A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
SP 23 Toruń
SP 23 Toruń
BIP.gov.pl

  ZAPYTANIA OFERTOWE

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Wyniki konkursu "Remont sali gimnastycznej, malowanie ścian, uzupełnienie ubytków na suficie i pomalowanie sufitu - Szkoła Podstawowa nr 23 w Toruniu".

  W dniu 06.05.2024 r. Komisja Przetargowa dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie prac remontowych / malarskich na sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 23 w Toruniu. Na zamieszczone w dniu 15.04.2024 r. zapytanie ofertowe zostały złożone 2 oferty. Czas na złożenie oferty handlowej upłynął w dnu 06.05.2024 r. o godz. 15:00.

  Z pośród złożonych ofert dokonano wyboru oferty Firmy Remontowo-Budowlanej POSH Małgorzata Tujaka z Torunia. Wybrana oferta spełniała wszystie postawione w zapytaniu ofertowym oczekiwania.

  W związku z powyższym Szkoła Podstawowa nr 23 podpisze umowę na wykonanie prac remontowych na sali gimnastycznej, malowanie ścian,uzupełnienie ubytków na suficie oraz pomalowanie sufitu w budynku Szkoły Podstawowej nr 23 w Toruniu" z Firmą Remontowo-Budowlaną POSH Małgorzata Tujaka.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Toruń, dnia 15.04.2024 r.

                                                   ZAPYTANIE OFERTOWE

       Szkoła Podstawowa nr 23 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu mieszcząca się w Toruniu przy ul. Osikowej 11 prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie remontu pod nazwą „Remont sali gimnastycznej, malowanie ścian, uzupełnienie ubytków na suficie i pomalowanie sufitu”.

   

  1. Opis przedmiotu zamówienia:
  1. Oczyszczenie ścian środkiem pleśniobójczym ok. 30 m2
  2. Malowanie ścian sali gimnastycznej,  2,5 m. farba olejna, 3 - 3,5 m. farba emulsyjna, ok. 355 m2
  3. Uzupełnienie ubytków na suficie po wymianie oświetlenia
  4. Malowanie sufitu ok. 275 m2
  5. Zakończenie prac maks. 31.07.2024 r.

   

  Do wszystkich robót należy stosować materiały o standardzie właściwym do tego typu obiektów. Materiały i technologie przyjęte przez Wykonawcę powinny mieć określone wymagane parametry techniczne oraz podane warunki dla zapewnienia równoważności materiałów:

   

  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót.

  Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:

  1. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, warunkami technicznymi i normami oraz na podstawie oględzin terenu inwestycji.
  2. Opracowany przedmiot zamówienia powinien w szczególności:
  1. Spełniać wszystkie warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409), rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462, z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389), oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778), z tym, że do opracowania kosztorysu inwestorskiego Wykonawca stosować będzie ceny jednostkowe robót określone na podstawie danych rynku lokalnego oraz czynniki cenotwórcze określone w aktualnej w okresie sporządzania informacji w systemie Sekocenbud; wszelkie materiały, urządzenia lub produkty wskazane w dokumentacji projektowej muszą być opisane poprzez podanie odpowiednich granicznych parametrów, cech technicznych, jakościowych nawet w przypadku uprawnionego posługiwania się określeniem „lub równoważny”, nazwy własne materiałów, urządzeń lub produktów mogą być stosowane jedynie pomocniczo w przypadku dopuszczenia materiałów, urządzeń lub produktów równoważnych.

   

  Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia Wykonawcy usług zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczającym łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia.

   

  1. Termin i miejsce składania ofert:

  Oferty należy złożyć do dnia 06.05.2024 r. w Szkole Podstawowej nr 23 w Toruniu, ul. Osikowa 11, 87-100 Toruń, w sekretariacie szkoły lub drogą elektroniczną pod adresem: sp23tor@sp23.torun.pl do godz. 15:00.

   

  Bliższych informacji udziela kierownik gospodarczy p. Miłosz Materna, tel. 607-773-258

   

  1. Kryteria oceny ofert
  1. Cena oferty,

  Wizytowanie budynku / ocena warunków na miejscu

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Wyniki konkursu "Dostawa i montaż 2 drzwi dymoszczelnych z naświetleniem EI30 w budynku Szkoły Podstawowej nr 23 w Toruniu":.

  W dniu 26.03.2024 r. Komisja Przetargowa dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę i montaż 2 drzwi dymoszczelnych z naświetleniem EI30 w budynku Szkoły Podstawowej nr 23 w Toruniu. Złożono 5 ofert. Czas na złożenie oferty handlowej upłynął w dnu 25.03.2024 r. o godz. 15:00.

  Z pośród złożonych ofert dokonano wyboru oferty firmy Alufire Sp. z o.o.. Wybrana oferta zawierała najniższą ceną za wykonanie zadania.

  W związku z powyższym Szkoła Podstawowa nr 23 złoży zamówienie na "Dostawę i montaż 2 drzwi dymoszczelnych z naświetleniem EI30 w budynku Szkoły Podstawowej nr 23 w Toruniu" firmie Alufire Sp. z o.o.

  -----------------------------------------------------------        

    Toruń, dnia 11.03.2024 r.

   

                                                             ZAPYTANIE OFERTOWE

       Szkoła Podstawowa nr 23 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu mieszcząca się w Toruniu przy ul. Osikowej 11 prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie remontu pod nazwą „Dostawa i montaż 2 drzwi dymoszczelnych z naświetleniem EI30 w budynku Szkoły Podstawowej nr 23 w Toruniu”.

   

         I. Opis przedmiotu zamówienia:

  1. Dostawa i montaż 2 drzwi dymoszczelnych z naświetleniem EI30 o wymiarach:

  1) wysokość 3100 cm, szerokość 2020, dwuskrzydłowe, wypełnienie szkło, stolarka aluminiowa, drzwi otwierane na zewnątrz, brak progu, 1 x samozamykacz ramieniowy tylko na skrzydle czynnym, skrzydło bierne regulowane ręcznie, okucie klamka, opadająca uszczelka dymoszczelna

  2) wysokość 2130, szerokość 1410, dwuskrzydłowe, wypełnienie szkło, stolarka aluminiowa, drzwi otwierane na zewnątrz, brak progu, 1 x samozamykacz ramieniowy tylko na skrzydle czynnym, skrzydło bierne regulowane ręcznie, okucie klamka, opadająca uszczelka dymoszczelna

         II. Wykończenie miejsca montażu

         III. Wykonanie po godzinach pracy szkoły – po godz. 15:30

   

  Do wszystkich robót należy stosować materiały o standardzie właściwym do tego typu obiektów. Materiały i technologie przyjęte przez Wykonawcę powinny mieć określone wymagane parametry techniczne oraz podane warunki dla zapewnienia równoważności materiałów:

  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót.

  Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:

  1. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, warunkami technicznymi i normami oraz na podstawie oględzin terenu inwestycji.
  2. Opracowany przedmiot zamówienia powinien w szczególności: 
  3. Spełniać wszystkie warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409), rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462, z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389), oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778), z tym, że do opracowania kosztorysu inwestorskiego Wykonawca stosować będzie ceny jednostkowe robót określone na podstawie danych rynku lokalnego oraz czynniki cenotwórcze określone w aktualnej w okresie sporządzania informacji w systemie Sekocenbud; wszelkie materiały, urządzenia lub produkty wskazane w dokumentacji projektowej muszą być opisane poprzez podanie odpowiednich granicznych parametrów, cech technicznych, jakościowych nawet w przypadku uprawnionego posługiwania się określeniem „lub równoważny”, nazwy własne materiałów, urządzeń lub produktów mogą być stosowane jedynie pomocniczo w przypadku dopuszczenia materiałów, urządzeń lub produktów równoważnych.

             IV. Termin i miejsce składania ofert:

  Oferty należy złożyć do dnia 25.03.2022 r. w Szkole Podstawowej nr 23 w Toruniu, ul. Osikowa 11, 87-100 Toruń, w sekretariacie szkoły do godz. 15:00 lub mailowo: sp23tor@sp23.torun.pl

  Bliższych informacji udziela kierownik gospodarczy p. Miłosz Materna, tel. 607773258

             V. Kryteria oceny ofert

  1. Cena oferty,

         2. Warunki serwisu 

   

                                                                                      Dyrektor Szkoły

                                                                                      Iwona Muszyńska

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                              

                                                                                        Toruń, dnia 19 grudnia 2023 r.

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

  W dniu 18 grudnia 2023 r. Zamawiający tj. Szkoła Podstawowa nr 23 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Toruniu reprezentowana przez dyrektora – Panią Iwonę Muszyńską, dokonał otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym pod nazwą:

  Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 23 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Toruniu w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r.

  Zamawiający informuje, że:

  1. Otwarto oferty złożone przez 2 Wykonawców:

  a) Oferta złożona przez: Krzysztof Gołębiewski – Gołębiewscy Catering, Toruń, Kujawsko – Pomorskie, NIP 8791100617

  Wartość brutto: 326 920,00 zł, 87,00 pkt;

  b) Oferta złożona przez: Gotujemy.pl sp. z o.o., Toruń, Kujawsko – Pomorskie, NIP 8792741525

  Wartość brutto: 352 525,00 zł, 75,64 pkt;

  2. Komisja przetargowa dokonała badania zgodności ofert – oferty spełniały wymagania formalne, żadna z ofert nie podlegała odrzuceniu. Komisja dokonała ich oceny zgodnie z kryteriami opisanymi w pkt 36 SWZ.

  3. Komisja przetargowa spośród złożonych ofert dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

  Krzysztof Gołębiewski – Gołębiewscy Catering,

  ul. Międzymurze 7, 87-100 Toruń

  siedziba główna: ul. Kręta 55a, 87-100 Toruń

  NIP 8791100617, REGON 340638682

  4. Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę zapraszamy do zawarcia umowy.

   

                                                                                   Dyrektor Szkoły

                                                                                   Iwona Muszyńska

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ZAPYTANIE CENOWE – USŁUGI CATERINGOWE

  Zamawiającym jest: Gmina Miasta Toruń z siedzibą w Toruniu przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 8 NIP 8790001014, działająca poprzez Szkołę Podstawową Nr 23 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Toruniu z oddziałami przedszkolnymi, reprezentowaną przez dyrektora – Panią Iwonę Muszyńską oraz kierownika gospodarczego – Pana Miłosza Maternę;

  Adres: ul. Osikowa 11, 87-100 Toruń,

  tel. (056) 645-89-44 REGON: 000 213 641

  Adres strony internetowej Zamawiającego: http://sp23.torun.pl/

  Adres e-mail: sp23tor@sp23.torun.pl,

  Niniejsze zamówienie dotyczy wyboru Wykonawcy na świadczenie usług cateringowych na potrzeby Szkoły Nr 23 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Toruniu w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r.

  Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, warunków, wytycznych Zamawiającego itp. zostały zawarte na zamówieniu złożonym na portalu e-zamówienia:

  Ogłoszenie 2023/BZP 00528568/01 z dnia 4 grudnia 2023

  Pod tym linkiem znajdują się wszystkie szczegóły dotyczące złożonego zapytania

  Osoba do kontaktu:

  Miłosz Materna, Kierownik gospodarczy, 56-645-89-44

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Wyniki konkursu na „Dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w latach 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

   

  W dniu 06.10.2023 r. Komisja Przetargowa dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty, spełniającej warunki zapytania ofertowego. W wyniku przeprowadzonego konkursu na dostawę sprzętu i oprogramowania oferty handlowe zgłosiło 7 firm. W zapytaniu ofertowym kryteriami wyboru była cena oraz parametry techniczne.

  Wszystkie oferty oscylowały w maksymalnej kwocie tj. 43 750 zł. Kryterium dokonania wyboru były więc parametry techniczne oraz potrzeby edukacyjne spełniające wymagania i kryteria ofertowe.

  Wg Komisji Weryfikacyjnej najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Moje Bambino Sp. z o.o.

  W związku z powyższym Szkoła Podstawowa nr 23 im. KOU złoży zamówienie na „Dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w latach 2020-2024 – „Aktywna tablica” firmie Moje Bambino Sp. z o.o.

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Zapytanie ofertowe

  na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w latach 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

  I. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasta Toruń

  87-100 Toruń

  ul. Wały Generała Sikorskiego nr 8

  NIP: 879-000-10-14

  ODBIORCA: Szkoła Podstawowa nr 23 im. KOU w Toruniu

  87-100 Toruń

  ul.  Osikowa 11

  tel. 056 645 89 44

   

   

  II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:

  1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych przez Szkołę Podstawową nr 23 w Toruniu  o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4. pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z dnia 2015r. poz. 2164, z późn. zm.)

  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym („zapytanie”) i umowie na dostawę sprzętu TIK - stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

  3. W przypadku użycia w treści niniejszego zapytania słowa „wykonawca” należy rozumieć „oferent”. 

  4. Przez „wykonanie / realizację zamówienia” oraz „zgodność z zapytaniem / zamówieniem” należy rozumieć łączne spełnienie warunków formalnych i materialnych określonych w niniejszym zapytaniu.

  5. Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

  6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

  7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

   III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie zamawiającemu 

   

  1. Pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji (w tym: ADHD – Attention Deficit Hyperactivity  Disorder,  ADD  –  Attention  Deficit  Disorder),  z niepełnosprawnością  intelektualną  oraz  dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią,
  2. Pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, ADD, autyzmem,

   

  1. Pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii  dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji (ACC – Augmentative and Alternative Communications), w szczególności uczniów z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami

   

  1. Pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii  dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z przyczyn innych niż wymienione w pkt a do c, z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej

   

  1. Specjalistyczne oprogramowanie do pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii, wskazanych w pkt a do d, wykorzystywanego w TIK

   

  1. Komputer stacjonarny lub laptop lub interaktywny monitor dotykowy, jeżeli jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych, narzędzi do terapii lub oprogramowania, wskazanych w a do e.         

   

  IV. DOSTAWA, MONTAŻ, URUCHOMIENIE I SZKOLENIE UŻYTKOWNIKÓW

  • W ramach dostawy urządzeń wykonawca musi zapewnić transport urządzeń we wskazane miejsce (szkoła), zainstalować i uruchomić urządzenia oraz przeszkolić użytkowników (co najmniej dwie osoby) według poniższych wytycznych:

  - szkolenie z zakresu obsługi oprogramowania

  - szkolenia z zakresu obsługi urządzeń interaktywnych i audiowizualnych

  - uruchomienie i kalibracja / ustawienia urządzeń / oprogramowania

  - przekazanie informacji o dostępnych bezpłatnych zasobach internetowych wykorzystywanego oprogramowania (gotowe lekcje, dodatkowe materiały szkoleniowe, strony społecznościowe).

   

  V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

              Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30.11.2023 r.

  VI. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM 

  O udzielenie zamówienia może ubiegać się oferent, który łącznie spełnia warunki materialne i formalne określone poniżej:

  WARUNKI MATERIALNE DLA OFERENTA

  Dokonanie w terminie maksymalnym do dnia  30.11.2023 r. następujących czynności:

  • zapewnienie transportu urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia we wskazane przez zamawiającego miejsce – tj. Szkoła Podstawowa SP 23 w Toruniu z siedzibą przy ul. Osikowej 11, 87-100 Toruń,
  • zapewnienie instalacji, uruchomienia oraz zintegrowania zakupionych urządzeń i oprogramowania wchodzących w skład pomocy dydaktycznych stanowiących przedmiot zapytania z infrastrukturą szkolną przez wykwalifikowanych dostawców tych urządzeń i oprogramowania
  • poprawne zainstalowanie i uruchomienie wszystkich urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia
  • dwukrotne sprawdzenie właściwego funkcjonowania ww. urządzeń.

  Dokonanie w terminie maksymalnym do dnia 30.11.2023 r. - z uwzględnieniem punktu V. „Termin wykonania zamówienia” niniejszego dokumentu, następujących czynności:

  • przeprowadzenie szkolenia dla użytkowników wskazanych przez zamawiającego z zakresu funkcji oraz obsługi zakupionych urządzeń i oprogramowania, zgodnie z poniższymi wytycznymi:
  • przeprowadzone zostaną indywidualne konsultacje uczestników szkolenia z prowadzącym w przypadku potrzeby zgłoszonej przez uczestników,
  • termin szkoleń zostanie uzgodniony z Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 23 Toruniu i będzie bezwzględnie wiążący dla wykonawcy. Termin zostanie dostosowany do czasu pracy placówki oraz preferencji nauczycieli,
  • prowadzący szkolenie wykaże się posiadaniem co najmniej 2 letniego doświadczenia z zakresu aktywizacji zawodowej pracowników oświaty,
  • program szkolenia zostanie dostosowany do poziomu znajomości tematyki szkolenia przez wszystkich uczestników. Poziom zostanie stwierdzony na podstawie przeprowadzonej przez prowadzącego ankiety w odpowiednim terminie, poprzedzającym pierwsze zajęcia w ramach szkolenia.

   WARUNKI FORMALNE DLA OFERENTA

  • posiadanie uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  • posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobowym odpowiednim do wykonania zamówienia,
  • znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  • dochowanie wszystkich terminów określonych w niniejszym zapytaniu,
  • dochowanie formy rozliczenia z zamawiającym na podstawie faktury VAT,
  • nie podleganie wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych,
  • brak powiązania osobowego lub kapitałowego z zamawiającym i osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego oraz osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru oferty.

  VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

   Oferent powinien stworzyć ofertę w formie pisemnej.

   Oferta powinna zawierać:

  - pełną specyfikację techniczną oferowanego sprzętu i akcesoriów,

  - dokładną kalkulację kosztów zakupu zamówionego sprzętu,

  Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia z tytułu ceny należnej przy zachowaniu zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i realizacji przedmiotu zamówienia.

  W związku z powyższym, cena musi zawierać wszelkie składniki związane z wykonaniem zamówienia, takie jak: koszty dostawy, (transportu), zainstalowanie programów itp.

