniu

  87-100 Toruń

  ul.  Osikowa 11

  tel. 056 645 89 44

   

   

  II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:

  1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych przez Szkołę Podstawową nr 23 w Toruniu  o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4. pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z dnia 2015r. poz. 2164, z późn. zm.)

  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym („zapytanie”) i umowie na dostawę sprzętu TIK - stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

  3. W przypadku użycia w treści niniejszego zapytania słowa „wykonawca” należy rozumieć „oferent”. 

  4. Przez „wykonanie / realizację zamówienia” oraz „zgodność z zapytaniem / zamówieniem” należy rozumieć łączne spełnienie warunków formalnych i materialnych określonych w niniejszym zapytaniu.

  5. Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

  6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

  7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

   III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie zamawiającemu  2 x Tablic interaktywnych o przekątnej ekranu co najmniej 75 cali oraz 2 x  projektorów standardowych do siedziby zamawiającego wraz z montażem i instalacją, w ramach rządowego projektu „Aktywna Tablica”.

  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

  A. Tablica interaktywna

  A.1 - Obszar aktywny ( tzn. wyświetlany tablicy min 1560 mm szerokość × 1170 mm wysokość).

  A.2 - Przekątna tablicy min. 75 cali.

  A.3 - Proporcje tablicy – 3/4.

  A.4 - Waga urządzenia maksymalnie 20 kg.

  A.5 - Powierzchnia tablicy twarda, matowa, odporna na uszkodzenia, magnetyczna.

  A.6 - Tablica w technologii dotykowej, optycznej (najlepiej pozycjonowanie w podczerwieni)

  A.7 - Podłączenie do komputera port USB.

  A.8 - Gwarancja min 3 lata.

  A.9 - Pisanie i sterowanie komputerem przez tablicę za pomocą dołączonych pisaków i za pomocą palca. Dostarczyć dwa pisaki.

  A.10 - Półka na pisaki producenta tablicy, wyposażona w klawisze do wyboru kolorów pisków (czarny, niebieski, czerwony i zielony). Przycisk uruchamiający funkcję gąbki oraz przyciski do wywoływania procesu orientacji tablicy, klawiatury ekranowej i prawego przycisku myszy.

  A.11 - Tablica pozwala na pracę min dwóch uczniów jednocześnie – pisanie.

  A.12 - Rozpoznawanie i obsługa gestów:

  - powiększ – zmniejsz obiekt,

  - obróć obiekt,

  - przejdź do następnej strony,

  - zgrupuj – rozgrupuj zaznaczone.

  A.13 - Wraz z urządzeniem dostarczyć program do przygotowywania i przeprowadzenie interaktywnych lekcji. Wszystkie wyspecyfikowane funkcje musi posiadać jedno oferowane oprogramowanie. Nie dopuszcza się realizacji funkcji przez kilka programów, które w sumie realizują wymaganą funkcjonalność. Producent musi gwarantować dostępność wszystkich opisanych niżej funkcjonalności co najmniej przez rok od daty dostarczenia programu. Wymaga się, aby zaoferowane oprogramowanie można było pobrać z aktualnej strony dostawcy/producenta. Oprogramowanie musi działać na komputerze bez konieczności podłączenia zaoferowanej tablicy interaktywnej lub monitora interaktywnego. Oprogramowanie musi działać i zawierać wszystkie wymienione funkcje bez konieczności podłączenia do Internetu.

  A.14 - Wybrane cechy oprogramowania do obsługi tablicy:

      - Obsługa min 8 jednoczesnych dotknięć.

      - Wsparcie dla Multi-touch.

      - Obsługa gestów Multi-touch dla jednego lub wielu użytkowników jednocześnie.

