A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
SP 23 Toruń
SP 23 Toruń
BIP.gov.pl

  OFERTY PRACY

                                                                                                                 Toruń, 31.10.2023 r.

  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Szkole Podstawowej      nr 23 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Toruniu

   

  Stosownie do art. 15 ust 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2022 r. poz 530) informuję, że wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w Szkole Podstawowej nr 23 w Toruniu została wybrana:

   

  Pani Ilona Stasińska, zamieszkała w Toruniu

   

  Uzasadnienie wyboru: Pani Ilona Stasińska spełnia wymagania ustalone w Zarządzeniu nr 11/2023 Dyrektora SP 23 w Toruniu z dnia 25.09.2023 r. w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego ww. osoba wykazała się wiedzą, a także odpowiednimi predyspozycjami osobowościowymi, które są przydatne w pracy na stanowisku urzędniczym w Szkole.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 23 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze na stanowisku specjalisty d/s administracji w SP nr 23 im. KOU w Toruniu  ul. Osikowa 11

  Do naboru może przystąpić osoba spełniająca wymagania określone w art. 6 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 530) oraz posiadająca niżej wymienione kwalifikacje:

   

  1. Wykształcenie:

  niezbędne: wyższe,

  preferowane: administracja/prawo/ekonomia

   

  2. Staż pracy i doświadczenie zawodowe:

  niezbędny: co najmniej roczny staż pracy na stanowisku urzędniczym

  preferowany: co najmniej roczne doświadczenie w pracy związanej z administracją i obsługą pracowników oświaty,

   

  3. Wiedza specjalistyczna:

  niezbędna: znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, korespondencji, przepisów prowadzenia spraw kadrowych, pakietu MS Office (szczególnie Excel), Outlook, Word, obsługa Uonet+Vulcan

  dodatkowa: znajomość przepisów z zakresu ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy Karta nauczyciela, ustawy o ochronie danych, ustawy Prawo Oświatowe

   

  4. Niezbędne predyspozycje osobowościowe:

  Umiejętność nawiązywania pozytywnych relacji interpersonalnych, samodzielne planowanie
  i organizacja pracy, skrupulatność, systematyczność, komunikatywność, wysoka kultura osobista.

  5. Obsługa sekretariatu

  1. obsługa urządzeń biurowych;
  2. udzielanie informacji, w tym telefonicznie dotyczących bieżących spraw szkoły;
  3. przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, prowadzenie księgi korespondencji;
  4. przygotowywanie pism na polecenie dyrektora i wicedyrektora;
  5. przechowywanie: pieczęci i pieczątek, druków ścisłego zarachowania, księgi kontroli;
  6. przygotowywanie sprawozdań dla GUS, PEFRON, SIO, TCUW;
  7. przestrzeganie obowiązków zawartych w kodeksie pracy, statucie szkoły, regulaminie pracy oraz innych regulaminach obowiązujących w szkole;
  8. przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej oraz danych osobowych pracowników;      
  9. sumienne i terminowe wykonywanie zadań;
  10. przestrzeganie dyscypliny pracy;
  11. dbanie o dobro szkoły oraz ochrona jej mienia;
  12. przestrzeganie zasad współżycia społecznego;
  13. przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

   

  6. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

   

  1. prowadzenie spraw administracyjno - kadrowych nauczycieli oraz pracowników obsługii administracji;
  2. przygotowanie dokumentacji dla TCUW dotyczącej wynagrodzeń pracowników;
  3. przygotowywanie dokumentacji dotyczących nadgodzin nauczycieli;
  4. prowadzenie dokumentacji oraz obsługa zadań dotyczących świadczeń socjalnych;
  5. prowadzenie i przechowywanie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy i akt osobowych nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji do czasu przekazania do archiwum szkoły;
  6. obsługa pracowniczych zwolnień lekarskich w programie Kadry Vulcan oraz e-Płatnik ZUS;
  7. sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji;
  8. sporządzanie sprawozdań z zakresu spraw kadrowych nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji;
  9. przygotowywanie pism i dokumentów związanych z zatrudnianiem i przechodzeniem na emeryturę i rentę nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji;
  10. wprowadzanie danych i obsługa programu Kadry Vulcan, Arkusz Vulcan;
  11. sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu; 
  12. obsługa systemu ISOD;
  13. prowadzenie i rozliczanie spraw związanych z pracami społecznie – użytecznymi na terenie szkoły; 
  14. prowadzenie i weryfikowanie list obecności pracowników administracji i obsługi;
  15. prowadzenie ewidencji odzieży roboczej

  7. Warunki zatrudnienia:

  1. umowa o pracę - w przypadku kandydata, którego będzie obowiązywało odbycie służby przygotowawczej, o której mowa w art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) pierwsza umowa o pracę zawierana będzie na czas określony do 6 miesięcy,
  2. warunki dalszego zatrudnienia na czas określony są ustalane po rozpatrzeniu wniosku bezpośredniego przełożonego.

   

  8. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

  1. liczba etatów: 1 etat,
  2. czas pracy: 40 godz. tygodniowo,
  3. usytuowanie stanowiska pracy: biuro w budynku szkolnym, schody.