  Cenę ofertową należy podać cyfrowo i słownie w walucie PLN (wyszczególnioną kwotę netto, brutto i należny VAT).

   

  Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia

   Ustalenia wartości zamówienia dokonano na podstawie: par. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 19.07.2017r. tj. zgodnie z którym: maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla szkoły z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych wynosi 35 000 zł oraz wkład własny organu prowadzącego Szkołę w wysokości ww. wsparcia wynosi nie mniej niż 20% kwoty realizacji zadania objętego dofinansowaniem tj. 8750 zł .

               Oferta powinna być:

              - opatrzona pieczątką firmową,

              - posiadać datę sporządzenia,

              - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

              - podpisana czytelnie przez wykonawcę.

   VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

  1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: sp23tor@sp23.torun.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres zamawiającego do dnia 29.09.2023 do godz. 12:00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione z datą nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty. Na zamkniętej kopercie należy umieścić dopisek „Aktywna Tablica”.

  2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 02.10.2023 r. a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony po godzinie 14:00 w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej pod adresem: www.sp23.torun.pl w zakładce BIP

  3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

  5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

  6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.sp23.torun.pl, zakładka BIP

  VIII. OCENA OFERT

              Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

              1 – parametry techniczne sprzętu 30%

              2 – cena 70% 

  IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.sp23.torun.pl / zakładka BIP.

  Bezwzględnemu odrzuceniu podlegają oferty, które:

  a) wpłyną po podanym w niniejszym zapytaniu terminie. Kolejno oferty nie będą rozpatrywane i  zostaną zwrócone nadawcy bez otwierania,

  b) nie spełniają wymogów formalnych i materialnych określonych w niniejszym zamówieniu

  c) są niezgodne z przepisami prawa w szczególności dotyczącymi Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli „Aktywna Tablica”,

  d) oferent w wyznaczonym terminie nie wyjaśnił treści oferty lub z treści oferty i wyjaśnień oferenta wynika, iż oferent nie spełnia wymagań określonych w zapytaniu ofertowym,

  e) przekroczą ustaloną przez zamawiającego wartość zamówienia.

   Ustalenia wartości zamówienia dokonano na podstawie: par. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 19.07.2017r. tj. zgodnie z którym maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla szkoły z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych wynosi 35 000 zł w tym wkład własny zamawiającego w wysokości 8 750 zł

  Jeśli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy na dostawę sprzętu TIK, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.  

  X. DODATKOWE INFORMACJE

  Dodatkowych informacji  udziela Kierownik gospodarczy SP23 Pan Miłosz Materna,           tel. 607-773-258

                                                        Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 23 w Toruniu

   

  -----

   

   
   

   

   

   

   

   

   

   

                              , dnia ……………..……2023 r.

                    (pieczęć Wykonawcy)

   

   

                            

  FORMULARZ OFERTOWY

   

                                                                                                                       

   

   

  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

   

   

   

  Dostawa sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów           i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w latach 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

   

  ZAMAWIAJĄCY

   

   

  Szkoła Podstawowa nr  23 w Toruniu

   

  WYKONAWCA

   

  Adres

  NIP

  Regon

  Numer telefonu/fax

  e-mail

   

   

   

  CENA OFERTOWA NETTO

  - cyfrowo

  - słownie

   

   

   zł

   

  KWOTA PODATKU VAT

  - cyfrowo

  - słownie

   

   

   zł

   

  CENA BRUTTO

  - cyfrowo

  - słownie

   

   

   zł

   

   

  Termin realizacji zamówienia

   

   

   

  Okres gwarancji

   

   

     …….    miesięcy

   

  Dokumenty na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty

   

   

   

  PIECZĄTKA I PODPIS

   

  Data ……………………..

   

   

   

   

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Ogłoszenie wyniku konkursu ofertowego na "Archiwizację dokumentacji" w Szkole Podstawowej nr 23 im. KOU, ul. Osikowa 11, 87-100 Toruń.

  W odpowiedzi na ogłoszony konkurs ofertowy zostały złożone 3 oferty. Komisja weryfikacyjna wybrała ofertę firmy ArchivePro Hadrian Ciechanowski. Wybrana oferta przedstawiała najniższą cenę ofertową.

  W związku z powyższym Szkoła Podstawowa nr 23 im. KOU podpiszę z firmą ArchivePro Hadrian Ciechanowski umowę na archiwizację dokumentacji szkolnej.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Zapytanie ofertowe – archiwizacja dokumentacji Szkoły Podstawowej nr 23 im. KOU, ul. Osikowa 11 w Toruniu

  Szkoła Podstawowa nr 23 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, zlokalizowana przy ul. Osikowej 11, 87-100 Toruń, zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zadania pod nazwą:  „Archiwizacja dokumentów”.

  1. Zamawiający:

  Szkoła Podstawowa nr 23 im. KOU,

  ul. Osikowa 11

  87-100 Toruń,

  2. Opis przedmiotu zamówienia

  Przedmiotem  niniejszego zapytania ofertowego jest wykonanie usługi w zakresie kompleksowego uporządkowania materiałów archiwalnych zgodnie z obowiązującą w SP23 instrukcją kancelaryjną oraz procedurą przygotowania i przekazywania dokumentacji do szkolnego archiwum wraz z odpowiednimi spisami archiwizowanych dokumentów. Przewidywana ilość dokumentów ok. 5 m.b. + przygotowanie do brakowania.

  3. Termin wykonania usługi:

  Termin wykonania usługi lipiec 2023 r.

  4. Płatność za wykonaną usługę:

  1. Cenę  za  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  należy  przedstawić  w  formularzu  ofertowym  stanowiącym    załącznik  nr 1  do  niniejszego  zapytania  ofertowego.
  2. Cena  oferty  uwzględnia  wszystkie  zobowiązania  dotyczące  wykonania  zamówienia  publicznego. Cena musi być podana w  polskich  złotych  cyfrowo  i  słownie  z wyodrębnieniem  podatku  od  towarów  i  usług  (VAT), do  dwóch  miejsc po  przecinku.
  3. Cena  podana  w  ofercie  powinna  obejmować  wyłącznie  koszty  związane  z  wykonaniem  przedmiotu  zamówienia  oraz  warunkami  stawianymi  przez  Zamawiającego  oraz  wszelkimi  materiałami.
  4. Wynagrodzenie  płatne  za należycie wykonany przedmiot zamówienia na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentu.

  5. Kryteria oceny oferty:

  Kryteria oceny oferty – najniższa cena

  6. Termin wykonania zlecenia:

  Termin wykonania zlecenia – lipiec 2023 r.

  7. Termin i miejsce składania ofert:

  Ofertę  należy  złożyć  w  Sekretariacie  Szkoły Podstawowej nr 23 im. KOU, 87-100  Toruń, ul. Osikowa 11,  pokój  nr 118 -  osobiście, pocztą  tradycyjną  do  dnia  26.05.2023 r. godz. 15.00. Zamawiający  zezwala  na  możliwość  złożenia  oferty  również  wraz  z  załącznikami  na  adres poczty elektronicznej szkoły: sp23tor@sp23.torun.pl, w wyżej wskazanym terminie.

  8. Warunki udziału wykonawcy:

  I. Oferta powinna zawierać:

  1. Wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1,
  2. Załączoną kopię dokumentów uprawniających do prowadzenia prac archiwizacyjnych,
  3. Oświadczenie Wykonawcy, że zna przepisy o ochronie danych osobowych i konsekwencjach ich naruszenia.
  4. Oferty nie kompletne, nie czytelne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  9. Dodatkowe informacje:

  Dodatkowych informacji udziela Pani Marzena Łochocka, tel. 56-645-89-44 lub 535-063-260

  10. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

  O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi oferentów poprzez odpowiednią informację zawartą na stronie BIP Szkoły.

   

  ---------- Formularz ofertowy ------------------

   
   

   

   

   

   

   

   

   

                                           , dnia ……………2023 r.

                    (pieczęć Wykonawcy)

                           

  FORMULARZ OFERTOWY                                                                                                                

   

   

  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

   

   

   

  Archiwizacja dokumentów w Szkole Podstawowej nr 23 im. KOU, ul. Osikowa 11, 87-100 Toruń

   

  ZAMAWIAJĄCY

   

   

  Szkoła Podstawowa nr  23 w Toruniu, ul. Osikowa 11, 87-100 Toruń

   

  WYKONAWCA

  Adres

  NIP

  Regon

  Numer telefonu/fax

  e-mail

   

   

  CENA OFERTOWA NETTO

  - cyfrowo

  - słownie

   

   zł

   

  KWOTA PODATKU VAT

  - cyfrowo

  - słownie

   

   zł

   

  CENA BRUTTO

  - cyfrowo

  - słownie

   

   zł

   

   

  Termin realizacji zamówienia

   

  30.07.2023 r.

  Okres gwarancji

   

  -------

  Dokumenty na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty

   

  -------

  PIECZĄTKA I PODPIS

  Data ……………………..

   

   

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Wyniki konkursu "Zakup i dostawa, demontaż i montaż 10 lamp LED na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 23 w Toruniu:.

  W dniu 04.04.2023 r. Komisja Przetargowa dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup i montaż 10 lamp LED na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 23 w Toruniu. Złożono 4 oferty. Czas na złożenie oferty handlowej upłynął w dnu 03.04.2023 r. 

  Z pośród złożonych ofert dokonano wyboru oferty firmy PHU "Aranżacja i Oświetlenie u Ani" Anna Bryś. Wybrana oferta zawierała najniższą ceną za wykonanie zadania.

  W związku z powyższym Szkoła Podstawowa nr 23 złoży zamówienie na "Zakup i dostawę, demontaż i montaż 10 lamp LED na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 23 w Toruniu" firmie PHU "Aranżacja i Oświetlenie u Ani" Anna Bryś

  --------------------------------------------

  Toruń, dnia 21.03.2023 r.

                                                   ZAPYTANIE OFERTOWE

       Szkoła Podstawowa nr 23 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu mieszcząca się w Toruniu przy ul. Osikowej 11 prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie projektu pod nazwą „Zakup i dostawa, demontaż starych i montaż nowych 10 lamp LED na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 23 w Toruniu”.

  1. Opis przedmiotu zamówienia:
  2. Zakup i dostawa, demontaż i montaż 10 lamp LED na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 23 w Toruniu. Lampy min. 100W (4000K, 16000LM)
  3. Termin i miejsce składania ofert:                                                                 Oferty należy złożyć do dnia 03.04.2023 r. na adres mailowy: sp23.kierownik@wp.pl lub osobiście w Szkole Podstawowej nr 23 w Toruniu, ul. Osikowa 11, 87-100 Toruń, w sekretariacie szkoły do godz. 15:00.                                                                                                             Bliższych informacji udziela Kierownik gospodarczy SP nr 23 p. Miłosz Materna, tel. 607773258

   

  4. Kryteria oceny ofert

  a. Cena oferty,

  b. Warunki gwarancji i serwisu

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    , dnia ……………2023 r.

                    (pieczęć Wykonawcy)

   

   

                            

  FORMULARZ OFERTOWY                                                                                        

   

   

  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

   

   

   

  Zakup, dostawa, demontaż starych i montaż nowych 10 szt. lamp LED na sali gimnastycznej w SP23

   

  ZAMAWIAJĄCY

   

   

  Szkoła Podstawowa nr  23 w Toruniu

   

  WYKONAWCA

   

  Adres

  NIP

  Regon

  Numer telefonu/fax

  e-mail

   

   

   

  CENA OFERTOWA NETTO

  - cyfrowo

  - słownie

   

   

   zł

   

  KWOTA PODATKU VAT

  - cyfrowo

  - słownie

   

   

   zł

   

  CENA BRUTTO

  - cyfrowo

  - słownie

   

   

   zł

   

   

  Termin realizacji zamówienia

   

   

  30.07.2020 r.

   

  Okres gwarancji

   

   

  12 miesięcy

   

  Dokumenty na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty

   

  1. Wzór umowy

   

  PIECZĄTKA I PODPIS

   

  Data ……………………..

   

   

   

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Wyniki konkursu "Zakup 6 szafek ubraniowych typ SUS 332W" dla Szkoły Podstawowej nr 23 w Toruniu.

  W dniu 26.09.2022 r. Komisja Przetargowa dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup 6 szafek ubraniowych typ SUS 332W dla Szkoły Podstawowej nr 23 w Toruniu. Z pośród złożonych ofert dokonano wyboru oferty firmy TEZAP Sp. Jawna I.T. Jurgiewicz. Wybrana oferta zdaniem Komisji przedstawiała najkorzystniejsze warunki handlowe.

  W związku z powyższym Szkoła Podstawowa nr 23 złoży zamówienie o dostawę 6 szafek ubraniowych do firmy TEZAP SP. Jawna.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------            

  Toruń, dnia 20.09.2022 r.

   

                                                   ZAPYTANIE OFERTOWE

       Szkoła Podstawowa nr 23 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu mieszcząca się w Toruniu przy ul. Osikowej 11 prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie projektu pod nazwą „Zakup 6 szafek ubraniowych do szatni szkolnej, typ SUS 332W”.

  I. Opis przedmiotu zamówienia:

  1. Zakup szafek ubraniowych typ SUS 332W, zamykanych, zamek systemowy, wykonane z blachy, malowane proszkowo, w kolorze korpus RAL 7035, drzwi RAL 1023 i RAL 5012,

  II. Termin i miejsce składania ofert:

  Oferty należy złożyć do dnia 23.09.2022 r. w Szkole Podstawowej nr 23 w Toruniu, ul. Osikowa 11, 87-100 Toruń, w sekretariacie szkoły do godz. 15:00 lub pocztą elektroniczną na adres: sp23.kierownik@wp.pl

  Bliższych informacji udziela Kierownik gospodarczy SP nr 23 p. Miłosz Materna, tel. 607773258

  III. Kryteria oceny ofert

  1. Cena oferty,
  2.  Załączniki

          - Wydruk z CEDIG lub KRS

           - Wydruk z GUS

   

   

   
   

   

   

   

   

   

   

      , dnia ……..…2022 r.

                    (pieczęć Wykonawcy)

   

   

                            

  FORMULARZ OFERTOWY                                                                                                                    

   

   

  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

   

   

   

  Zakup 6 szafek ubraniowych typ SUS 332W,

   

  ZAMAWIAJĄCY

   

   

  Szkoła Podstawowa nr  23 w Toruniu

   

  WYKONAWCA

   

  Adres

  NIP

  Regon

  Numer telefonu/fax

  e-mail

   

   

   

  CENA OFERTOWA NETTO

  - cyfrowo

  - słownie

   

   

   zł

   

  KWOTA PODATKU VAT

  - cyfrowo

  - słownie

   

   

   zł

   

  CENA BRUTTO

  - cyfrowo

  - słownie

   

   

   zł

   

   

  Termin realizacji zamówienia

   

   

  30.10.2022 r.

   

  Okres gwarancji

   

   

  12 miesięcy

   

  Dokumenty na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty

   

  Wydruk z CEDiG lub KRS

   

  PIECZĄTKA I PODPIS

   

  Data ……………………..

   

   

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Wynik konkursu na "Remont pomieszczeń sal lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 23 w Toruniu.

  Realizację zadania pod nazwą "Remont pomieszczeń sal lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 23 w Toruniu" wygrała firma Posh Małgorzata Tujaka. Do przetargu stanęły 2 firmy: Posh Małgorzata Tujaka oraz KKR-Bud Kowalski Adam. W toku analizy złożonych ofert uznano, że firma Posh Małgorzata Tujaka złożyła niższą cenę za zrealizowanie zadania. W związku z powyższym podpisano z firmą Posh Małagorzata Tujaka umowę na wykonanie określonego zadania.

   

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

    Toruń, dnia 13.04.2022 r.

                                                   ZAPYTANIE OFERTOWE

          Szkoła Podstawowa nr 23 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu mieszcząca się w Toruniu przy ul. Osikowej 11 prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie remontu pod nazwą „Remont pomieszczeń sal lekcyjnych w  budynku Szkoły Podstawowej nr 23 w Toruniu”.

  I. Opis przedmiotu zamówienia:

  1. Remont pomieszczeń 7 sal lekcyjnych w budynku SP23 w Toruniu, polegający na częściowym usunięciu tynków, uzupełnieniu ubytków oraz odmalowanie ścian i sufitów.
  2. Posprzątanie miejsca wykonywanych prac.
  3. Zapytanie dotyczy ceny za m² uwzględniającej robociznę i materiał.
  4. Realizacja zamówienia lipiec 2022 r.

  Do wszystkich robót należy stosować materiały o standardzie właściwym do tego typu obiektów. Materiały i technologie przyjęte przez Wykonawcę powinny mieć określone wymagane parametry techniczne oraz podane warunki dla zapewnienia równoważności materiałów:

  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót.

  Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:

  II. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, warunkami technicznymi i normami oraz na podstawie oględzin terenu inwestycji.

  III. Opracowany przedmiot zamówienia powinien w szczególności:

  1. Spełniać wszystkie warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409), rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462, z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389), oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778), z tym, że do opracowania kosztorysu inwestorskiego Wykonawca stosować będzie ceny jednostkowe robót określone na podstawie danych rynku lokalnego oraz czynniki cenotwórcze określone w aktualnej w okresie sporządzania informacji w systemie Sekocenbud; wszelkie materiały, urządzenia lub produkty wskazane w dokumentacji projektowej muszą być opisane poprzez podanie odpowiednich granicznych parametrów, cech technicznych, jakościowych nawet w przypadku uprawnionego posługiwania się określeniem „lub równoważny”, nazwy własne materiałów, urządzeń lub produktów mogą być stosowane jedynie pomocniczo w przypadku dopuszczenia materiałów, urządzeń lub produktów równoważnych.     