  - Realizator ćwiczeń interaktywnych pozwalający w krótkim czasie tworzyć zajęcia interaktywne poprzez wybór rodzaju aktywności i graficznego szablonu do niej. Musi zawierać co najmniej dwie różnorodne aktywności oraz dwa różnorakie szablony graficzne wykorzystujące jako elementy ćwiczenia tekst i/lub obrazy. Pozwalać na zapis treści aktywności, w celu jej użycia w aktywności innego rodzaju. Umożliwia na losowy wybór ucznia na podstawie listy klasy. Przygotowane ćwiczenia mogą być rozwiązywane na tablicy lub monitorze interaktywnym lub indywidualnie przez uczniów na urządzeniach komputerowych

  - Wstawianie tabel oraz rozpoznawanie odręcznych szkiców i przekształcanie ich na tabele.

  - Łączenie stron tablic w grupy.

  - Ustawianie wszystkich właściwości w jednym miejscu w aplikacji.

  - Zawiera narzędzie do graficznego ilustrowania pojęć (koncept mapping).

  - Możliwość sterowania treścią lekcji za pomocą tabletu z systemem operacyjnym Android lub iOS.

  - Prawy przycisk myszy dostępny na dwa różne sposoby.

  - Własna przeglądarka stron WWW wstawiana do treści lekcji.

  - Nagrywanie wyświetlanych (cały pulpit, okno, wybrany prostokątny fragment) działań na tablicy lub monitorze w postaci pliku wideo z dźwiękiem.

  - Przewracanie strony do stanu z ostatniego zapisu pliku na dysku.

  - Czyszczenie całego naniesionego cyfrowego atramentu ze strony za pomocą jednej funkcji.

  - Wygładzanie i poprawa czytelności cyfrowego atramentu.

  - Trzyfunkcyjny pisak: koło – uruchamia funkcję reflektora, prostokąt – funkcję lupy, rysowanie – znikający cyfrowy atrament.

  - Funkcja przycinania wstawionego do treści lekcji obrazu.

  - Wypełnienie dowolnym kolorem zamkniętych obszarów narysowanych obiektów i kształtów.

  - Narzędzia do tworzenia elektronicznych adnotacji, takich jak:

  • różnokolorowe pisaki,

  • nakreślacze,

  • pisaki wielokolorowe,

  • pióro stalówka,

  • pióro pędzel,

  • pióro kredka świecowa,

  • predefiniowane kształty (linie, strzałki, figury geometryczne).

  - Bezpośredni dostęp do lokalnego folderu sieciowego dla nauczycieli do przechowywania wspólnej zawartości do tworzenia materiałów lekcyjnych.

  - Dostępne dla użytkowników co najmniej 100 gotowych lekcji przygotowanych w oprogramowaniu.


   

  B. Projektor standardowy z uchwytem

   

  B.1 - Zgodnie z wymaganiami programu Aktywna Tablica

  B.2 - Menu ekranowe w j. polskim, sterowanie i zarządzanie przez sieć, szybkie włączanie i wyłączanie,
  tryb tablicy kolorowej, zabezpieczenie hasłem/kodem PIN, łatwa wymiana lampy.

  B.3 - Uchwyt  ścienny do projektora uniwersalny rozstaw otworów montażowych, dzięki czemu w łatwy sposób dostosowuje się do konkretnego modelu projektora, okablowanie 10 m (HDMI + zasilające).

  IV. DOSTAWA, MONTAŻ, URUCHOMIENIE I SZKOLENIE UŻYTKOWNIKÓW

  W ramach dostawy urządzeń wykonawca musi zapewnić transport urządzeń we wskazane miejsce (szkoła), zainstalować i uruchomić urządzenia oraz przeszkolić użytkowników (co najmniej dwie osoby) według poniższych wytycznych:

  1. Instalacja tablicy interaktywnej:

  • Instalacja tablicy na uchwycie producenta, projektor zainstalowany na uchwycie ściennym.

  • Wszystkie przewody niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zestawu poprowadzone w listwach instalacyjnych w pobliże biurka nauczyciela z jednej strony oraz podłączone do projektora (HDMI) i tablicy interaktywnej (USB) z drugiej strony.

             Projektor i tablica podłączona do zasilania.