   

  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w SP nr 23, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł mniej niż 6%.

  9. Dokumenty aplikacyjne:

  Dla udokumentowania spełnienia wymogów na stanowisku uczestnicy naboru przedkładają:

  1. motywację przystąpienia do naboru,
  2. życiorys zawierający szczegółowy opis: dotychczasowej drogi zawodowej, posiadanego wykształcenia, kwalifikacji, stażu pracy i osiągnięć zawodowych, opatrzony klauzulą:

  „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia naboru przez Szkołę Podstawową nr 23 im. KOU z siedzibą przy ul. Osikowej 11 w Toruniu”,

  1. dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie,
  2. dokumenty potwierdzające staż pracy, (świadectwa pracy, zaświadczenia o zakończonym bądź kontynuowanym zatrudnieniu, zakresy czynności, zaświadczenia pracodawcy, rekomendacje, itp.),
  3. wskazane przedłożenie opinii i/lub referencji z poprzednich miejsc pracy,
  4. oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art. 6 ust.1, ust. 3 pkt. 2-3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530)
  5. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
  6. oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną zawartą w ogłoszeniu.

   

  Wszystkie dokumenty sporządzane przez kandydata powinny być opatrzone jego własnoręcznym podpisem.

  Oczekiwane od kandydatów umiejętności zostaną praktycznie sprawdzone podczas postępowania.

  Zgodnie z ustawą z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672, ze zm.) wszystkie wymagane dokumenty muszą być złożone w języku polskim.

   

  10. Ustalono następujący tryb przeprowadzenia naboru:

  Termin składania ofert: do dnia 13.10.2023 r.  do godz. 14:00,

  Zgłoszenia należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „ Publiczny nabór ofert na wolne stanowisko urzędnicze w SP nr 23 im. KOU” w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 23 im. KOU w budynku przy ul. Osikowej 11 w Toruniu – parter lub listownie na adres: Szkoła Podstawowa nr 23 im. KOU, ul. Osikowa 11, 87-100 Toruń

  W przypadku wysłania dokumentów pocztą tradycyjną, liczy się data wpływu do SP nr 23.

   

  11. Klauzula informacyjna:

  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Szkoła Podstawowa nr 23 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby ul. Osikowa 11 87-100 Toruń, e-mailowo sp23tor@sp23.edu.torun.pl, telefonicznie 5606458944

   

  W sprawach ochrony danych osobowych został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się mailowo na adres: rodo1@tcuw.torun.pl

   

  Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest również pod adresem: Toruńskie Centrum Usług Wspólnych, pl. Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń.

  Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[2].

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda[3] na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Szkoła Podstawowa nr 23 im. KOU będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę[4], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  Dane osobowe będą przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Szkoła zawarła umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

  Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

  Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, sprostowania ich, gdy zachodzi taka konieczność, poprawienia danych osobowych, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w naborze. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

  Żądanie usunięcia danych w zakresie wynikającym z art. z art. 221 Kodeksu pracy jest równoznaczne
  z rezygnacją udziału w naborze.

  Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.

  Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odbierane osobiście przez zainteresowanych,
  w terminie 1 miesiąca po rozstrzygnięciu naboru.

  Oferty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.

  W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez  6 miesięcy.

  Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 530) informacje o wynikach naboru zawierające imię, nazwisko oraz miejscowość zamieszkania zostaną upublicznione na stronie internetowej www.bip.torun.pl, www.sp23.torun.pl/bip/

  Szkoła Podstawowa nr 23 im. KOU w Toruniu informuje, że na niezgodne z prawem przetwarzanie danych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   

  [1]Art. 221  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1320) (dalej: Kp) oraz  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz. 2369) a także zapisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;

  [2]Art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 Kp w zw z. z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne  rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO). W przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 Kp podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

  [3]Art. 6 ust. 1 lit a RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust.2 lit. a RODO;

  [4]Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

   

  O zakwalifikowaniu się do dalszego etapu postępowania kandydaci będą informowani telefonicznie.

   

  Toruń, 28.09.2023 r.

  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 23 im. KOU w Toruniu

  Iwona Muszyńska

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 23 im. KOU

  Na podstawie Zarządzenia NR 72 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 31.03.2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów niektórych publicznych jednostek oświatowych w Toruniu ogłaszamy konkurs na stanowisko dyrektora szkoły w SP nr 23 im. KOU.

  Szczegółowe informacje w treści w/w zarządzenia pod linkiem:

  https://bip.torun.pl/zarzadzenie/53784/zarzadzenie-nr-72-2023

   

  Iwona Muszyńska

  Dyrektor

  Szkoły Podstawowej nr 23

  ul. Osikowa 11

  87-100 Toruń

  tel. 56 645 89 44

  kom. 535 063 260

  www.sp23.torun.pl

  facebook SP 23<https://www.facebook.com/SP23-w-Toruniu-1567341066907712>

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Ad Min
  Publikacja dnia: 03.11.2023
  Podpisał: Miłosz Materna
  Dokument z dnia: 03.11.2023
  Dokument oglądany razy: 1786
MegaBIP free (2.09)