  IV. Termin i miejsce składania ofert:  

  Oferty należy złożyć do dnia 29.04.2022 r. w sekretariacie szkoły SP23 w Toruniu, ul. Osikowa 11, 87-100 Toruń,  do godz. 15:00 lub drogą elektroniczną na adres: sp23tor@sp23.torun.pl / sp23.kierownik@wp.pl. Bliższych informacji udziela kierownik gospodarczy p. Miłosz Materna, tel. 607773258

  V. Kryteria oceny ofert

  Cena oferty,

   

   
   

   

   

   

   

   

   

                                              Toruń,      .      .2022 r.

                    (pieczęć Wykonawcy)

                            

  FORMULARZ OFERTOWY                                                                                                                    

   

   

  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

   

   

   

  Remont pomieszczeń sal lekcyjnych w  budynku Szkoły Podstawowej     nr 23 w Toruniu

   

  ZAMAWIAJĄCY

   

   

   Szkoła Podstawowa nr  23 w Toruniu

   

  WYKONAWCA

   

  Adres

  NIP

  Regon

  Numer telefonu/fax

  e-mail

   

   

   

  CENA OFERTOWA NETTO

  - cyfrowo

  - słownie

   

   

                                                                                           zł

   

  KWOTA PODATKU VAT

  - cyfrowo

  - słownie

   

   

                                                                                           zł

   

  CENA BRUTTO

  - cyfrowo

  - słownie

   

   

                                                                                           zł

   

   

  Termin realizacji zamówienia

   

   

  VII.2022 r.

   

  Okres gwarancji

   

   

  24 miesiące

   

  Dokumenty na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty

  1. Wydruk z bazy CEIDG
  2. Wydruk z bazy REGON

   

   

   

  PIECZĄTKA I PODPIS

   

  Data ……………………..

   

   

   

   

   

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Wybór oferty na przeprowadzenie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

  W dniu 31.03.2022 r. zakończono nabór ofert na przeprowadzenie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników Szkoły Podstawowej nr 23 im. KOU. Po analizie zebranych ofert została wybrana oferta firmy Salud y seguridad en la trabaja Szkolenia BHP, outsourcing, szkolenia dedykowane dla firm z Warszawy. Firma zaproponowała najniższą stawkę za szkolenie oraz spełniła wszystkie określone w zapytaniu ofertowym wymagania.

  Miłosz Materna

  Kierownik gospodarczy

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Toruń, dnia 24.03.2022 r.

   

                                                          ZAPYTANIE OFERTOWE

       Szkoła Podstawowa nr 23 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu mieszcząca się w Toruniu przy ul. Osikowej 11 prosi o złożenie oferty cenowej na szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla 60 osób.

   

  I. Opis przedmiotu zamówienia:

  1. Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy zakończone wystawieniem certyfikatu
  2. Szkolenie dla 60 osób kadry nauczycielskiej oraz pracowników szkoły
  3. Termin szkolenia: 27 kwietnia 2022 r.
  4. Podział szkolenia na 2 grupy: I grupa godz. 8:00, II grupa godz. 16:00
  5. Miejsce szkolenia: Szkoła Podstawowa nr 23 im. KOU, ul. Osikowa 11, 87-100 Toruń

   

  II. Termin i miejsce składania ofert:

  Oferty należy przesłać drogą elektroniczną na adres: sp23.kierownik@wp.pl

  Bliższych informacji udziela Kierownik gospodarczy SP nr 23 p. Miłosz Materna, tel. 607-773-258

   

  III. Kryteria oceny ofert

  1. Cena oferty,

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Wybór najkorzystniejszej oferty za "Dostawę i montaż zaworu zamykającego na powrocie w pomieszczeniu kotłowni w budynku SP23 w Toruniu". 

  W związku z faktem, iż w wyznaczonym zapytaniem ofertowym terminie tj. do dnia 10.03.2022 r. nie wpłynęła do Szkoły żadna oferta Komisja Weryfikująca w składzie Pani Dyrektor Szkoły i Kierownik gospodarczy przyjęli do realizacji ofertę firmy Calor Ciepłownictwo Sp. z o.o., która wpłynęła po określonym czasie. Na podstawie złożonej oferty przygotowano dokumentację oraz podpisano stosowną umowę na prace konserwacyjne w pomieszczeniu kotłowni w budynku szkoły.

          --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Toruń, dnia 24.02.2022 r.

   

                                                   ZAPYTANIE OFERTOWE

       Szkoła Podstawowa nr 23 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu mieszcząca się w Toruniu przy ul. Osikowej 11 prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie remontu pod nazwą „Dostawa i montaż zaworu zamykającego na powrocie w pomieszczeniu kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej nr 23 w Toruniu”.

   

  I. Opis przedmiotu zamówienia:

  1. Dostawa i montaż zaworu zamykającego na powrocie w pomieszczeniu kotłowni w budynku SP23 w Toruniu
  2. Wykończenie miejsca montażu

   

  II. Realizacja przedmiotu zamówienia:

  1. Termin realizacji zamówienia maj / czerwiec 2022 r.

  Do wszystkich robót należy stosować materiały o standardzie właściwym do tego typu obiektów. Materiały i technologie przyjęte przez Wykonawcę powinny mieć określone wymagane parametry techniczne oraz podane warunki dla zapewnienia równoważności materiałów:

  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót.

  Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:

  III. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, warunkami technicznymi i normami oraz na podstawie oględzin terenu inwestycji.

  IV. Opracowany przedmiot zamówienia powinien w szczególności:

  1. Spełniać wszystkie warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409), rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462, z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389), oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778), z tym, że do opracowania kosztorysu inwestorskiego Wykonawca stosować będzie ceny jednostkowe robót określone na podstawie danych rynku lokalnego oraz czynniki cenotwórcze określone w aktualnej w okresie sporządzania informacji w systemie Sekocenbud; wszelkie materiały, urządzenia lub produkty wskazane w dokumentacji projektowej muszą być opisane poprzez podanie odpowiednich granicznych parametrów, cech technicznych, jakościowych nawet w przypadku uprawnionego posługiwania się określeniem „lub równoważny”, nazwy własne materiałów, urządzeń lub produktów mogą być stosowane jedynie pomocniczo w przypadku dopuszczenia materiałów, urządzeń lub produktów równoważnych.

   

  V. Termin i miejsce składania ofert:

  Oferty należy złożyć do dnia 10.03.2022 r. w sekretariacie szkoły SP23 w Toruniu, ul. Osikowa 11, 87-100 Toruń,  do godz. 15:00 lub drogą elektroniczną na adres: sp23tor@sp23.torun.pl / sp23.kierownik@wp.pl

   

  Bliższych informacji udziela kierownik gospodarczy p. Miłosz Materna, tel. 607773258

   

  VI. Kryteria oceny ofert

  1. Cena oferty,
  2. Gwarancja

   

   

   

   
   

   

   

   

   

   

   

    Toruń,      .    .2022 r.

                    (pieczęć Wykonawcy)

   

   

                            

  FORMULARZ OFERTOWY

   

                                                                                                                       

   

   

  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

   

   

   

  Dostawa i montaż zaworu zamykającego na powrocie w pomieszczeniu kotłowni w budynku SP23 w Toruniu

   

  ZAMAWIAJĄCY

   

   

  Szkoła Podstawowa nr  23 w Toruniu

   

  WYKONAWCA

   

  Adres

  NIP

  Regon

  Numer telefonu/fax

  e-mail

   

   

   

  CENA OFERTOWA NETTO

  - cyfrowo

  - słownie

   

   

                                                                                   zł

   

  KWOTA PODATKU VAT

  - cyfrowo

  - słownie

   

   

                                                                                  zł

   

  CENA BRUTTO

  - cyfrowo

  - słownie

   

   

                                                                                  zł

   

   

  Termin realizacji zamówienia

   

   

  V-VI.2022 r.

   

  Okres gwarancji

   

   

  24 miesiące

   

  Dokumenty na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty

  1. Wydruk z bazy CEIDG
  2. Wydruk z bazy REGON

   

   

   

  PIECZĄTKA I PODPIS

   

  Data ……………………..

   

   

   

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          W dniu 16.02.2022 r. została zakończona procedura zbierania ofert handlowych na „Dostawę i montaż 2 drzwi dymoszczelnych z naświetleniem EI30 w budynku Szkoły Podstawowej nr 23 w Toruniu”. Zapytania ofertowe zostały skierowane do 4 podmiotów.

  Do dnia 16.02.2022 r. do godz. 15:00 do sekretariatu szkoły wpłynęły 3 oferty handlowe z firm: Alufire z Łysomic, Alu-Ideal z Wierzchosławic oraz Vened z Gródka. Kryterium wyboru oferty stanowiła cena oferty. Najniższą cenę przedstawiła firma Alufire z Łysomic i to ona została wybrana do realizacji projektu.      

   

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

  Toruń, dnia 09.02.2022 r.

   

                                                   ZAPYTANIE OFERTOWE

       Szkoła Podstawowa nr 23 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu mieszcząca się w Toruniu przy ul. Osikowej 11 prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie remontu pod nazwą „Dostawa i montaż 2 drzwi dymoszczelnych z naświetleniem EI30 w budynku Szkoły Podstawowej nr 23 w Toruniu” o wymiarach wysokość 310 cm, szerokości 184 i 188 cm.

  I. Opis przedmiotu zamówienia:

  1. Dostawa i montaż 2 drzwi dymoszczelnych z naświetleniem EI30
  2. Wykończenie miejsca montażu

  Do wszystkich robót należy stosować materiały o standardzie właściwym do tego typu obiektów. Materiały i technologie przyjęte przez Wykonawcę powinny mieć określone wymagane parametry techniczne oraz podane warunki dla zapewnienia równoważności materiałów:

  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót.

  Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:

  II. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, warunkami technicznymi i normami oraz na podstawie oględzin terenu inwestycji.

  III. Opracowany przedmiot zamówienia powinien w szczególności:

  1. Spełniać wszystkie warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409), rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462, z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389), oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778), z tym, że do opracowania kosztorysu inwestorskiego Wykonawca stosować będzie ceny jednostkowe robót określone na podstawie danych rynku lokalnego oraz czynniki cenotwórcze określone w aktualnej w okresie sporządzania informacji w systemie Sekocenbud; wszelkie materiały, urządzenia lub produkty wskazane w dokumentacji projektowej muszą być opisane poprzez podanie odpowiednich granicznych parametrów, cech technicznych, jakościowych nawet w przypadku uprawnionego posługiwania się określeniem „lub równoważny”, nazwy własne materiałów, urządzeń lub produktów mogą być stosowane jedynie pomocniczo w przypadku dopuszczenia materiałów, urządzeń lub produktów równoważnych.

  IV. Termin i miejsce składania ofert:

  Oferty należy złożyć do dnia 16.02.2022 r. w Szkole Podstawowej nr 23 w Toruniu, ul. Osikowa 11, 87-100 Toruń, w sekretariacie szkoły do godz. 15:00.

  Bliższych informacji udziela kierownik gospodarczy p. Miłosz Materna, tel. 607773258

  V. Kryteria oceny ofert

  1. Cena oferty,
  2. Wizytowanie budynku / ocena warunków na miejscu

   

   

   
   

   

   

   

   

   

   

                                     Toruń, ………………...2022 r.

                    (pieczęć Wykonawcy)

   

   

                            

  FORMULARZ OFERTOWY

   

                                                                                                                       

   

   

  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

   

   

   

  Dostawa i montaż 2 drzwi dymoszczelnych z naświetleniem EI30. Wykończenie miejsca montażu drzwi.

   

  ZAMAWIAJĄCY

   

   

  Szkoła Podstawowa nr  23 w Toruniu

   

  WYKONAWCA

   

  Adres

  NIP

  Regon

  Numer telefonu/fax

  e-mail

   

   

   

  CENA OFERTOWA NETTO

  - cyfrowo

  - słownie

   

   

  ………………………….. zł

   

  KWOTA PODATKU VAT

  - cyfrowo

  - słownie

   

   

  ………………………….. zł

   

  CENA BRUTTO

  - cyfrowo

  - słownie

   

   

  ………………………….. zł

   

   

  Termin realizacji zamówienia

   

   

  28.02.2022 r.

   

  Okres gwarancji

   

   

  24 miesiące

   

  Dokumenty na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty

  1. Wydruk z bazy CEIDG
  2. Wydruk z bazy REGON

   

   

   

  PIECZĄTKA I PODPIS

   

  Data ……………………..

   

   

   

   

   

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejeszej oferty dotyczącej realizacji zadania "Zakup i dostawa wyposażenia w ramach programu Laboratoria Przyszłosci do Szkoły Podstawowej nr 23 w Toruniu". 

  W ramach ogłoszonego zapytania ofertowego, dodatkowo skierowanego do 7 podmiotów, do dnia 10.12.2021 r. czyli ostatecznego dnia składania ofert cenowych wpłynęła tylko jedna oferta zawierająca ofertę cenową na cały zakres elementów wyposażenia opisany w przedmiocie zamówienia. Ofertę powyższą złożyła firma Moje Bambino Sp. z o.o., sp. k. z Łodzi.

  W zwiazku z powyższym w dniu 13.12.2021 r. komisja w składzie p. Marek Grzywna, p. Ewa Grudzińska i p. Miłosz Materna dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty, przyznając ofercie firmy Moje Bambino Sp. z o.o. sp. k. 100 pkt.

  Na podstawie decyzji komisji Szkoła Podstawowa nr 23 im. KOU w Toruniu podpisze umowę na zakup i dostawę wyposażenia w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" z firmą Moje Bambino sp. z o.o., sp. k z Łodzi. 

   

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Gmina Miasta Toruń z siedzibą w Toruniu, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, posiadająca          NIP: 879-000-10-14, działająca poprzez Szkołę Podstawową nr 23 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, adres: ul. Osikowa 11 87 100 Toruń, zaprasza w formie Zapytania Ofertowego do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż 130.000 zł prowadzonego pod nazwą „Zakup i dostawa wyposażenia w ramach programu Laboratoria Przyszłośc i do Szkoły Podstawowej nr 23 im. KOU w Toruniu.
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie wyposażenia w ramach programu Laboratoria Przyszłości do Szkoły Podstawowej nr 23 im. KOU w Toruniu, szczegółowo opisanego w Opisie przedmiotu zamówienia.
  2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
  3. Ofertę stanowi wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy ( załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego).
  4. Oferent może złożyć ofertę na własnym formularzu, którego treść musi być zgodna z treścią zawartą w załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
  5. Planowany termin realizacji zamówienia: w ciągu 8 dni tygodni od uzyskania potwierdzenia na zastosowanie 0% stawki podatku VAT oraz podpisania umowy.
  6. Miejsce i termin składania ofert : Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę sporządzoną w języku polskim w jednej z podanych form:
  a) w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 23 im. KOU , ul. Osikowa 11 , 87-100 Toruń, lub
  b) na adres e mail sp23tor@sp23.torun.pl, sp23.kierownik@wp.pl lub
  c) przesłać na adres Szkoła Podstawowa nr 23 im. KOU, ul. Osikowa 11, 87-100 Toruń
  Oferty prosimy składać w terminie do 10.12.2021 r. do godz. 15:00
  O zachowaniu terminu do złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu do siedziby Szkoły Podstawowej nr 23 im. KOU lub na adres e mail Szkoły.
  7. Wykluczenie Wykonawców:
  a) Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu z przyczyn, o których mowa w art. 108 ust. 1 P rawo zamówień publicznych.
  b) Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawców, w stosunku do których
  otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytu acji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
  c) Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy, którzy są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
  zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z
  przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy zamawiającym lub osob ami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
  zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z
  przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez instytucję zarządzającą programu operacyjnego;
  c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku do pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
  Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
  8. Sposób obliczania ceny.
  a) Wykonawca poda cenę netto i brutto oferty w Formularzu Ofertowym, sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2; 
  b) Cena ma zawierać w sobie wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, o których mowa w pkt. pkt. 1 i 2 i ma być niezmienna przez cały czas realizacji zamówienia.
  c) Ceny muszą być wyrażone w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku.
  d) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku  podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,  których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
  e) Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN.

  f) Zamawiający będzie ubiegał się w niniejszym postępowaniu o potwierdzenie przez organ nadzorujący (wyrażenie zgody) na zastosowanie stawki 0%  zgodnie z postanowieniami art. 83 ust. zgodnie z postanowieniami art. 83 ust. 1313--15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 685). W przypadku otrzymania w/w potwierdzenia Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę drogą mailową, przekazując jednocześnie potwierdzenie zamówienia na sprzęt komputerowy z zastosowaniem 0% stawki podatku VAT. Faktura za dostarczony sprzęt objęty 0% stawką podatku VAT, będzie wystawiona na podstawie protokołu odbioru z 0% stawką  podatku VAT. 