   

  1. Wykonawca zapewnia kable sygnałowe o odpowiedniej długości.

  2. Uruchomienie:

  • Wykonawca uruchamia i kalibruje ze sobą urządzenia,

  • Na komputerze dostarczonym i oprogramowanym przez użytkownika uruchamia program interaktywny i wykonuje co najmniej: napisanie pisakiem elektronicznym nazwy szkoły, przeniesienie napisanego obiektu w inny rejon tablicy, dodatnie dowolnego obrazka z galerii, uruchomienie prawego przycisku myszy.

  Odtwarza dźwięk z komputera na podłączonych głośnikach.

   

  1. Szkolenia z obsługi urządzeń interaktywnych i audiowizualnych:

  Treści szkolenia muszą obejmować co najmniej:

  • elementy multimedialnego zestawu interaktywnego,

  • sposób uruchomienie zestawu,

  • sposób wykonania kalibracji tablicy,

  • zasady bezpiecznej pracy z zestawem prezentacyjnym

  • wykonanie przez użytkownika co najmniej: napisanie pisakiem elektronicznym nazwy szkoły, przeniesienie napisanego obiektu w inny rejon tablicy, dodatnie dowolnego obrazka z galerii, uruchomienie prawego przycisku myszy

  przekazanie informacji o dostępnych bezpłatnych zasobach internetowych wykorzystywanego oprogramowania (gotowe lekcje, dodatkowe materiały szkoleniowe, strony społecznościowe).

   

  1. Instalacja projektorów na uchwycie ściennym

  • Instalacja projektorów na uchwycie ściennym.

  • Wszystkie przewody niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zestawu poprowadzone w listwach instalacyjnych w pobliże biurka nauczyciela z jednej strony oraz podłączone do projektorów  (HDMI i USB) z drugiej strony. Projektor podłączony do zasilania.

  1. Wykonawca zapewnia kable sygnałowe o odpowiedniej długości.

  2. Uruchomienie:

  • Wykonawca uruchamia i kalibruje projektory,

  • Na komputerze dostarczonym i oprogramowanym przez użytkownika uruchamia program interaktywny i wykonuje co najmniej: napisanie pisakiem elektronicznym nazwy szkoły, przeniesienie napisanego obiektu w inny rejon tablicy, dodatnie dowolnego obrazka z galerii, uruchomienie prawego przycisku myszy.

  • Odtwarza dźwięk z komputera na podłączonych głośnikach.

  1. Szkolenia z obsługi urządzeń interaktywnych i audiowizualnych:

  Treści szkolenia muszą obejmować co najmniej:

  • elementy projektora  interaktywnego,

  • sposób uruchomienie projektora,

  • sposób wykonania kalibracji projektora,

  • zasady bezpiecznej pracy z projektorem

  • wykonanie przez użytkownika co najmniej: napisanie pisakiem elektronicznym nazwy szkoły, przeniesienie napisanego obiektu w inny rejon tablicy, dodatnie dowolnego obrazka z galerii, uruchomienie prawego przycisku myszy

  • przekazanie informacji o dostępnych bezpłatnych zasobach internetowych wykorzystywanego oprogramowania (gotowe lekcje, dodatkowe materiały szkoleniowe, strony społecznościowe).

   

  V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

              Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30.10. 2018 r.

  VI. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM 

  O udzielenie zamówienia może ubiegać się oferent, który łącznie spełnia warunki materialne i formalne określone poniżej:

  WARUNKI MATERIALNE DLA OFERENTA

  Dokonanie w terminie maksymalnym do dnia  15.11.2018 r. następujących czynności:

  • zapewnienie transportu urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia we wskazane przez zamawiającego miejsce – tj. Szkoła Podstawowa SP 23 w Toruniu z siedzibą przy ul. Osikowej 11, 87-100 Toruń,

  • zapewnienie instalacji, uruchomienia oraz zintegrowania zakupionych urządzeń i oprogramowania wchodzących w skład pomocy dydaktycznych stanowiących przedmiot zapytania z infrastrukturą szkolną przez wykwalifikowanych dostawców tych urządzeń i oprogramowania

  • poprawne zainstalowanie i uruchomienie wszystkich urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia

  • dwukrotne sprawdzenie właściwego funkcjonowania ww. urządzeń.