  9. Badanie ofert:
  a) Warunki wymagane od Wykonawców sprawdzane będą na podstawie złożonych wraz z ofertą oraz na wezwanie Zamawiającego dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca musi spełniać wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego.
  b) Niespełnienie lub niewykazanie spełnienia któregokolwiek warunku lub braku podstaw do wykluczenia będzie przyczyną wykluczenia Wykonawcy i uznania jego oferty za odrzuconą.
  c) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  d) Zamawiający odrzuci również oferty, których treść nie będzie odpowiadać niniejszemu zapytaniu ofertowemu, w szczególności Opisowi Przedmiotowi Zamówienia.
  e) Zamawiający odrzuca oferty w przypadkach wskazanych w przepisach Prawa Zamówień Publicznych, w szczególności art. 226 Prawa Zamówień Publicznych.
  f) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę lub części składowe ceny wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny. Zamawiający zwraca się o wyjaśnienia w szczególności w przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
   wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia.
   wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych.
  Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
  g) Zamawiający poprawi w ofercie:
  i. oczywiste omyłki pisarskie,
  ii. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
  iii. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym pkt iii. powyżej, Zamawiający wyznacza wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.
  f) Zamawiający zastrzega sobie, że może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
  g) Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną wykluczone i odrzucone.
  h) Postępowanie zostanie rozstrzygnięte w przypadku złożenia co najmniej jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
  10. Kryteria oceny ofert:Kryteria oceny ofert:
  a) Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:kryteriów oceny ofert: Lp.Lp. Nazwa kryterium Nazwa kryterium Waga kryterium Waga kryterium (w %)(w %)

  Cena brutto - 100%

  b) Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach kryterium „Cena brutto” Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach kryterium „Cena brutto” przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
  c) Punkty za kryterium Punkty za kryterium „Cena brutto”„Cena brutto” zostaną obliczone według wzoru:zostaną obliczone według wzoru:
  cena oferty najtańszejcena oferty najtańszej

  C = -------------------------------------------------- x 1x 100 = LP00 = LP

  cena oferty badanejcena oferty badanej
  Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
  Gdzie LP = liczba uzyskanych punktówLP = liczba uzyskanych punktów

  11. Warunki wyboru Wykonawcy:
  a) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert.
  b) Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert  przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium  o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 2, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty w sposób, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena lub koszt, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub najkorzystniejszej oferty ze względu na to, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.  Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych niż  zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zostały złożone oferty dodatkowe w takiej  samej cenie.
  c) W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu wyjaśnienia treści oferty lub dokonania ich sprostowania  –– z zachowaniem zasad i warunków przewidzianych w art. 223 Prawa Zamówień Publicznych.
  d) Niniejsze ogłoszenie o zamówieniu nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia ogłoszenie o zamówieniu, w każdym momencie trwania postępowania, w szczególności w przypadkach zamówieniu, określonych w art. określonych w art. 255 Prawa Zamówień Publicznych. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia w przypadku unieważnienia lub z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podawania uzasadnienia tej decyzji.
  e) Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn.
  12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.
  13. Zawartość oferty:Zawartość oferty:
  Oferta wykonawcy powinna zawierać:
  a) Formularz oferty –– załącznik nr 2.
  b) Oświadczenie o braku powiązań wedle wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
  c) W przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla osoby działającej w imieniu Wykonawcy. 
  d) W przypadku podmiotów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia - umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
  e) Specyfikację produktu.
  14. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie Oferentów oraz zamieści informację o wyborze na swojej stronie internetowej (www.sp23.torun.plwww.sp23.torun.pl/bip//bip/)
  15. Osoba wyznaczona do kontaktowania się z Oferentami:
  Miłosz Materna, tel. 607-773-258, e-mail: sp23.kierownik@wp.pl
  16. Płatność za wykonanie usługi zostanie zrealizowana w następujący sposób: 60% ceny w następujący sposób: 30.12.2021 roku, 40 % ceny w terminie 7 dni od zrealizowania dostawy, stosownie do postanowień umowy, której treść stanowi załącznik nr  4 do niniejszego zapytania ofertowego.

  Zatwierdzam

  Dyrektor Iwona Muszyńska


  Załączniki do niniejszego Zapytania Ofertowego:
  1) opis przedmiotu zamówienia,
  2) formularz ofertowy,
  3) wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia
  4) wzór umowywzór umowy
  5) obowiązek informacyjny RODO

  Załącznik nr 1 –– Opis Przedmiotu Zamówienia
  Wyposażenie podstawowe:
  - Drukarka 3D wraz z akcesoriami –– zabudowane lub wymienne boki drukarki, łączność WiFi, zdalny podgląd wydruku, pole robocze min. 15cm x 15 cm x 15 cm, kompatybilny slicer, gwarancja co najmniej 12 miesięcy, autoryzowany serwis na terenie Polski, SLA do 3 tygodni, serwis i wsparcie techniczne – serwis obowiązkowo na terenie RP, wsparcie techniczne w języku polskim, instrukcja obsługi w języku polskim (niekoniecznie papierowa). Interfejs w języku polskim lub angielskim. Na potrzeby zakupionej drukarki 3D możliwy jest także zakup laptopa, obudowa metalowa. 

  - Pracownia druku 3D– zestaw z filementami PLA 10 szt., oprogramowanie Creator i 3d Playground, 

  - Filament–– biodegradowalny filament PLA kompatybilny z zakupioną drukarką, różne kolorydowalny,

  - Mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami – mikrokontroler wraz z wyposażeniem dodatkowym, a w szczególności: płytki stykowe prototypowe oraz zestaw przewodów. 

  - Lutownica / Stacja lutownicza z gorącym powietrzem –– 2 szt. - z funkcją temperatury i kalibracji powietrza, z cyfrowym wyświetlaczem LED. Ważne aby lutownica / stacja lutownicza zabezpieczała przed zbieraniem się ładunku elektrostatycznego.

  - Kamera przenośna cyfrowa wraz z akcesoriamiwa – jakość zapisu obrazu min. Full HD, stabilizator obrazu – optyczny lub cyfrowy, bezprzewodowa łączność, min. 30 zoom, kamera może być w kompakcie z aparatem fotograficznym.

  - Statyw z akcesoriami –– 2 szt. - wysokość robocza min. 60 wysokość  max 170 cm, stopki antypoślizgowe

  - Mikroport z akcesoriami –– nie wymagający podłączenia kablowego do kamery, kontrola wzmocnienia sygnału, kompatybilne z kamerami cyfrowymi i lustrzankami cyfrowymi lub urządzeniami mobilnymi, 

  - Oświetlenie do realizacji nagrań –– możliwość oświetlenia małych namiotów bezcieniowych lub fotografowania przedmiotów na stole bezcieniowym oraz niewielkich przedmiotów, możliwość regulacji wysokości,

  - Mikrofon kierunkowy –– kompaktowy kierunkowy mikrofon pojemnościowy, możliwość nagrywania dźwięku zarówno za pomocą lustrzanek jak i smartfonów,

  - Gimbal –– kompaktowy stabilizator dla aparatów fotograficznych, składana konstrukcja, 

  - Gimbal –– kompaktowy do telefonu, 

  - Aparat fotograficzny –– rozdzielczość matrycy min. 20 MP, wbudowana lampa błyskowa, interfejs: USB, wskazane WiFi, bluetooth, stabilizacja optyczna obiektywu. W przypadku, gdy łącznie zostaną spełnione  wymagania techniczne obu pozycji –– aparat fotograficzny oraz kamera cyfrowa mogą być w jednym urządzeniu.

  - Pracownia robotyki –– roboty edukacyjna min. 10 szt., klocki konstrukcyjne 10 szt., maty i karty edukacyjne, gotowe scenariusze lekcji, prezentacje multimedialne,

  Wyposażenie dodatkowe audio--video:video:

  - Szafki metalowe na narzędzia z półkami - 2 szt.

  - Regały magazynowe wzmocnione –– 2 szt.

  - Lego BLego BricQ Motion Prime Set - 8 szt. –– plany zajęć, filmy angażujące ucznia, karty pracy ucznia, zasoby edukacyjne do nauczania hybrydowego,

  - ClassVR –– wirtualne laboratorium przedmiotowe – 1 szt. –– okulary do wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, ilość okularów w zestawie 8 sztuk, 

  - ClassVR –– licencja – roczny dostęp do portalu wirtualnych lekcji,

  - Greenscreen – tło studyjne wykonane z tkaniny o wysokiej jakości, odporne na uszkodzenia w kolorze zielonym,

  - PhotonPhoton –– 1 szt. Laboratorium przyszłości,

  - Interaktywny system nauki programowania Scottie Go - 1 szt.

  - Klocki mini Waffle z kartami EDU – 2 szt.

  Wyposażenie dodatkowe –– pracownia robótek ręcznychpracownia robótek ręcznych

  - Żelazko - 1 szt. -- żelazko parowe ze stopą ceramiczną,

  - Deska do prasowania – 1 szt. –– z regulowaną wysokością,

  - Igły –– 10 zest. –– zestaw igieł w 5 rozmiarach,

  - Naparstki – 15 szt. – metalowe,

  -  Nożyczki uniwersalne  - 15 szt. –– gładkie ostrza ze stali nierdzewnej,

  - Maszyna do szycia – 1 szt. -- trwałe, metalowe podzespoły, mocna i szybka – prędkość do 860 wkłuć na minutę, LEDowe oświetlenie pola pracy, odporna na błędy początkujących,

  - Zestaw igieł do maszyny - 2 zest. - zgodnie ze specyfikacją maszyny do szycia

  - Zestaw nici do maszyny –– 1 zest. 200 szt. z nadstawką – zgodnie ze specyfikacją maszyny do szycia,

  - Plansze tematyczne –– zasady BHP na stanowisku pracy ręcznej, ściegi, przykłady kompozycji ściegów, narzędzia do robótek ręcznych,

  - Krosna do tkania – 15 szt. –– wym. 22 x 17 cm, 

  - Włóczka –– mix 14 kolorów,

  Wyposażenie dodatkowe –– pracownia kulinarna:pracownia kulinarna:

  - Szafka ze zlewozmywakiem dwukomorowym – 1 szt.

  - Kuchenka elektryczna z piekarnikiem – 1 szt. - wolnostojąca z płytą indukcyjną i elektrycznym piekarnikiem,

  - Noże do krojenia – 5 zest. –– noże o różnej długości i różnych końcówkach w zależności od przeznaczenia, np. nóż do chleba, nóż szefa, nóż uniwersalny, nóż kuchenny i nóż do jarzyn,

  - Deski do krojenia – 5 zest. –– zestaw desek do krojenia wykonanych z tworzywa sztucznego (mała i duża),

  - Formy do ciast – 2 szt. –– do pieczenia ciastek i muffinek,

  - Blacha do ciasta – 2 szt. –– blacha do pieczenia, aluminiowa,

  - Mikser – 2 szt. –– mikser ręczny, pięciostopniowa regulacja prędkości, antypoślizgowa rączka, dodatkowe wyposażenie trzepaczki i haki do ubijania,

  - Miski – 5 zest. –– zestaw misek z tworzywa sztucznego,

  - Stolnice – 5 szt. –– bambusowa do wyrabiania ciasta,

  - Wałki – 5 szt. –– wałek drewniany,

  - Patelnia –  zest. –– patelnia do kuchni indukcyjnej, mała (śr. 20cm) i duża (śr. 28 cm)

  - Rękawice kuchenne – 4 szt.,

  - Robot wielofunkcyjny –– z regulacją prędkości, kompaktowy (z funkcjami mielenia, miksowania, ubijania, szatkowania, ugniatania i rozdrabniania + dodatkowe akcesoria (mieszadło, trzepaczka, hak),

  - Czajnik elektryczny – 2 szt.

  - Pojemnik do przechowywania – 3 szt. –– 45 l z przykrywką,

  - Koszyk midi – 3 szt. –– pojemniki do przechowywania sztućców

  - Zmiotka z szufelką ––2 szt.

  - Miotła z drewnianym trzonkiem – 2 szt.

  - Kosze na śmieci – 3 szt. –– 50 l. różnokolorowe na odpady segragowane

  - Apteczka z wyposażeniem – 1 szt.

  - Waga kuchenna – 3 szt.

  - Tarki – 3 szt. –– wykonana z aluminium lub plastikowa

  - Obieraczki – 5 szt.

  - Chochla – 1 szt. –– metalowa chochla lub z tworzywa sztucznego,

  - Łyżka cedzakowa – 2 szt.

  - Sitko metalowe –1 szt.

  - Dozownik – 2 szt. –– dozownik z miarką, wykonane z tworzywa sztucznego,

  - Szpatułka – 2 szt. –– tworzywo sztuczne,

  - Talerz płaski - 26 szt.,

  - Talerz deserowy – 26 szt.,

  - Sztućce – 15 zest. –– widelec (5 zest.), nóż (5 zest.) i łyżeczka (5 zest.),

  - Durszlak – 1 szt. –– wykonany z metalu lub plastikowy,

  - Opiekacz z wymiennymi płytkami do kanapek / gofrów – 5 szt. – wymienne płyty umożliwiające przygotowanie tostów, gofrów i potraw grillowanych,

  Wyposażenie dodatkowe –– pracownia obróbki drewna i metalu:

  - Stół warsztatowy – 8 szt.  –– 130 x 50, 

  - Taboret obrotowy –– 28 szt.,

  - Biurko z 3 szufladami + krzesło dla nauczyciela,

  - Stół warsztatowy / montażowy / stolarski nauczyciela – 2 szt. bez ścianki tylniej,

  - Nakładka / nadbudowa / tylna ścianka do stołu - 2 szt.

  - Zestaw haczyków warsztatowych – 5 zest.

  - Pojemniki warsztatowe – 18 szt. –– 10 x 10 x 60,

  - Pojemniki warsztatowe – 6 szt. –– 10 x 21 x 75,

  -Szafki metalowe na narzędzia z półkami – 3 szt.

  - Skrzynka na narzędzia – 5 szt. - do noszenia narzędzi,

  - Pistolet do kleju na gorąco + kleje – 5 szt. -- pistolet bezprzewodowy, z możliwością pracy na przewodzie,

  - Młotek ślusarski uniwersalny – 5 szt. –– obuch wykonany ze stali kutej, hartowanej, waga max. 200 g,

  - Lutownica – 3 szt. -- moc min. 100W, zakres temperatur 400ºC, długość grota 50mm 

  - Imadło – 1 szt. -- imadło ślusarskie z kowadłem, korpus wykonany z żeliwa, stalowe szczęki, regulowana obrotowa podstawa, zabezpieczone chromem stalowe elementy konstrukcyjne, szerokość szczęk min. 100mm,

  - Zestaw wkrętaków /Śrubokręty – 5 szt. –– magnetmagnetyczna końcówka, rękojeść pokryta elastycznym materiałem izolacyjnym,

  - Taśma miernicza – 5 szt. -- zwijana z blokadą zwijania taśmy,

  - Nóż introligatorski – 5 szt. –– korpus wykonany z tworzywa, ostrze wysuwane wielopołożeniowe,

  - Okulary ochronne – 10 szt. - okulary ochronne stanowiskowe na gumce,

  - uwmiarka – 2 szt. - zakres pomiarów od 0 do 150 mm, z dokładnością do 0,05mm,

  - Szczypce uniwersalne – 5 szt. –– długość min. 150 mm, rączka pokryta antypoślizgowym materiałem,

  - Szczotka druciana – 5 szt. –– włosie wykonane z drutu stalowego,

  - Papier ścierny –– 5 x zestaw różnych grubości 3 x 80, 3 x 120, 2 x 180, 2 x 240,

  - Zestaw wierteł do drewna i drewna i metalumetalu – 1 szt. - wykonane ze stali szybkotnącej,

  - Zestaw pilników ślusarskich – 2 szt.

  - Zestaw pilników iglaków – 2 szt.

  - Piłka ramowa do drewna i metalu – 5 szt. –– długość co najmniej 150 mm, rękojeść rewolwerowa z tworzywa, oprawka metalowa, konstrukcja pozwalająca na szybką wymianę ostrza,

  - Szczypce wydłużone – 5 szt. – długość co najmniej 150 mm, rękojeść pokryta antypoślizgowym materiałem,

  - Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa - 1 szt. -- technologia akumulatorów Litechnologia akumulatorów Li--Ion, uchwyt wiertarski, 2 x Ion, 2 x akumulatory, z ładowarką w zestawie,akumulatory, 

  - jBity do wkrętarki akumulatorowej – 1 zest. - wykonane ze stali, dostosowane do zakupionej wkrętarki akumulatorowej,

  - Wypalarka – 5 szt. –– z wymiennymi metalowymi igiełkami,

  - Zestawy elektroniczne – 5 szt. –– zestaw elektroniczny – światło

  - Przewód elektryczny – 50 m –– płaski kabel zasilający, dwużyłowy, 

  - Szczypce do zdejmowania izolacji – 3 szt. –– nadaje się do przewodów o przekroju co najmniej 0,2-6 mm²,

  Załącznik nr 2 –– Formularz Oferty
  Formularz ofertowy
  Przedmiot zamówienia
  „Zakup i dostawa wyposażenia w ramach programu Laboratoria Przyszłości do Szkoły Podstawowej nr 23 im. KOU w Toruniu”
  Zamawiający
  Gmina Miasta Toruń z siedzibą w Toruniu, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń,  posiadająca NIP: 879-000-10-14 działająca poprzez Szkołę Podstawową nr 23 im. KOU w Toruniu

  Oferent
  adres, NIP, REGON, telefon,,
  adres e--mail
  Cena ofertowa netto bez podatku VAT
  Podatek VAT 23%
  (z zastrzeżeniem iż Wykonawca wyraża zgodę na zmianę stawki na 0% w przypadku opisanym w pkt 8 lit. f) zapytania ofertowego.
  Cena ofertowa brutto z z podatkiem VAT
  Cena ofertowa brutto słownie
  Oferowany czas gwarancji w w miesiącach
  Oferta zawiera kolejno ponumerowane strony
  Ponadto:
  a) oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń,
  b) oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego,
  c) oświadczam, że  wyrażam zgodę na zmianę stawki na 0% w przypadku opisanym w pkt  8 lit. f) zapytania ofertowego,,
  d) oświadczam, że w razie wyboru złożonej przeze mnie oferty zawrę z Zamawiającym umowę wg załączonego wzoru,
  e) pozostaję związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert określonego w zapytaniu ofertowym,
  f) oświadczam, że zapoznałem się z treścią informacji o zasadach przetwarzania danych ((załącznik nr 5) i ) i wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu i które przekazałem lub przekażę Zamawiającemu.
  g) załącznikami do niniejszego formularza ofertowego stanowiącego integralną część oferty są:
  1. …............................................................................................................................…...............
  2. …...........…................................................................................................................................
  3. ….........................................................................................................................…..................
  …........................., dnia …..................... 