  Dokonanie w terminie maksymalnym do dnia 15.11.2018 r. - z uwzględnieniem punktu V. „Termin wykonania zamówienia” niniejszego dokumentu, następujących czynności:

  • przeprowadzenie szkolenia dla użytkowników wskazanych przez zamawiającego z zakresu funkcji oraz obsługi zakupionych urządzeń i oprogramowania, zgodnie z poniższymi wytycznymi:

  • szkolenie przeprowadzone zostanie w formie wykładów i warsztatów w ilości 8 godzin dla min 2 osób lub grupy nauczycieli

  • przeprowadzone zostaną indywidualne konsultacje uczestników szkolenia z prowadzącym w przypadku potrzeby zgłoszonej przez uczestników w ilości 3 godzin łącznie,

  • termin szkoleń zostanie uzgodniony z Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 23 Toruniu i będzie bezwzględnie wiążący dla wykonawcy. Termin zostanie dostosowany do czasu pracy placówki oraz preferencji nauczycieli,

  • prowadzący szkolenie wykaże się posiadaniem co najmniej 3 letniego doświadczenia z zakresu aktywizacji zawodowej pracowników oświaty, potwierdzone co najmniej 3 certyfikatami i/lub listami referencyjnymi,

  • program szkolenia zostanie dostosowany do poziomu znajomości tematyki szkolenia przez wszystkich uczestników. Poziom zostanie stwierdzony na podstawie przeprowadzonej przez prowadzącego ankiety w odpowiednim terminie, poprzedzającym pierwsze zajęcia w ramach szkolenia.

   WARUNKI FORMALNE DLA OFERENTA

  • posiadanie uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

  • posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobowym odpowiednim do wykonania zamówienia,

  • znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

  • dochowanie wszystkich terminów określonych w niniejszym zapytaniu,

  • dochowanie formy rozliczenia z zamawiającym na podstawie faktury VAT,

  • nie podleganie wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych,

  • brak powiązania osobowego lub kapitałowego z zamawiającym i osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego oraz osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru oferty.

   VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

   Oferent powinien stworzyć ofertę w formie pisemnej.

   Oferta powinna zawierać:

  - pełną specyfikację techniczną oferowanego sprzętu i akcesoriów zgodną z opisem zamówienia.

  - czytelne, kolorowe zdjęcia oferowanego przedmiotu ukazujące go z każdej strony.

  - dokładną kalkulację kosztów zakupu zamówionego sprzętu.

  Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia z tytułu ceny należnej przy zachowaniu zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i realizacji przedmiotu zamówienia.

  W związku z powyższym, cena musi zawierać wszelkie składniki związane z wykonaniem zamówienia, takie jak: koszty dostawy, (transportu), zainstalowanie programów, podatek VAT.

  Cenę ofertową należy podać cyfrowo i słownie w walucie PLN.

  Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia

   Ustalenia wartości zamówienia dokonano na podstawie: par. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 19.07.2017r. tj. zgodnie z którym: maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla szkoły z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych wynosi 14 000 zł oraz wkład własny organu prowadzącego Szkołę w wysokości ww. wsparcia wynosi nie mniej niż 20% kwoty realizacji zadania objętego dofinansowaniem tj. 3500zł .

               Oferta powinna być:

              - opatrzona pieczątką firmową,

              - posiadać datę sporządzenia,

              - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

              - podpisana czytelnie przez wykonawcę.

   VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

  1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: sp23tor@sp23.torun.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres zamawiającego do dnia 25.10.2018 do godz. 12:00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione z datą nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty. Na zamkniętej kopercie należy umieścić dopisek „Aktywna Tablica”.