  Pieczątka i podpis Oferenta


  Załącznik nr 3 –– oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
  ……………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………….
  ……………………
  ……………………………………………………………………….………………………………………………….
  ……………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………….
  Pełne dane oferenta
  OŚWIADCZENIE
  o braku podstaw do wykluczenia
  Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu na „Zakup i dostawa wyposażenia w ramach programu Laboratoria Przyszłości do Szkoły Podstawowej nr 23 im. KOU w Toruniu"
  oświadczamy, że:
   nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo Zamówień Publicznych w zw. z postanowieniami pkt 4) ustawy Prawo Zamówień Publicznych w zw. z postanowieniami „Zakup i dostawa „Zakup i dostawa wyposażenia w ramach programu Laboratoria Przyszłości do Szkoły Podstawowej nr 23 im. KOU w Toruniu””
   nie jestem/jesteśmy powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym lub osobami  upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, przez co należy rozumieć powiązania w szczególności polegające na
  a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z  przepisów prawa lub nie został określony przez instytucję zarządzającą programu operacyjnego;
  c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,  pełnomocnika,
  d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku do pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej drugiego lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
  .........................................................................
  ...................................................................................
  podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania Oferenta


  Załącznik nr 4 –– projekt umowyprojekt umowy

  Umowa na zakup i dostawę wyposażenia nr …………………
  -wzór-
  zawarta w dniu …………………..….….
  pomiędzy:
  ………………………………………………….
  zwanym dalej „Zamawiającym”
  a
  ………………………………………………….
  zwanym dalej „Wykonawcą”,
  którą reprezentuje:
  ………………………………………………………………………………………………………
  Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm. - dalej jako Pzp) w związku z tym, że wartość zamówienia jest mniejsza niż 130.000 PLN
  § 1
  Przedmiot umowy
  1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostarczenie wyposażenia w ramach programu Laboratoria Przyszłości do Szkoły Podstawowej nr 23 im. KOU w Toruniu, szczegółowo opisanego w Opisie przedmiotu zamówienia. Specyfikacja techniczna oraz opis parametrów techniczno-eksploatacyjnych znajduje się w Opisie przedmiotu zamówienia oraz Ofercie wykonawcy, stanowiących odpowiednio załączniki nr 1 oraz 2 do umowy.
  2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
  1) ………………. szt. ……………………………
  2) ……………………………………………………
  3. Wykonawca zapewni Zamawiającemu kompleksową obsługę, przy zachowaniu najwyższej staranności, z zachowaniem przepisów prawa i obowiązujących norm technicznych oraz fachowości we wszystkich czynnościach związanych z doradztwem, dostawą, instalacją i serwisem.
  4. Dostarczony przedmiot umowy musi być fabrycznie nowy, nieużywany, sprawny i nie może być przedmiotem praw ani zobowiązań osób trzecich, musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucji.
  § 2
  Termin wykonania umowy
  1. Wykonawca zrealizuje dostawę przedmiotu Umowy w ciągu 6 dni/tygodni  od uzyskania potwierdzenia na zastosowanie 0% stawki podatku VAT  oraz podpisania umowy  
  2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do realizacji dostawy w drodze wiadomości e-mail przesłanej co najmniej z 1 dniowym wyprzedzeniem. Strony uzgodnią wówczas konkretny dzień dostawy.
  3. Ze względu na tryb pracy Zamawiającego dostawa, w tym instalacja sprzętu może odbywać się jedynie w godzinach pracy Zamawiającego tj. 8:00-15:00.
  § 3
  Sposób realizacji umowy
  1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje wyposażenie w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 23 im. KOU w Toruniu (adres: ul. Osikowa 11, 87-100 Toruń) we wskazanych przez Zamawiającego miejscach.
  2. Wraz z dostawą wyposażenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed podpisaniem protokołu wszelkie dokumenty gwarancyjne, opisy techniczne, instrukcje obsługi /wytyczne dotyczące obsługi w języku polskim, a także udzieli wszelkich niezbędnych licencji na korzystanie z oprogramowania, zgodnie z jego przeznaczeniem.
  3. Potwierdzeniem odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego będzie podpisany Protokół odbioru bez zastrzeżeń bezpośrednio po dokonaniu dostawy i w przypadku sprzętu, którego dotyczy - instalacji we wskazanych miejscach.
  4. Dostawa nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
  5. Przejście na Zamawiającego ryzyka związanego z wyposażeniem następuje z chwilą podpisania przez strony protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 3 powyżej.
  6. Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzona zostanie wada przedmiotu Umowy, Zamawiający może odmówić odbioru, a Wykonawca zobowiązany będzie – w zależności od wyboru Zamawiającego – do wymiany wadliwego przedmiotu Umowy na wolny od wad bądź usunięcia wady w drodze naprawy, w terminie uzgodnionym przez Strony, nie dłuższym jednak niż 7 dni od dnia zgłoszenia wad. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych Wykonawca zobowiązany jest do ich uzupełnienia w terminie uzgodnionym przez strony, nie dłuższym niż 7 dni. Strony sporządzą odpowiednie adnotacje w protokole. Przez wadę rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia.
  § 4
  Wynagrodzenie i warunki płatności
  1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy:
  łączną cenę ................................ brutto (słownie: …………………… 00/100), w tym wartość podatku od towarów i usług VAT wynosi …………………….. zł (słownie: …………………………….. 00/100).
  2. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na zmianę stawki na 0% w przypadku opisanym w pkt 8 lit. f) zapytania ofertowego.
  3. Wynagrodzenie opisane w ust. 1 powyżej stanowi całkowite i maksymalne wynagrodzenie należne Wykonawcy za realizację usług objętych przedmiotem niniejszej Umowy i wyczerpuje całkowicie w tym zakresie zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy z tytułu świadczenia usług objętych niniejszą Umową.
  4. W terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń, Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT na:
  NABYWCA: Gmina Miasta Toruń, Wały Generała Sikorskiego 8,87-100 Toruń, NIP: 8790001014
  ODBIORCA: Szkoła Podstawowa nr 23 im. KOU, ul. Osikowa 11, 87-100 Toruń.
  5. Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
  6. Wynagrodzenie płatne będzie w następujący sposób: 60% ceny do dnia 30.12.2021 roku, 40 %  ceny w terminie 7 dni od zrealizowania dostawy podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 
  7. Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
  8. Zamawiający może potrącić należności wynikające z faktury VAT za realizację przedmiotu Umowy o należności z tytułu ewentualnych kar umownych.
  § 5
  Warunki gwarancji
  1. Na dostarczony sprzęt Wykonawca udzieli gwarancji wynoszącej ……….. lata od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń oraz zapewni w okresie gwarancji bezpłatny serwis gwarancyjny.
  2. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta sprzętu lub autoryzowanego partnera. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta sprzętu lub autoryzowanego partnera. Serwis gwarancyjny ma być świadczony w miejscu użytkowania sprzętu z możliwością naprawy w serwisie Wykonawcy, jeżeli naprawa u użytkownika okaże się niemożliwa.
  3. Naprawa lub wymiana urządzeń bądź też ich części, na nowe i oryginalne, będzie zgodna z metodyką i zaleceniami producenta.
  4. W przypadku ujawnienia wad sprzętu w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający dokona zgłoszenia gwarancyjnego w drodze telefonicznej lub mailowo, od poniedziałku do piątku w godz. ……………………….
  Dane kontaktowe do zgłoszenia: tel. …………………e-mail: …………….
  5. Wykonawca oświadcza, że przystąpi do usunięcia zgłoszonych wad w terminie …………….. godzin/dni od momentu otrzymania od Zamawiającego zgłoszenia (czas reakcji serwisowej).
  6. Czas naprawy lub wymiany nie może być dłuższy niż ………. godzin/dni od momentu przystąpienia do usuwania zgłoszonych wad.
  7. W przypadku niemożliwości dotrzymania terminu naprawy, o którym mowa w ust. 6 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, celem dokonania dłuższej naprawy i na czas tej naprawy, sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż sprzęt, który uległ awarii. Również w przypadku, gdy usunięcie awarii lub uszkodzenia będzie usuwane poza siedzibą Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zainstalować i uruchomić w tym czasie sprzęt zastępczy o równoważnych cechach użytkowych.
  8. Okres gwarancji sprzętu ulega przedłużeniu o czas jego niesprawności, tj. realizacji usunięcia usterki, awarii (naprawy lub wymiany wadliwego podzespołu, lub urządzenia).
  9. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje wady powstałe w urządzeniach, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w okresie gwarancji.
  10. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy w określonych terminach z naprawy gwarancyjnej lub dostarczenia sprzętu zastępczego Zamawiający jest uprawniony wykonać ww. usługę na własny koszt i obciążyć pełnymi jej kosztami Wykonawcę.
  §6
  Kary umowne i możliwość odstąpienia
  1. Zamawiający może naliczyć następujące kary umowne:
  1) za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy w wysokości ………. zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia licząc od następnego dnia po terminie, w którym miała być dokonana dostawa, maksymalnie ………………..
  2) za opóźnienie w usunięciu wad, o których mowa w §3 ust. 6 Umowy w wysokości …………….. zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia licząc od następnego dnia po terminie, w którym miała być dokonana naprawa/wymiana, maksymalnie …………………………….
  3) za opóźnienie w wykonaniu zobowiązań gwarancyjnych w stosunku do terminów, o których mowa §5 ust. 6 Umowy w wysokości ……………. zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia licząc od następnego dnia po terminie, w którym miała być dokonana naprawa/wymiana, maksymalnie ………………………….
  4) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości ……………….. zł.
  2. Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
  3. Wykonawca może żądać zapłaty odsetek ustawowych, z tytułu zwłoki w zapłacie za fakturę.
  4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od całości lub części niezrealizowanej umowy, w przypadku nienależytego wykonania umowy ze skutkiem natychmiastowym w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w szczególności następujących przypadkach:
  1) niezrealizowania dostawy w terminie wskazanym w §2,
  2) ujawnienia sprzętu niebędącego fabrycznie nowym,
  3) ujawnienia w dostarczonym sprzęcie lub oprogramowaniu wad fizycznych lub prawnych.
  §7
  Postanowienia końcowe
  1. Strony poinformują się wzajemnie o zmianie adresu lub siedziby. W przeciwnym razie pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uważane będą za doręczone.
  2. Strony uzgadniają, że osobami uprawnionymi do uzgodnień i koordynacji związanych z wykonaniem niniejszej Umowy są:
  1) ze strony Zamawiającego: Kierownik gospodarczy p. Miłosz Materna, tel. 607-773-258, e-mail: sp23.kierownik@wp.pl
  2) ze strony Wykonawcy: …………………………… tel. ……., e-mail: ………
  Zmiany osób wskazanych, danych kontaktowych, telefonów, Strony mogą dokonywać na podstawie pisemnego powiadomienia z 7dniowym wyprzedzeniem.
  3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  4. Załączniki stanowią integralną część umowy.
  5. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
  6. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozpatrywać będzie właściwy rzeczowo sąd cywilny dla siedziby Zamawiającego.
  7. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

  ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

   


  Załącznik nr 5 –– klauzula informacyjna RODOklauzula informacyjna RODO

  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - Zamówienie publiczne, do któregonie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
  Zgodnie z art. 13 oraz 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuję, że: swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuję, że:
  1. Administrator danych osobowych
  a. Administratorem Pani / Pana danych jest Gmina Miasta Toruń z siedzibą w Toruniu działająca przez Szkołę Podstawową nr 23 im. KOU (dalej: Administrator). 
  b. Z Administratorem można kontaktować się listownie na adres: ul. Osikowa 11, 87-100 Toruń, poprzez e-mail: sp23tor@sp23.torun.pl lub dzwoniąc pod numer: 56-645-89-44 lub  lub 535-063-260
  2. Inspektor Ochrony Danych
  a. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (dalej: IOD).
  b. Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzykorzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pisząc na adres e-mail: m.lorenc@tcuw.torun.pl lub pisząc na adres siedziby Administratora. 3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  Pana/i dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit c RODO w celu związanym z procedurą ust.1 lit c RODO w celu związanym z procedurą przeprowadzenia postępowania oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia, do którego nie stosuje się przeprowadzenia postępowania oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia, do którego nie stosuje się przepisów ustawy Prawa zamówień publicznych. Procedura jest prowadzona w związku z zapewnieniem przepisów ustawy Prawa zamówień publicznych. Procedura jest prowadzona w związku z zapewnieniem wydatkowania środków publicznych w sposób oszczędny i z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, co stanowi obowiązek Gminy jako jednostki sektora finansów publicznych, określony w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

  4. Okres przechowywania danych
  a. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia procedury oraz przez cały czas obowiązywania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia procedury.
  b. Dane osobowe zebrane na podstawie Pani / Pana zgody będą przechowywane do momentu wycofania tej zgody lub do momentu realizacji celu określonego w zgodzie. 
  c. Okres przetwarzania może być przedłużony w granicach prawa w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych niezbędne jest do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. 
  5. Informacja o wymogu podania danych
  Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących wynika z Pani/Pana dobrowolnego uczestnictwa w procedurze oraz jest warunkiem zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość weryfikacji spełniania warunków udziału w procedurze i dokonania oceny ofert, a także niemożność zawarcia umow.
  6. Prawa osób, których dane dotyczą
  Z zastrzeżeniem sytuacji określonych w przepisach prawa Pani / Panu przysługują następujące uprawnienia: 
  a. Prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii..
  b. Prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych.
  c. Prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej. 
  d. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzyskorzystania z tego prawa). 
  e. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00--193 Warszawa (w przypadku podejrzenia, że przetwarzanie narusza przepisy prawa dotyczącego ochrony danych osobowych). 
  7. Obowiązki Oferentów w związku z przekazaniem danych osobowych.
  a. W przypadku udostępnienia Administratorowi przez Oferenta danych osobowych swojego personelu niezależnie od podstawy dysponowania, pełnomocników, członków organów, prokurentów, wspólników, kontrahentów, współprkontrahentów, współpracowników, osób do kontaktu, Administrator zobowiązuje Oferenta do poinformowania osób, których dane zostały przekazane o fakcie i zakresie przekazania danych, o danych kontaktowych do osób, których dane zostały przekazane do Administratora oraz zasadach przetwarzania danych wskazanych w niniejszej informac
  8. Odbiorcy danych
  Dane osobowe mogą zostać przekazane zewnętrznym podmiotom:
  a. Dane Oferenta pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. 
  b. Instytucje i organy uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. organy kontrolujące Administratora, Krajowa Izba Odwoławcza. organy kontrolujące Administratora, Krajowa Izba Odwoławcza.
  c. Podmioty zewnętrzne wspierające Administratora, np. podmiot świadczący usługę poczty elektronicznej (wszystkie podmioty biorą udział w procesie przetwarzania danych osobowych na podstawie upoważnienia lub (wszystkie podmioty biorą udział w procesie przetwarzania danych osobowych na podstawie upoważnienia lub zawartych umów powierzenia przetwarzania danych z Administratorem i zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych).
  9. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych. 
  10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą przedmiotem otem profilowania.profilowania.

                                    

   

   

                                     Toruń, dnia 13.04.2021 r.

   

                                                    ZAPYTANIE OFERTOWE

       Szkoła Podstawowa nr 23 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu mieszcząca się w Toruniu przy ul. Osikowej 11 prosi o złożenie oferty cenowej na obsługę informatyczną szkoły.

   

  1. Opis przedmiotu zamówienia:
  1. Obsługa informatyczna szkoły – pełnienie funkcji Administratora Systemów Informatycznych, kompleksowa obsługa i zarządzanie serwerami, aktualizacja oprogramowania systemowego serwera, nadzór nad systemem zabezpieczeń serwera, wykonywanie kopii bezpieczeństwa serwera i poczty, zabezpieczenie danych przed ich udostepnieniem osobom nieupoważnionym, nadzór techniczny nad całym sprzętem komputerowym m. in. routery, switche itp. oraz stała gotowość serwisowa sprzętu komputerowego znajdującego się w szkole.

   

  Do wszystkich robót należy stosować materiały o standardzie właściwym do tego typu urządzeń. Materiały i technologie przyjęte przez Wykonawcę powinny mieć określone wymagane parametry techniczne oraz podane warunki dla zapewnienia równoważności materiałów:

   

  Wykonawca zapewnia, że będzie wykonywać zakres zamówienia z należytą starannością, samodzielnie lub przez osoby bądź podmioty trzecie, które wskaże uprzednio Zamawiającemu, a wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji zamówienia będą posiadały odpowiednie kwalifikacje zawodowe niezbędne do jej należytego wykonywania.

   

  Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia Wykonawcy usług zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczającym łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia.

   

  1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia od dnia 01.05.2021

   

  1. Termin i miejsce składania ofert:

  Oferty należy złożyć do dnia 27.04.2021 r. w Szkole Podstawowej nr 23 w Toruniu, ul. Osikowa 11,

  87-100 Toruń, w sekretariacie szkoły do godz. 15:00 lub na adres e’mail: sp23.kierownik@wp.pl

   

  Bliższych informacji udziela Kierownik gospodarczy SP nr 23 p. Miłosz Materna, tel. 607773258

   

  1. Kryteria oceny ofert
  1. Cena oferty,

   

  1.  Załączniki
  1. Wzór umowy

   

   
   

   

   

   

   

   

   

   

      , dnia ………2021 r.

                    (pieczęć Wykonawcy)

   

   

                            

  FORMULARZ OFERTOWY

   

                                                                                                                         

   

   

  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

   

   

   

  Obsługa informatyczna szkoły

   

  ZAMAWIAJĄCY

   

   

  Szkoła Podstawowa nr  23 w Toruniu

   

  WYKONAWCA

   

  Adres

  NIP

  Regon

  Numer telefonu/fax

  e-mail

   

   

   

  CENA OFERTOWA NETTO

  - cyfrowo

  - słownie

   

   

   zł

   

  KWOTA PODATKU VAT

  - cyfrowo

  - słownie

   

   

   zł

   

  CENA BRUTTO

  - cyfrowo

  - słownie

   

   

   zł

   

   

  Termin realizacji zamówienia

   

   

  Od 01.05.2021 r.

   

  Okres gwarancji

   

   

  12 miesięcy

   

  Dokumenty na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty

   

  1. Wzór umowy

   

  PIECZĄTKA I PODPIS

   

  Data ……………………..

   

   

  Umowa nr  …………………

   

  zawarta w dniu ……………………….r. w …….. pomiędzy:

   

  ……………….. r.,

  zwanym dalej „Zamawiającym”,

   

  a

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  zwanym dalej  „Wykonawcą”,

  zwanymi dalej wspólnie „Stronami”

   

  W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 1843) wpisanego do rejestru zamówień publicznych pod nr …................

  zawarta została umowa następującej treści, zwana dalej „Umową":

   

  § 1

   

  Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonywania na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na świadczeniu obsługi informatycznej dla Szkoły , zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz z Opisem Przedmiotu Zamówienia i Ofertą stanowiącymi odpowiednio Załącznik Nr 1 i Załącznik Nr 2 do Umowy.

   

  § 2

   

  1. Wykonawca zapewnia, że będzie wykonywać umowę z należytą starannością, samodzielnie lub przez osoby bądź podmioty trzecie, które wskaże uprzednio Zamawiającemu, a wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy będą posiadały odpowiednie kwalifikacje zawodowe niezbędne do jej należytego wykonywania.
  2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za czynności wykonywane przez osoby
   i podmioty trzecie, którym powierzył wykonanie poszczególnych czynności na rzecz Zamawiającego.

   

  § 3

   

  W celu umożliwienia Wykonawcy realizacji Przedmiotu Umowy określonego w § 1 Zamawiający zobowiązuje się do:

  1. Pełnienie funkcji Administratora Systemów Informatycznych i odnotowywanie wpisów, o których mowa w Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi,
  2. kompleksowa obsługa i zarządzanie serwerami,
  3. nadzór techniczny nad całym sprzętem komputerowym i oprogramowaniem (diagnostyka podzespołów komputera) oraz stała gotowość serwisowa sprzętu komputerowego znajdującego się na wyposażeniu Zamawiającego,
  4. aktualizacja oprogramowania systemowego serwera, zgodnie z wytycznymi producenta oprogramowania
  5. bieżący nadzór nad systemem zabezpieczeń serwera,
  6. wykonywanie kopii bezpieczeństwa serwera i poczty,
  7.  zabezpieczanie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym oraz w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszeń w systemie zabezpieczeń. Czas rekcji 2h od momentu wykrycia naruszeń w systemie
  8. bieżąca obsługa sieci komputerowej oraz urządzeń typu routery, switche itp.
  9. sporządzanie opinii technicznych dla potrzeb Zamawiającego, w ciągu 7 dni od otrzymania od Zamawiającego zapotrzebowania na opinie,
  10.  bieżące wsparcie działań związanych z administrowaniem stroną www i Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) we współpracy z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego (wprowadzanie i aktualizacja danych, zatwierdzanie danych),
  11.  uczestniczenie w audytach i kontrolach dot. sieci teletechnicznej i zasobów informatycznych  oraz wprowadzanie otrzymanych w ich wyniku rekomendacji. Audyt teleinformatyczny winien być przeprowadzony nie rzadziej niż 1 raz w roku i złożone sprawozdanie do zamawiającego ( rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych - § 20 ust 2)
  12.    bieżące dbanie o ciągłość pracy serwerów oraz opieka nad prawidłowym działaniem  programów, aplikacji, etc. znajdujących się na serwerze Zamawiającego oraz diagnozowanie awarii sieci, z zastrzeżeniem że czas reakcji w przypadku zgłoszenia awarii to 2 h od otrzymania zgłoszenia, a maksymalny termin realizacji 12h, 
  13. bieżące dbanie o ciągłość pracy stacji roboczych, urządzeń peryferyjnych m.in. drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, monitorów, ups-ów, okresowa konserwacja całego sprzętu komputerowego oraz w razie konieczności jego naprawa,
   z zastrzeżeniem że czas reakcji w przypadku zgłoszenia awarii to 2 h od otrzymania zgłoszenia,  a maksymalny termin realizacji 12h bieżący nadzór nad oprogramowaniem wykorzystywanym przez Zamawiającego oraz dokonywanie aktualizacji sterowników i oprogramowania na stacjach roboczych,
  14. instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego - termin realizacji do 48h od otrzymania zgłoszenia,
  15. migracja danych w obrębie stacji roboczych, na zasadach i w zakresie ustalonym
   z Zamawiającym,
  16. konfiguracja sieci, dostępu do Internetu i poczty e-mail, na zasadach i w zakresie ustalonym z Zamawiającym,
  17. bieżące zarządzanie zasilaczami awaryjnymi UPS,
  18. doradztwo w doborze i instalacji oprogramowania, planowanych zakupów i wyboru sprzętu, w zakresie integracji systemów teleinformatycznych oraz proponowanie kierunków rozwoju infrastruktury informatycznej,
  19. zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego systemu informatycznego,
  20. rozprowadzenie światłowodu w budynku szkoły
  21. w razie potrzeb pomoc w zakresie zmiany układu funkcjonalnego strony Szkoły,
  22. wprowadzanie do systemu nowych użytkowników (tworzenie kont itp.).

   

  § 4

   

  1. Za realizację Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1, Wykonawca otrzyma miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………………….zł brutto (słownie: …………………………………………… brutto), przy uwzględnieniu stawki podatku VAT na poziomie 23%.

  2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 będzie płatne na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę za usługi zrealizowane na rzecz Zamawiającego w danym miesiącu i dostarczonej Zamawiającemu w terminie do 10 dnia kolejnego miesiąca.

  3. Płatność wynagrodzenia będzie dokonywana przez Zamawiającego, w ciągu 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy nr ……………………………………………………………...

  4. Płatność wynagrodzenia będzie dokonywana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

  5. Faktury wystawiane będą na: …………………..

  6. Fakturę należy dostarczyć w terminie wskazanym w ust. 4 na adres: ………………..

  7. Za datę dokonania zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

  8. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury przez Zamawiającego, Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia, z wyłączeniem przypadków gdy opóźnienie wynika z nieprawidłowego wystawienia lub doręczenia faktury.

  9. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT, i jest uprawniony do wystawiania faktur VAT

  10. Wykonawca oświadcza, że wskazany w umowie/fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie do rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. (dotyczy osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą).

   

   

  § 5

  1. Wykonawca zobowiązuje się do nie sprzedawania, nie zastawiania, nie przelewania wierzytelności należnych od Zamawiającego z tytułu realizacji umowy.

  2. Wykonawca  nie  może  dokonać  cesji żadnych  praw  i  roszczeń lub przeniesienia obowiązków  wynikających z umowy na rzecz podmiotu/osoby trzeciej bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

   

   

  § 6

  1. Zamawiającemu należy się od Wykonawcy zapłata kary umownej w przypadku rozwiązania przez Zamawiającego umowy bez wypowiedzenia z przyczyn określonych w § 9 ust. 3 - w wysokości 5% całkowitej wartości umowy brutto, określonej w § 4 ust. 2 Umowy;

  2. W przypadku naliczeni kar umownych, o których mowa w ust. 1 Zamawiający wystawi Wykonującemu notę obciążeniową  z terminem płatności 14 dni od dnia otrzymania noty. W przypadku nieuregulowania kar umownych objętych notą obciążeniową Zamawiający potrąci kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

  3. Zapłata kar umownych zastrzeżonych w Umowie nie ogranicza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidzianych
  w Kodeksie cywilnym.

   

  § 7

  Zamawiający powierza Wykonawcy do przetwarzanie dane osobowe konieczne do realizacji niniejszej umowy na zasadach określonych w odrębnej umowie.

   

   

  § 8

  Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy,
  a w szczególności przedmiot umowy, dane Wykonawcy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r.
  o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1429), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.

   

  § 9

  1. Umowa zawarta zostaje na czas określony, tj. od dnia podpisania umowy przez obie Strony - jednak nie wcześniej niż od dnia 1 maja 2021 r., do dnia 31 grudnia 2021 r.
  2. Każdej ze Stron przysługuje prawo do rozwiązania Umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
  3. Rozwiązanie umowy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, i bez zachowania przewidzianego w ust. 2 okresu wypowiedzenia jest możliwe
   w przypadku nie wykonywania lub nienależytego wykonywania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, w tym w szczególności nieprzestrzegania terminów realizacji umowy wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia - po uprzednim, pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonywania umowy ze wskazaniem zagrożenia rozwiązania umowy i wyznaczeniem terminu na usunięcie naruszeń (termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia wysłania wezwania).
  4. Rozwiązanie umowy z przyczyn wskazanych w ust. 3 następuje bez wypowiedzenia, w trybie natychmiastowym, w formie pisemnej z podaniem przyczyny rozwiązania.
  5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

   

   

  § 10

  1. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizację Umowy,
   w tym upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą jest:
  1. …………..
  2. ………..
  1. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy, w tym upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym jest: …………………………
  2. Zmiana osób lub danych wskazanych w ust. 1 i 2 wymaga pisemnego (też w formie e-mail) powiadomienia drugiej Strony. Nie jest konieczne w tym przypadku dokonywanie zmian treści Umowy.
  3. Wykonawca w imieniu Zamawiającego zrealizuje obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO w stosunku do osób, które wymienione są w pkt 2. Zamawiający udostępnia klauzulę informacyjną.

   

   

  § 11

  1. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.
  2. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i zmiany treści Umowy i załączników do Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności,
   z zastrzeżeniem § 10 ust. 3.
  3. Strony oświadczają, że adresy podane na wstępie umowy są ich adresami do doręczeń.
  4. Sprawy sporne powstałe w wyniku realizacji postanowień Umowy będą poddane kognicji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
  5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

   

   

  Załączniki:

  Oferta handlowa Wykonawcy

             

   

   

  ZAMAWIAJĄCY                                                                       WYKONAWCA

   

  Toruń, dnia 06.04.2021 r.

   

                                                    ZAPYTANIE OFERTOWE

       Szkoła Podstawowa nr 23 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu mieszcząca się w Toruniu przy ul. Osikowej 11 prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie remontu pod nazwą „Wymiana posadzki na holach szkolnych”.

   

  1. Opis przedmiotu zamówienia:
  1. Wymiana posadzki na holach szkolnych. Zerwanie istniejącego drewnianego parkietu i zastąpienie go wylewką z żywicy poliksydowej. Powierzchnia wymienianej posadzki to 4 hole szkolne po 90 m2 każdy (ok. 360 m2).

   

  Do wszystkich robót należy stosować materiały o standardzie właściwym do tego typu obiektów. Materiały i technologie przyjęte przez Wykonawcę powinny mieć określone wymagane parametry techniczne oraz podane warunki dla zapewnienia równoważności materiałów:

   

  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót.

  Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:

  1. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, warunkami technicznymi i normami oraz na podstawie oględzin terenu inwestycji.
  2. Opracowany przedmiot zamówienia powinien w szczególności:
  1. Spełniać wszystkie warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409), rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462, z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389), oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778), z tym, że do opracowania kosztorysu inwestorskiego Wykonawca stosować będzie ceny jednostkowe robót określone na podstawie danych rynku lokalnego oraz czynniki cenotwórcze określone w aktualnej w okresie sporządzania informacji w systemie Sekocenbud; wszelkie materiały, urządzenia lub produkty wskazane w dokumentacji projektowej muszą być opisane poprzez podanie odpowiednich granicznych parametrów, cech technicznych, jakościowych nawet w przypadku uprawnionego posługiwania się określeniem „lub równoważny”, nazwy własne materiałów, urządzeń lub produktów mogą być stosowane jedynie pomocniczo w przypadku dopuszczenia materiałów, urządzeń lub produktów równoważnych.

   

  Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia Wykonawcy usług zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczającym łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia.

  1. Termin wykonania prac remontowych od 28.06.2021 – 31.07.2021 r.

   

  1. Termin i miejsce składania ofert:

  Oferty należy złożyć do dnia 23.04.2021 r. w Szkole Podstawowej nr 23 w Toruniu, ul. Osikowa 11,

  87-100 Toruń, w sekretariacie szkoły do godz. 15:00.

   

  Bliższych informacji udziela Kierownik gospodarczy SP nr 23 p. Miłosz Materna, tel. 607773258

   

  1. Kryteria oceny ofert
  1. Cena oferty,
  2. Wizytowanie budynku / ocena warunków na miejscu

   

  1.  Załączniki
  1. Wzór umowy

  Umowa SP23/3/R/2020

  Zawarta w dniu  ..….2021 roku  pomiędzy :

  Szkołą Podstawową nr 23 w Toruniu, ul. Osikowa 11, 87-100 Toruń

  Reprezentowaną  przez :

  1.

  Iwona Muszyńska

  Dyrektora Szkoły

   

  zwanym dalej  Zamawiającym, a

   

  1. 

  prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą :

   

   

   

  Która jest wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

  Numer NIP: ……………, Numer REGON: ……………., zwanym dalej Wykonawcą.

   

  § 1

  Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie remontowe pod nazwą :

  Wymiana posadzki na holach szkolnych.

   

   

        § 2

   

  1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjno – terenowymi sali gimnastycznej a także realizacyjnymi i uwzględnił je w wynagrodzeniu ryczałtowym przedmiotu umowy.

  § 3

  1. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów i przy pomocy sprzętu, które dostarczy Wykonawca.
  2. Wszystkie materiały i urządzenia oraz robocizna powinny być zgodne z wymaganiami warunków

  technicznych wykonania i odbioru robót, Polskimi Normami /PN/, posiadać stosowne atesty i aprobaty

  techniczne, w przypadku występowania takiej konieczności również certyfikaty na znak bezpieczeństwa.

  1. Na każde żądanie Zamawiającego materiały te i urządzenia zostaną poddane badaniom kontrolnym, których koszt poniesie Wykonawca.

  § 4

  Strony ustalają następujące terminy realizacji robót :

  1. Rozpoczęcie robót nastąpi w dniu :  28.06.2021 roku
  2. Zakończenie robót nastąpi do dnia : nie później jak 31.07.2021 roku

  § 5

  Do obowiązków Zamawiającego należy :

  1. Wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy.
  2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
  3. Odebranie wykonanych robót.
  4. Zapłata umówionego wynagrodzenia

  § 6

  Do obowiązków Wykonawcy należy :

  1. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie wymaganymi parametrami technicznymi i standardami

  jakościowymi, obowiązującymi normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

  1. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt i narzędzia.
  2. Zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzór nad personelem w zakresie

  porządku i dyscypliny pracy.

  § 7

  1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać na własny koszt zabezpieczenie i oznakowanie budowy

  / stref roboczych / oraz zapewnić ochronę przeciwpożarową na terenie budowy, ochronę mienia znajdującego się na terenie budowy.

  1. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa na terenie budowy oraz metody organizacyjno – techniczne.
  2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane na terenie

  budowy w związku z prowadzonymi robotami.

  1. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się do uporządkowania terenu budowy i przekazania go

  Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

  § 8

  1. W zakresie wykonania przedmiotu umowy Zamawiającego reprezentują :

  a /Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 23 – p. Iwona Muszyńska

  b /Kierownik Gospodarczy Szkoły – p. Miłosz Materna

  1. Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wszystkich poleceń i instrukcji inspektora nadzoru,

  dotyczących prawidłowości wykonania przedmiotu umowy.

  § 9

  1. Ustala się ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy na ogólną kwotę brutto złotych { w tym podatek VAT – 23 % } :

  ……… zł

  Słownie :

  ……………………… złotych 00/100

  1. Wyżej wymieniona kwota wyczerpuje wszystkie roszczenia Wykonawcy w zakresie wynagrodzenia za

  wykonanie przedmiotu określonego w niniejszej umowie.

  1. Należność Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy rozliczona zostanie jednorazowo, fakturą

  końcową. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego.

  1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury wystawionej przez Wykonawcę w terminie do 14 dni

  od daty dostarczenia przez Wykonawcę faktury, w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy

  wskazany na fakturze VAT.

  § 10

  Czynności odbiorowe.

  1. Czynności związane z odbiorem przedmiotu umowy będą realizowane poprzez odbiór końcowy przedmiotu umowy
  2. Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy w ciągu 5 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.
  3. Strony ustalają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.
  4. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie ich trwania zostanie ujawnione istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego

  przeznaczeniem, aż do usunięcia tych wad.

  § 11

  Gwarancja.

  1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy.
  2. Okres gwarancji ustala się na  36 miesięcy od daty odbioru końcowego
  3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad, Zamawiający powiadamia o tym Wykonawcę

  wyznaczając termin ich usunięcia.

  1. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia stwierdzonych wad w terminie wyznaczonym przez

  Zamawiającego.

  1. Zamawiający może powierzyć usunięcie ujawnionych wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy,

  w przypadku kiedy Wykonawca przekroczy termin wyznaczony na ich usunięcie o 14 dni.

  § 12

  Kary umowne.

  Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących tytułów i w

  podanych wysokościach :

  1. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne :

  a /za zwłokę w przekazaniu placu budowy, w wysokości  0,20 % wynagrodzenia ryczałtowego za każdy dzień zwłoki,

  b /z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego , w wysokości

  5,0 % wynagrodzenia ryczałtowego.

  1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne :

  a /za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy –  w wysokości  1,00 % wynagrodzenia

  ryczałtowego za każdy dzień zwłoki,

  b /za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji –

  w wysokości  1,50 % wynagrodzenia ryczałtowego za każdy dzień zwłoki liczony od terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

  c /z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w wysokości 5,0 %

  wynagrodzenia ryczałtowego

  1. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, podnoszącego wysokość kar umownych, do rzeczywiście poniesionej szkody.

  § 13

  Postanowienia końcowe.