  2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 25.10.2018 r. a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony po godzinie 15:00 w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej pod adresem: www.sp23.torun.pl

  3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

  5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

  6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.sp23.torun.pl

   

  VIII. OCENA OFERT

              Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

              1 – parametry techniczne sprzętu 30%

              2 – multimedia i oprogramowanie 10%

              3 – jakość/trwałość/estetyka sprzętu 10%

              4 – gwarancja 20%

              5 – cena 30%

   

  IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.sp23.torun.pl. Bezwzględnemu odrzuceniu podlegają oferty, które:

  a) wpłyną po podanym w niniejszym zapytaniu terminie. Kolejno oferty nie będą rozpatrywane i  zostaną zwrócone nadawcy bez otwierania,

  b) nie spełniają wymogów formalnych i materialnych określonych w niniejszym zamówieniu

  c) są niezgodne z przepisami prawa w szczególności dotyczącymi Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli „Aktywna Tablica”,

  d) oferent w wyznaczonym terminie nie wyjaśnił treści oferty lub z treści oferty i wyjaśnień oferenta wynika, iż oferent nie spełnia wymagań określonych w zapytaniu ofertowym,

  e) przekroczą ustaloną przez zamawiającego wartość zamówienia.

   Ustalenia wartości zamówienia dokonano na podstawie: par. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 19.07.2017r. tj. zgodnie z którym maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla szkoły z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych wynosi 14 000 zł w tym wkład własny zamawiającego w wysokości 3 500zł

  Jeśli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy na dostawę sprzętu TIK, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

   

  X. DODATKOWE INFORMACJE

  Dodatkowych informacji  udziela Dyrektor SP nr 23 Pani Iwona Muszyńska, tel. 793215722

   

                                                   Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 23 w Toruniu

                                                    Iwona Muszyńska

   

   

   

  Załączniki:

  1. Formularz ofertowy (zał. nr 1)

  2. Wzór umowy (zał. nr 2)

  ---------


   

  Załącznik nr 2  do Zapytania ofertowego – Umowa wzór

   

  .........................................

  /miejscowość i data/

  UMOWA-WZÓR

  Zawarta w dniu ……………………….w Toruniu pomiędzy:

  1. Gminą Miasta Toruń , ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, NIP: …………………………………. , w imieniu której występuje Szkoła Podstawowa Nr 23  im. KOU w Toruniu, ul. Osikowa 11, 87-100 Toruń

  reprezentowana przez Dyrektora szkoły -  Panią Iwonę Muszyńską

  Zwaną dalej Zamawiającym

  i

  II…………………………………………………………………………………………………

  Zwanym dalej Wykonawcą

  §1

  1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji na rzecz Zamawiającego zamówienia, które obejmuje dostarczenie, montaż oraz uruchomienie zestawu interaktywnego składającego się z  dwóch tablic interaktywnych oraz dwóch projektorów. Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia została określona w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

  2. Wykonawca dostarczy towar wskazany w załączniku nr 1 do umowy jednorazowo na własny koszt i ryzyko w terminie do 7 dni od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

  3. Wykonawca co najmniej 48 godzin przed planowaną dostawą poinformuje Zamawiającego w formie telefonicznej lub faksem o gotowości do dostarczenia przedmiotu zamówienia.

  4. Z wydania towaru sporządzony zostanie protokół zdawczo-odbiorczy. Wraz z protokołem odbioru Zamawiającemu zostaną wydane wszystkie dokumenty niezbędne do prawidłowego wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji.

  5. Zamawiający zastrzega prawo do zakupu mniejszej ilości towaru niż podane w załączniku nr 1 do umowy. Z tego tytułu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne roszczenia poza roszczeniem o zapłatę za już dostarczony towar.

  §2

  1. Zamawiający naliczy kary umowne:

  a. w wysokości 10 % wartości umowy brutto, w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z własnej winy lub Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

  2. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego

  Wykonawcy.

  3. Jeżeli wysokość naliczonych przez Zamawiającego kar umownych nie pokryje szkody poniesionej przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

  4Kary, o których mowa w § 2 nie wykluczają się wzajemnie.

  § 3

  1. Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę o wadzie towaru, w terminie 14 dni od daty

  wykrycia wady.

  2. Wykonawca zobowiązany jest do wymiany towaru, co do którego Zamawiający zgłosił wady, na wolny od wad w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia o wadzie.