  1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
  2. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
  3. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
  4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

   

   

   

  Integralną część umowy stanowią załączniki :

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Oferta Wykonawcy

   

   

   

   

   

  Wykonawca :

   

  Zamawiający :

   

   

   

   

  Umowa SP23/3/R/2020

  Zawarta w dniu  ..….2021 roku  pomiędzy :

  Szkołą Podstawową nr 23 w Toruniu, ul. Osikowa 11, 87-100 Toruń

  Reprezentowaną  przez :

  1.

  Iwona Muszyńska

  Dyrektora Szkoły

   

  zwanym dalej  Zamawiającym, a

   

  1. 

  prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą :

   

   

   

  Która jest wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

  Numer NIP: ……………, Numer REGON: ……………., zwanym dalej Wykonawcą.

   

  § 1

  Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie remontowe pod nazwą :

  Wymiana posadzki na holach szkolnych.

   

   

        § 2

   

  1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjno – terenowymi sali gimnastycznej a także realizacyjnymi i uwzględnił je w wynagrodzeniu ryczałtowym przedmiotu umowy.

  § 3

  1. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów i przy pomocy sprzętu, które dostarczy Wykonawca.
  2. Wszystkie materiały i urządzenia oraz robocizna powinny być zgodne z wymaganiami warunków

  technicznych wykonania i odbioru robót, Polskimi Normami /PN/, posiadać stosowne atesty i aprobaty

  techniczne, w przypadku występowania takiej konieczności również certyfikaty na znak bezpieczeństwa.

  1. Na każde żądanie Zamawiającego materiały te i urządzenia zostaną poddane badaniom kontrolnym, których koszt poniesie Wykonawca.

  § 4

  Strony ustalają następujące terminy realizacji robót :

  1. Rozpoczęcie robót nastąpi w dniu :  28.06.2021 roku
  2. Zakończenie robót nastąpi do dnia : nie później jak 31.07.2021 roku

  § 5

  Do obowiązków Zamawiającego należy :

  1. Wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy.
  2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
  3. Odebranie wykonanych robót.
  4. Zapłata umówionego wynagrodzenia

  § 6

  Do obowiązków Wykonawcy należy :

  1. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie wymaganymi parametrami technicznymi i standardami

  jakościowymi, obowiązującymi normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

  1. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt i narzędzia.
  2. Zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzór nad personelem w zakresie

  porządku i dyscypliny pracy.

  § 7

  1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać na własny koszt zabezpieczenie i oznakowanie budowy

  / stref roboczych / oraz zapewnić ochronę przeciwpożarową na terenie budowy, ochronę mienia znajdującego się na terenie budowy.

  1. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa na terenie budowy oraz metody organizacyjno – techniczne.
  2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane na terenie

  budowy w związku z prowadzonymi robotami.

  1. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się do uporządkowania terenu budowy i przekazania go

  Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

  § 8

  1. W zakresie wykonania przedmiotu umowy Zamawiającego reprezentują :

  a /Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 23 – p. Iwona Muszyńska

  b /Kierownik Gospodarczy Szkoły – p. Miłosz Materna

  1. Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wszystkich poleceń i instrukcji inspektora nadzoru,

  dotyczących prawidłowości wykonania przedmiotu umowy.

  § 9

  1. Ustala się ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy na ogólną kwotę brutto złotych { w tym podatek VAT – 23 % } :

  ……… zł

  Słownie :

  ……………………… złotych 00/100

  1. Wyżej wymieniona kwota wyczerpuje wszystkie roszczenia Wykonawcy w zakresie wynagrodzenia za

  wykonanie przedmiotu określonego w niniejszej umowie.

  1. Należność Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy rozliczona zostanie jednorazowo, fakturą

  końcową. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego.

  1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury wystawionej przez Wykonawcę w terminie do 14 dni

  od daty dostarczenia przez Wykonawcę faktury, w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy

  wskazany na fakturze VAT.

  § 10

  Czynności odbiorowe.

  1. Czynności związane z odbiorem przedmiotu umowy będą realizowane poprzez odbiór końcowy przedmiotu umowy
  2. Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy w ciągu 5 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.
  3. Strony ustalają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.
  4. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie ich trwania zostanie ujawnione istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego

  przeznaczeniem, aż do usunięcia tych wad.

  § 11

  Gwarancja.

  1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy.
  2. Okres gwarancji ustala się na  36 miesięcy od daty odbioru końcowego
  3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad, Zamawiający powiadamia o tym Wykonawcę

  wyznaczając termin ich usunięcia.

  1. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia stwierdzonych wad w terminie wyznaczonym przez

  Zamawiającego.

  1. Zamawiający może powierzyć usunięcie ujawnionych wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy,

  w przypadku kiedy Wykonawca przekroczy termin wyznaczony na ich usunięcie o 14 dni.

  § 12

  Kary umowne.

  Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących tytułów i w

  podanych wysokościach :

  1. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne :

  a /za zwłokę w przekazaniu placu budowy, w wysokości  0,20 % wynagrodzenia ryczałtowego za każdy dzień zwłoki,

  b /z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego , w wysokości

  5,0 % wynagrodzenia ryczałtowego.

  1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne :

  a /za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy –  w wysokości  1,00 % wynagrodzenia

  ryczałtowego za każdy dzień zwłoki,

  b /za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji –

  w wysokości  1,50 % wynagrodzenia ryczałtowego za każdy dzień zwłoki liczony od terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

  c /z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w wysokości 5,0 %

  wynagrodzenia ryczałtowego

  1. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, podnoszącego wysokość kar umownych, do rzeczywiście poniesionej szkody.

  § 13

  Postanowienia końcowe.

  1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
  2. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
  3. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
  4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

   

   

   

  Integralną część umowy stanowią załączniki :

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Oferta Wykonawcy

   

   

   

   

   

  Wykonawca :

   

  Zamawiający :

   

   

   

   

   

                   

               Toruń, dnia 20.10.2020 r.

   

                                                          ZAPYTANIE OFERTOWE

       Szkoła Podstawowa nr 23 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu mieszcząca się w Toruniu przy ul. Osikowej 11 prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie projektu pod nazwą „Dostawa kuchenki elektrycznej, 4-płytowej z konwekcyjnym piekarnikiem elektrycznym”.

   

  1. Opis przedmiotu zamówienia:
  1. Kuchnia elektryczna 4-płytowa z konwekcyjnym piekarnikiem elektrycznym
  2. Obudowa ze stali nierdzewnej
  3. Płyty grzewcze żeliwne
  4. Stalowe, regulowane nóżki
  5. Gwarancja 24 miesiące
  6. Dostawa: max. 26.10.2020 r.

   

  1. Termin i miejsce składania ofert:

  Oferty należy przesłać drogą elektroniczną na adres: sp23.kierownik@wp.pl do dnia 22.10.2020 r. w Szkole Podstawowej nr 23 w Toruniu, ul. Osikowa 11, 87-100 Toruń,

   

  Bliższych informacji udziela Kierownik gospodarczy SP nr 23 p. Miłosz Materna, tel. 607-773-258

   

  1. Kryteria oceny ofert
  1. Cena oferty,
  2. Warunki gwarancji i serwisu
  3. Zgodność z opisem przedmiotu zamówienia

   

  Załącznik

   

   

   

   

          (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

   

   

  O Ś W I A D C Z E N I E

   

  O  S P E Ł N I A N I U  W A R U N K Ó W   U D Z I A Ł U  W  P O S T Ę P O W A N I U

   

   

  Będąc uczestnikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formie zapytania ofertowego organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 23 w Toruniu na:

   

  Dostawa kuchni elektrycznej, 4-płytowej z konwekcyjnym piekarnikiem elektrycznym

   

   

  Oświadczam, że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1- 4 ustawy Pzp spełniam warunki dotyczące:

  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofercie działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  2. posiadania  wiedzy i doświadczenia,
  3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

                       4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

   

   

   

   

   

   

   

  ……………………………………………

  ……………………………………………………

  Miejsce i data

  Podpisano

  (imię, nazwisko, podpis, pieczątka)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   

   

   

   

   

   

   

   

      , dnia ………2020 r.

                    (pieczęć Wykonawcy)

   

   

                            

  FORMULARZ OFERTOWY

   

                                                                                                                       

   

   

  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

   

   

   

  Kuchenka elektryczna, 4-płytowa z konwekcyjnym piekarnikiem elektrycznym

   

  ZAMAWIAJĄCY

   

   

  Szkoła Podstawowa nr  23 w Toruniu

   

  WYKONAWCA

   

  Adres

  NIP

  Regon

  Numer telefonu/fax

  e-mail

   

   

   

  CENA OFERTOWA NETTO

  - cyfrowo

  - słownie

   

   

   zł

   

  KWOTA PODATKU VAT

  - cyfrowo

  - słownie

   

   

   zł

   

  CENA BRUTTO

  - cyfrowo

  - słownie

   

   

   zł

   

   

  Termin realizacji zamówienia

   

   

  26.10.2020 r.

   

  Okres gwarancji

   

   

  24 miesięcy

   

  Dokumenty na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty

  1. Wydruk z CEIDG lub KRS
  2. Oświadczenie o spełnieniu warunków

   

  PIECZĄTKA I PODPIS

   

  Data ……………………..

   

   

   

   

   

   

   

  Wyniki przetargów:

  1. Przetarg 1

  2. Przetarg 2

   

  INFORMACJE O PRZETARGACH

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                     Toruń, dnia 07.09.2020 r.

   

                                                   ZAPYTANIE OFERTOWE

       Szkoła Podstawowa nr 23 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu mieszcząca się w Toruniu przy ul. Osikowej 11 prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie projektu pod nazwą „Zakup wyposażenia szkoły – komputery przenośne”.

   

  1. Opis przedmiotu zamówienia:
  1. Komputer przenośny – laptop. Dysk twardy min. 1TB, W10,  wejście VGA do obsługi tablic interaktywnych, USB, ekran 15,6”,

   

  1. Termin i miejsce składania ofert:

  Oferty należy złożyć do dnia 22.09.2020 r. w Szkole Podstawowej nr 23 w Toruniu, ul. Osikowa 11,

  87-100 Toruń, w sekretariacie szkoły do godz. 15:00.

   

  Bliższych informacji udziela Kierownik gospodarczy SP nr 23 p. Miłosz Materna, tel. 607773258

   

  1. Kryteria oceny ofert
  1. Cena oferty,
  2. Warunki gwarancji i serwisu

   

  1.  Załączniki
  1. Wzór umowy

  Umowa SP23/  /R/2020

  Zawarta w dniu  30.09.2020 roku  pomiędzy :

  Szkołą Podstawową nr 23 w Toruniu, ul. Osikowa 11, 87-100 Toruń

  Reprezentowaną  przez :

  1.

  Iwona Muszyńska

  Dyrektora Szkoły

   

  zwanym dalej  Zamawiającym, a

   

  1. 

  Reprezentującym firmę pod nazwą :

   

   

   

  Która jest wpisana do KRS pod numerem ………………….,

  Numer NIP: …………………, Numer REGON: ……………….., zwanym dalej Wykonawcą.

   

  § 1

  1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać dostawę komputerów przenośnych do szkoły w ramach projektu „Zakup wyposażenia szkoły – komputery przenośne” – Szkoła Podstawowa nr 23 w Toruniu.
  2. Integralną część umowy stanowi oferta złożona przez Wykonawcę oraz warunki określone w zapytaniu ofertowym.
  3. Zakres dostawy obejmuje:
  1. …………………….
  2. …………………….
  3. …………………….

   

   

             § 2

   

  1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy nie dłuższym jednak niż do dnia 30.09.2020 r.
  2. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż naruszenie obowiązków, wynikających z niniejszej umowy, będzie skutkowało jego odpowiedzialnością dyscyplinarną, odszkodowawczą oraz karną. Strony zgodnie przyjmują, iż wskazane obowiązki mają dla wykonawcy charakter podstawowy.                                                                             

   

            § 3

   

  1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie umowy.
  2. Zamawiający może niezwłocznie odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca wykonuje zamówienie nienależycie, niezgodnie z umową i poleceniami osób reprezentujących Zamawiającego oraz bez uzasadnionych przyczyn nie przystąpił do realizacji zamówienia.
  3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.

   

                     § 5

  Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadku, gdy nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć itp.), zmiana ta wymaga sporządzenia aneksu do umowy

       § 6

  1. W zakresie wykonania przedmiotu umowy Zamawiającego reprezentują :

  a /Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 23 – p. Iwona Muszyńska

  b /Kierownik Gospodarczy Szkoły – p. Miłosz Materna

                                                                    § 7

  1. Ustala się wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy na ogólną kwotę brutto złotych

  { w tym podatek VAT – 23 % } :

  ……….. zł

  Słownie :

  …………………….

  1. Wyżej wymieniona kwota wyczerpuje wszystkie roszczenia Wykonawcy w zakresie wynagrodzenia za

  wykonanie przedmiotu określonego w niniejszej umowie.

  1. Należność Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy rozliczona zostanie jednorazowo, fakturą

  końcową. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego.

  1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury wystawionej przez Wykonawcę w terminie do 14 dni

  od daty dostarczenia przez Wykonawcę faktury, w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy

  wskazany na fakturze VAT.

                                                                   § 8

  Czynności odbiorowe.

  1. Czynności związane z odbiorem przedmiotu umowy będą realizowane poprzez odbiór końcowy przedmiotu umowy
  2. Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy w ciągu 5 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.
  3. Strony ustalają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.
  4. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie ich trwania zostanie ujawnione istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego

  przeznaczeniem, aż do usunięcia tych wad.

                                                                   § 9

  Gwarancja.

  1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy.
  2. Okres gwarancji ustala się na  12 miesiące od daty zakupu
  3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad, Zamawiający powiadamia o tym Wykonawcę

  wyznaczając termin ich usunięcia.

  1. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia stwierdzonych wad w terminie wyznaczonym przez

  Zamawiającego.

  1. Zamawiający może powierzyć usunięcie ujawnionych wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy,

  w przypadku kiedy Wykonawca przekroczy termin wyznaczony na ich usunięcie o 14 dni.

     § 11

  Postanowienia końcowe.

  1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
  2. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
  3. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
  4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

   

   

  Integralną część umowy stanowią załączniki :

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Oferta Wykonawcy

   

   

  Wykonawca :

   

  Zamawiający :

   

   

   

   

   

   
   

   

   

   

   

   

   

   

      , dnia ………2020 r.

                    (pieczęć Wykonawcy)

   

   

                            

  FORMULARZ OFERTOWY

   

                                                                                                                       

   

   

  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

   

   

   

  Zakup wyposażenia szkoły – komputery przenośne

   

  ZAMAWIAJĄCY

   

   

  Szkoła Podstawowa nr  23 w Toruniu

   

  WYKONAWCA

   

  Adres

  NIP

  Regon

  Numer telefonu/fax

  e-mail

   

   

   

  CENA OFERTOWA NETTO

  - cyfrowo

  - słownie

   

   

   zł

   

  KWOTA PODATKU VAT

  - cyfrowo

  - słownie

   

   

   zł

   

  CENA BRUTTO

  - cyfrowo

  - słownie

   

   

   zł

   

   

  Termin realizacji zamówienia

   

   

  30.09.2020 r.

   

  Okres gwarancji

   

   

  12 miesięcy

   

  Dokumenty na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty

  1. Wzór umowy

   

  PIECZĄTKA I PODPIS

   

  Data ……………………..

   

   

   

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                     Toruń, dnia 07.09.2020 r.

   

                                                   ZAPYTANIE OFERTOWE

       Szkoła Podstawowa nr 23 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu mieszcząca się w Toruniu przy ul. Osikowej 11 prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie projektu pod nazwą „Zestaw nagłaśniający do szkoły – radiowęzeł szkolny”.

   

  1. Opis przedmiotu zamówienia:
  1. Zestaw nagłaśniający do szkoły. Zestaw powinien składać się minimum ze wzmacniacza z tunerem, z możliwością odtwarzania MP3 (wejście USB i czytnik kart pamięci SD) oraz 30 głośników naściennych.

   

  1. Termin i miejsce składania ofert:

  Oferty należy złożyć do dnia 22.09.2020 r. w Szkole Podstawowej nr 23 w Toruniu, ul. Osikowa 11,

  87-100 Toruń, w sekretariacie szkoły do godz. 15:00.

   

  Bliższych informacji udziela Kierownik gospodarczy SP nr 23 p. Miłosz Materna, tel. 607773258

   

  1. Kryteria oceny ofert
  1. Cena oferty,
  2. Warunki gwarancji i serwisu

   

  1.  Załączniki
  1. Wzór umowy

  Umowa SP23/   /R/2019

  Zawarta w dniu  30.09.2020 roku  pomiędzy :

  Szkołą Podstawową nr 23 w Toruniu, ul. Osikowa 11, 87-100 Toruń

  Reprezentowaną  przez :

  1.

  Iwona Muszyńska

  Dyrektora Szkoły

   

  zwanym dalej  Zamawiającym, a

   

  1. 

  Reprezentującym firmę pod nazwą :

   

   

   

  Która jest wpisana do KRS pod numerem ………………….,

  Numer NIP: …………………, Numer REGON: ……………….., zwanym dalej Wykonawcą.

   

  § 1

  1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać dostawę zestawu nagłaśniającego do szkoły w ramach projektu „Zestaw nagłaśniający do szkoły – radiowęzeł szkolny” – Szkoła Podstawowa nr 23 w Toruniu.
  2. Integralną część umowy stanowi oferta złożona przez Wykonawcę oraz warunki określone w zapytaniu ofertowym.
  3. Zakres dostawy obejmuje:
  1. …………………….
  2. …………………….
  3. …………………….