  3. W przypadku opóźnienia w realizacji dostawy towarów wolnych od wad postanowienie § 2 stosuje się odpowiednio.

   

                                                                 

                                                             § 4

  1. Z tytułu wykonania niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości …………….zł (słownie: …………………………00/100).

  2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionej  faktury VAT doręczonej przez Wykonawcę po podpisaniu przez strony protokołu zdawczoodbiorczego z klauzulą „bez zastrzeżeń”.

  3. Należność wynikająca z faktury będzie płatna przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w  terminie do 14 dni od dnia jej doręczenia.

  4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

  5. W przypadku zmiany stawki VAT strony ustalają, iż wysokość wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie zwiększeniu.

  § 5

  1. W przypadku wystąpienia wad w okresie gwarancji, terminy usuwania wad przez Wykonawcę nie mogą być dłuższe niż 14 dni od daty powiadomienia o zaistnieniu wad.

  2. W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę w ustalonym terminie, Zamawiający jest

  uprawniony do usunięcia wady na koszt Wykonawcy, nie tracąc przy tym uprawnień z tytułu

  gwarancji.

  3. W przypadku, gdy wady nie da się usunąć Zamawiający jest uprawniony do żądania obniżenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy w proporcjonalnie do obniżenia funkcjonalności przedmiotu umowy.

  § 6

  W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

  § 7

  Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

   

  § 8

  Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

   

  § 9

  Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.   

  ZAMAWIAJĄCY                                                                     WYKONAWCA
  -----------

  Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Oferta

   

                          OFERTA

  Nazwa oferenta …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Adres oferenta …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Numer telefonu …………………………………………………………………………………………………………………………………

  Adres e’mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Odpowiadając na zapytanie na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” dla Szkoły Podstawowej nr 23 w Toruniu im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

  1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

  Lp.

  Rodzaj pomocy dydaktycznej (producent i model urządzenia, producent, nazwa i wersja oprogramowania

  ilość

  Jednostkowa cena netto PLN

  VAT

   %

  Wartość netto PLN

  Wartość brutto PLN

  1

  Tablica interaktywna

  2 szt.

         

  2

  Projektor standardowy

  2 szt.

         
   

  RAZEM

           

   

  1. Gwarancja:

  Urządzenie: ………………..………………………………………………….. – okres gwarancji ……………….. miesięcy

  Urządzenie: ……………………………………………………………………. – okres gwarancji ……………….. miesięcy

   

  Deklaruję dostarczyć dodatkowo nieodpłatnie ……………………………………………………………………………..

   

  1. Deklaruję ponadto termin wykonania zamówienia zgodnie z zapisami podanymi w zapytaniu ofertowym.

  2. Oświadczam, że uczestnicząc w procedurze wyboru wykonawcy na realizację niniejszego zapytania:

  - cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia,

  - spełniam warunki udziału w postępowaniu i wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym,

  - uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty,

  - uznaję się za związanego treścią złożonej oferty przez okres 30 dni od daty złożenia oferty,

  - znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zgodnej z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym,

  - posiadam wiedzę i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym,

  - zrealizuję przedmiot umowy w terminie ………… dni od dnia złożenia zamówienia.

   

  Jednocześnie stwierdzam, iż świadomy jestem odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych oświadczeń.   

  …………………………………………………..                ……………………………………………………..

             (Data i miejsce)                           (Pieczęć i podpisy oferenta)

   

  -----------------------------------------------------------------------------------------------

  Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

  kierownik administracyjny

  w Szkole Podstawowej Nr 23,  ul. Osikowa 11 w Toruniu

   

                 Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 23 w Toruniu informuje, że rozstrzygnięto konkurs na stanowisko kierownika administracyjnego w Szkole Podstawowej Nr 23 w Toruniu
  ul. Osikowa 11

  W wyniku konkursu stanowisko zaproponowano:

  Panu Miłoszowi Maternie – zamieszkały:  Grabowiec,

  który spełnia wymagania postawione kandydatom na wskazane stanowisko.

  Posiada on wykształcenie wyższe, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.         

   

   

  Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 23

  im. Kawalerów Orderu Uśmiechu ogłasza nabór
   na wolne stanowisko kierownika gospodarczego

   

  1. Określenie stanowiska
  1. Kierownik gospodarczy.
  2. Wymiar pracy: 1 etat.
  3. Rodzaj umowy - umowa o pracę.

   

  1. Wymagania formalne
  1. wykształcenie wyższe preferowane kierunki: ekonomiczny, zarządzania, menadżerski,
  2. minimum pięcioletnie doświadczenie stanowisku kierowniczym;
  3. praktyczna znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy
  4. biegła znajomość obsługi komputera i pakietów oprogramowania biurowego oraz urządzeń biurowych.

   

  1. Wymagania dodatkowe
  1. samodzielność, rzetelność, skrupulatność, odpowiedzialność.

   

  1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku
  1. Zapewnienie stanu bezpieczeństwa technicznego i pełnosprawności użytkowej obiektu szkolnego.
  2. Realizowanie zadań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w placówce.
  3. Nadzorowanie dyscypliny pracy obsługi szkoły.
  4. Prowadzenie ksiąg kontroli i zaleceń
  5. Prowadzenie pełnej dokumentacji technicznej obiektu oraz dokumentacji dotyczącej kontroli stanu bezpieczeństwa pożarowego oraz BHP budynku szkoły.
  6. Przewidywanie i planowanie wszelkich prac związanych z remontami, naprawami, modernizacją i rozszerzaniem funkcji obiektu
  7. Podejmowanie współpracy z przedsiębiorcami i firmami
  8. Realizowanie wszystkich koniecznych prac konserwacyjnych, bieżących napraw, usprawnień w funkcjonowaniu obiektu
  9. Planowanie i dokonywanie zakupów środków czystości oraz materiałów potrzebnych do realizacji bieżących napraw i remontów.
  10. Organizacja pracy i dbanie o sprzęt techniczny wykorzystywany do wykonywania pomoce dydaktycznych.
  11. Nadzorowanie przygotowania imprez i uroczystości od strony technicznej.
  12. Dbanie o konserwację i zabezpieczenie mienia szkolnego.
  13. Elektroniczna obsługa spisu inwentarza szkoły oraz przeprowadzanie okresowych inwentaryzacji.
  14. Prowadzenie dokumentacji i przygotowywanie sprawozdań dot. systemów energetycznych, cieplnych, telefonicznych i internetowych.
  15. Nadzorowanie porządku i bezpieczeństwa na obiektach sportowych i terenach zielonych.
  16. Obsługa Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji z Toruńskim Centrum Usług Wspólnych w zakresie faktury zakupowe i sprzedażowe
  17. Przygotowywanie i ewidencja umów najmu pomieszczeń.
  18. Dokonywanie procesów związanych z przetargami i zapytaniami ofertowymi.
  19. Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora szkoły.

   

  1. Informacja o warunkach pracy:
  1. Czas pracy: 40 godzin tygodniowo.
  2. Usytuowanie stanowiska pracy: parter budynku jednopiętrowego.

   

  1. Wymagane dokumenty:
  1. życiorys (CV);
  2. list motywacyjny;
  3. dokumenty potwierdzające wykształcenie;
  4. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
  5. dokumenty potwierdzające zatrudnienie;
  6. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
  8. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku;
  9. wskazane referencje od dotychczasowych pracodawców.

   

  Dokumenty aplikacyjne: podanie o pracę lub list motywacyjny oraz życiorys (CV) powinny

  być opatrzone klauzulą "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

  zawartych w ofercie pracy w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji (zgodnie

  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922)".

   

  1. Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy składać do 18 maja 2018 r. godz. 12:00 w sekretariacie Szkoły

  Podstawowej Nr 23 w Toruniu, ul. Osikowa 11 lub listownie na adres: Szkoła Podstawowa
  Nr 23, ul. Osikowa 11, 87-100 Toruń (decyduje data stempla pocztowego).

   

  1. Inne informacje

  Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie rozmowy wstępnej

  telefonicznie. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne

  nie będą rozpatrywane.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Ad Min
  Publikacja dnia: 03.09.2021
  Podpisał: M M
  Dokument z dnia: 03.09.2021
  Dokument oglądany razy: 12883
MegaBIP free (2.09)