   

   

             § 2

   

  1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy nie dłuższym jednak niż do dnia 30.09.2020 r.
  2. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż naruszenie obowiązków, wynikających z niniejszej umowy, będzie skutkowało jego odpowiedzialnością dyscyplinarną, odszkodowawczą oraz karną. Strony zgodnie przyjmują, iż wskazane obowiązki mają dla wykonawcy charakter podstawowy.                                                                             

   

            § 3

   

  1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie umowy.
  2. Zamawiający może niezwłocznie odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca wykonuje zamówienie nienależycie, niezgodnie z umową i poleceniami osób reprezentujących Zamawiającego oraz bez uzasadnionych przyczyn nie przystąpił do realizacji zamówienia.
  3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.

   

                     § 5

  Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadku, gdy nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć itp.), zmiana ta wymaga sporządzenia aneksu do umowy

       § 6

  1. W zakresie wykonania przedmiotu umowy Zamawiającego reprezentują :

  a /Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 23 – p. Iwona Muszyńska

  b /Kierownik Gospodarczy Szkoły – p. Miłosz Materna

                                                                    § 7

  1. Ustala się wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy na ogólną kwotę brutto złotych

  { w tym podatek VAT – 23 % } :

  ……….. zł

  Słownie :

  …………………….

  1. Wyżej wymieniona kwota wyczerpuje wszystkie roszczenia Wykonawcy w zakresie wynagrodzenia za

  wykonanie przedmiotu określonego w niniejszej umowie.

  1. Należność Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy rozliczona zostanie jednorazowo, fakturą

  końcową. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego.

  1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury wystawionej przez Wykonawcę w terminie do 14 dni

  od daty dostarczenia przez Wykonawcę faktury, w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy

  wskazany na fakturze VAT.

                                                                   § 8

  Czynności odbiorowe.

  1. Czynności związane z odbiorem przedmiotu umowy będą realizowane poprzez odbiór końcowy przedmiotu umowy
  2. Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy w ciągu 5 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.
  3. Strony ustalają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.
  4. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie ich trwania zostanie ujawnione istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego

  przeznaczeniem, aż do usunięcia tych wad.

                                                                   § 9

  Gwarancja.

  1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy.
  2. Okres gwarancji ustala się na  12 miesiące od daty zakupu
  3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad, Zamawiający powiadamia o tym Wykonawcę

  wyznaczając termin ich usunięcia.

  1. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia stwierdzonych wad w terminie wyznaczonym przez

  Zamawiającego.

  1. Zamawiający może powierzyć usunięcie ujawnionych wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy,

  w przypadku kiedy Wykonawca przekroczy termin wyznaczony na ich usunięcie o 14 dni.

     § 11

  Postanowienia końcowe.

  1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
  2. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
  3. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
  4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

   

   

  Integralną część umowy stanowią załączniki :

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Oferta Wykonawcy

   

   

  Wykonawca :

   

  Zamawiający :

   

   

   

   

   

   
   

   

   

   

   

   

   

   

      , dnia ………2020 r.

                    (pieczęć Wykonawcy)

   

   

                            

  FORMULARZ OFERTOWY

   

                                                                                                                       

   

   

  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

   

   

   

  Zestaw nagłaśniający do szkoły – radiowęzeł szkolny

   

  ZAMAWIAJĄCY

   

   

  Szkoła Podstawowa nr  23 w Toruniu

   

  WYKONAWCA

   

  Adres

  NIP

  Regon

  Numer telefonu/fax

  e-mail

   

   

   

  CENA OFERTOWA NETTO

  - cyfrowo

  - słownie

   

   

   zł

   

  KWOTA PODATKU VAT

  - cyfrowo

  - słownie

   

   

   zł

   

  CENA BRUTTO

  - cyfrowo

  - słownie

   

   

   zł

   

   

  Termin realizacji zamówienia

   

   

  30.09.2020 r.

   

  Okres gwarancji

   

   

  12 miesięcy

   

  Dokumenty na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty

   

  1. Wzór umowy

   

  PIECZĄTKA I PODPIS

   

  Data ……………………..

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                     Toruń, dnia 08.06.2020 r.

   

                                                   ZAPYTANIE OFERTOWE

       Szkoła Podstawowa nr 23 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu mieszcząca się w Toruniu przy ul. Osikowej 11 prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie remontu pod nazwą „Modernizacja instalacji systemu zabezpieczeń budynku Szkoły Podstawowej nr 23 w Toruniu”.

   

  1. Opis przedmiotu zamówienia:
  1. Modernizacja instalacji systemu zabezpieczeń budynku (instalacja nowych czujek, wymiana kontraktronu, radiolinia antynapadowa, monipulator, centrala szkoła)
  2. Demontaż, montaż i konfiguracja systemu

   

  Do wszystkich robót należy stosować materiały o standardzie właściwym do tego typu obiektów. Materiały i technologie przyjęte przez Wykonawcę powinny mieć określone wymagane parametry techniczne oraz podane warunki dla zapewnienia równoważności materiałów:

   

  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót.

  Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:

  1. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, warunkami technicznymi i normami oraz na podstawie oględzin terenu inwestycji.
  2. Opracowany przedmiot zamówienia powinien w szczególności:
  1. Spełniać wszystkie warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409), rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462, z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389), oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778), z tym, że do opracowania kosztorysu inwestorskiego Wykonawca stosować będzie ceny jednostkowe robót określone na podstawie danych rynku lokalnego oraz czynniki cenotwórcze określone w aktualnej w okresie sporządzania informacji w systemie Sekocenbud; wszelkie materiały, urządzenia lub produkty wskazane w dokumentacji projektowej muszą być opisane poprzez podanie odpowiednich granicznych parametrów, cech technicznych, jakościowych nawet w przypadku uprawnionego posługiwania się określeniem „lub równoważny”, nazwy własne materiałów, urządzeń lub produktów mogą być stosowane jedynie pomocniczo w przypadku dopuszczenia materiałów, urządzeń lub produktów równoważnych.

   

  Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia Wykonawcy usług zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczającym łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia.

   

  1. Termin i miejsce składania ofert:

  Oferty należy złożyć do dnia 15.06.2020 r. w Szkole Podstawowej nr 23 w Toruniu, ul. Osikowa 11,

  87-100 Toruń, w sekretariacie szkoły do godz. 15:00.

   

  Bliższych informacji udziela kierownik gospodarczy p. Miłosz Materna, tel. 607773258

   

  1. Kryteria oceny ofert
  1. Cena oferty,
  2. Wizytowanie budynku / ocena warunków na miejscu

   

  1.  Załączniki
  1. Wzór umowy

  Umowa SP23/   /R/2020

  Zawarta w dniu      .     .2020 roku  pomiędzy :

  Szkołą Podstawową nr 23 w Toruniu, ul. Osikowa 11, 87-100 Toruń

  Reprezentowaną  przez :

  1.

  Iwona Muszyńska

  Dyrektora Szkoły

   

  zwanym dalej  Zamawiającym, a

   

  1. 

  prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą :

   

   

   

  Która jest wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

  Numer NIP:                           , Numer REGON                    , zwanym dalej Wykonawcą.

   

  § 1

  Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie remontowe pod nazwą :

  Montaż instalacji systemu zabezpieczeń budynku Szkoły Podstawowej nr 23 w Toruniu oraz demontaż, montaż     i konfiguracja systemu.

  Wykaz zakresu prac załącznik nr 1 do umowy.

  Wykonaniu dokumentacji powykonawczej dla zrealizowanego zakresu robót.

   

             § 2

   

  1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjno – terenowymi korytarza szkolnego i uwzględnił je w wynagrodzeniu ryczałtowym przedmiotu umowy.

  § 3

  1. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów i przy pomocy sprzętu, które dostarczy Wykonawca.
  2. Wszystkie materiały i urządzenia oraz robocizna powinny być zgodne z wymaganiami warunków

  technicznych wykonania i odbioru robót, Polskimi Normami /PN/, posiadać stosowne atesty i aprobaty

  techniczne, w przypadku występowania takiej konieczności również certyfikaty na znak bezpieczeństwa.

  1. Na każde żądanie Zamawiającego materiały te i urządzenia zostaną poddane badaniom kontrolnym, których koszt poniesie Wykonawca.

  § 4

  Strony ustalają następujące terminy realizacji robót :

  1. Rozpoczęcie robót nastąpi w dniu :     .       .2020 roku
  2. Zakończenie robót nastąpi do dnia : nie później jak     .       .2020 roku
  3.  

  § 5

  Do obowiązków Zamawiającego należy :

  1. Wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy.
  2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
  3. Odebranie wykonanych robót.
  4. Zapłata umówionego wynagrodzenia

  § 6

  Do obowiązków Wykonawcy należy :

  1. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie wymaganymi parametrami technicznymi i standardami

  jakościowymi, obowiązującymi normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

  1. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt i narzędzia.
  2. Zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzór nad personelem w zakresie

  porządku i dyscypliny pracy.

  § 7

  1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać na własny koszt zabezpieczenie i oznakowanie budowy

  / stref roboczych / oraz zapewnić ochronę przeciwpożarową na terenie budowy, ochronę mienia znajdującego się na terenie budowy.

  1. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa na terenie budowy oraz metody organizacyjno – techniczne.
  2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane na terenie

  budowy w związku z prowadzonymi robotami.

  1. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się do uporządkowania terenu budowy i przekazania go

  Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

  § 8

  1. W zakresie wykonania przedmiotu umowy Zamawiającego reprezentują :

  a /Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 23 – p. Iwona Muszyńska

  b /Kierownik Gospodarczy Szkoły – p. Miłosz Materna

  1. Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wszystkich poleceń i instrukcji inspektora nadzoru,

  dotyczących prawidłowości wykonania przedmiotu umowy.

  § 9

  1. Ustala się ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy na ogólną kwotę brutto złotych { w tym podatek VAT – 23 % } :

   

  Słownie :

  …………….. złotych 00/100 groszy

  1. Wyżej wymieniona kwota wyczerpuje wszystkie roszczenia Wykonawcy w zakresie wynagrodzenia za

  wykonanie przedmiotu określonego w niniejszej umowie.

  1. Należność Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy rozliczona zostanie jednorazowo, fakturą

  końcową. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego.

  1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury wystawionej przez Wykonawcę w terminie do 14 dni

  od daty dostarczenia przez Wykonawcę faktury, w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy

  wskazany na fakturze VAT.

  § 10

  Czynności odbiorowe.

  1. Czynności związane z odbiorem przedmiotu umowy będą realizowane poprzez odbiór końcowy przedmiotu umowy
  2. Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy w ciągu 5 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.
  3. Strony ustalają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.
  4. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie ich trwania zostanie ujawnione istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego

  przeznaczeniem, aż do usunięcia tych wad.

  § 11

  Gwarancja.

  1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy.
  2. Okres gwarancji ustala się na  12 miesięcy od daty odbioru końcowego
  3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad, Zamawiający powiadamia o tym Wykonawcę

  wyznaczając termin ich usunięcia.

  1. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia stwierdzonych wad w terminie wyznaczonym przez

  Zamawiającego.

  1. Zamawiający może powierzyć usunięcie ujawnionych wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy,

  w przypadku kiedy Wykonawca przekroczy termin wyznaczony na ich usunięcie o 14 dni.

  § 12

  Kary umowne.

  Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących tytułów i w

  podanych wysokościach :

  1. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne :

  a /za zwłokę w przekazaniu placu budowy, w wysokości  0,20 % wynagrodzenia ryczałtowego za każdy dzień zwłoki,

  b /z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego , w wysokości

  5,0 % wynagrodzenia ryczałtowego.

  1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne :

  a /za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy –  w wysokości  1,00 % wynagrodzenia

  ryczałtowego za każdy dzień zwłoki,

  b /za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji –

  w wysokości  1,50 % wynagrodzenia ryczałtowego za każdy dzień zwłoki liczony od terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

  c /z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w wysokości 5,0 %

  wynagrodzenia ryczałtowego

  1. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, podnoszącego wysokość kar umownych, do rzeczywiście poniesionej szkody.

  § 13

  Postanowienia końcowe.

  1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
  2. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
  3. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
  4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

   

   

   

  Integralną część umowy stanowią załączniki :

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Oferta Wykonawcy

   

   

   

   

   

  Wykonawca :

   

  Zamawiający :

   

   

   

   

   

   
   

   

   

   

   

   

   

   

    Toruń,        .06.2020 r.

                    (pieczęć Wykonawcy)

   

   

                            

  FORMULARZ OFERTOWY

   

                                                                                                                       

   

   

  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

   

   

   

  Oferta z zakresie „Modernizacja instalacji systemu zabezpieczeń budynku Szkoła Podstawowa nr 23 w Toruniu”

   

  ZAMAWIAJĄCY

   

   

  Szkoła Podstawowa nr  23 w Toruniu

   

  WYKONAWCA

   

  Adres

  NIP

  Regon

  Numer telefonu/fax

  e-mail

   

   

   

  CENA OFERTOWA NETTO

  - cyfrowo

  - słownie

   

   

  ………………………… zł

   …………………………złotych 00/100

  KWOTA PODATKU VAT

  - cyfrowo

  - słownie

   

   

  ………………………… zł

  ………………………….złotych 00/100

  CENA BRUTTO

  - cyfrowo

  - słownie

   

   

  ………………………… zł

  ………………………… złotych 00/100

   

  Termin realizacji zamówienia

   

   

  26.06.2020

   

  Okres gwarancji

   

   

  24 miesiące

   

  Dokumenty na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty

  1. Wydruk z bazy KRS
  2. Wydruk z bazy REGON
  3. Oświadczenie o spełnieniu wymagań oferty

   

   

  PIECZĄTKA I PODPIS

   

  Data ……………………..

   

   

  -----------------------------------------------------------------------------------------------

                                     Toruń, dnia 25.05.2020 r. 

   

                            ZAPYTANIE OFERTOWE

       Szkoła Podstawowa nr 23 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu mieszcząca się w Toruniu przy ul. Osikowej 11 prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie remontu pod nazwą „Dostawa i montaż drzwi ppoż typ EIS60 w budynku Szkoły Podstawowej nr 23 w Toruniu”.

   

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

  1. Dostawa i montaż drzwi ppoż typ EIS60

  2. Wykończenie i pomalowanie miejsca montażu drzwi

   

  Do wszystkich robót należy stosować materiały o standardzie właściwym do tego typu obiektów. Materiały i technologie przyjęte przez Wykonawcę powinny mieć określone wymagane parametry techniczne oraz podane warunki dla zapewnienia równoważności materiałów:

   

  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót.

  Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:

  1. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, warunkami technicznymi i normami oraz na podstawie oględzin terenu inwestycji.

  2. Opracowany przedmiot zamówienia powinien w szczególności:

  1. Spełniać wszystkie warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409), rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462, z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389), oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778), z tym, że do opracowania kosztorysu inwestorskiego Wykonawca stosować będzie ceny jednostkowe robót określone na podstawie danych rynku lokalnego oraz czynniki cenotwórcze określone w aktualnej w okresie sporządzania informacji w systemie Sekocenbud; wszelkie materiały, urządzenia lub produkty wskazane w dokumentacji projektowej muszą być opisane poprzez podanie odpowiednich granicznych parametrów, cech technicznych, jakościowych nawet w przypadku uprawnionego posługiwania się określeniem „lub równoważny”, nazwy własne materiałów, urządzeń lub produktów mogą być stosowane jedynie pomocniczo w przypadku dopuszczenia materiałów, urządzeń lub produktów równoważnych.

   

  Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia Wykonawcy usług zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczającym łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia.

   

  1. Termin i miejsce składania ofert:

  Oferty należy złożyć do dnia 15.06.2020 r. w Szkole Podstawowej nr 23 w Toruniu, ul. Osikowa 11, 

  87-100 Toruń, w sekretariacie szkoły do godz. 15:00.

   

  Bliższych informacji udziela kierownik gospodarczy p. Miłosz Materna, tel. 607773258

   

  1. Kryteria oceny ofert

  1. Cena oferty,

  2. Wizytowanie budynku / ocena warunków na miejscu

   

  1.  Załączniki

  1. Wzór umowy

  UMOWA SP23/   /R/2020

  Zawarta w dniu      .     .2020 roku  pomiędzy :

  Szkołą Podstawową nr 23 w Toruniu, ul. Osikowa 11, 87-100 Toruń

  Reprezentowaną  przez :

  1.

  Iwona Muszyńska

  Dyrektora Szkoły

   

  zwanym dalej  Zamawiającym, a

   

  1.  

  prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą :

   
   

   

  Która jest wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

  Numer NIP:                           , Numer REGON                    , zwanym dalej Wykonawcą.

   

  § 1

  Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie remontowe pod nazwą :

  Dostawa i montaż drzwi ppoż typ EIS60 w budynku Szkoły Podstawowej nr 23 w Toruniu oraz wykończenie i pomalowanie miejsca montażu drzwi.

  Wykonaniu dokumentacji powykonawczej dla zrealizowanego zakresu robót.

   

             § 2

   

  1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjno – terenowymi korytarza szkolnego i uwzględnił je w wynagrodzeniu ryczałtowym przedmiotu umowy.

  § 3

  1. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów i przy pomocy sprzętu, które dostarczy Wykonawca.

  2. Wszystkie materiały i urządzenia oraz robocizna powinny być zgodne z wymaganiami warunków 

  technicznych wykonania i odbioru robót, Polskimi Normami /PN/, posiadać stosowne atesty i aprobaty 

  techniczne, w przypadku występowania takiej konieczności również certyfikaty na znak bezpieczeństwa.

  1. Na każde żądanie Zamawiającego materiały te i urządzenia zostaną poddane badaniom kontrolnym, których koszt poniesie Wykonawca.

  § 4

  Strony ustalają następujące terminy realizacji robót :

  1. Rozpoczęcie robót nastąpi w dniu :     .       .2020 roku

  2. Zakończenie robót nastąpi do dnia : nie później jak     .       .2020 roku

  3.  

  § 5

  Do obowiązków Zamawiającego należy :

  1. Wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy.

  2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

  3. Odebranie wykonanych robót.

  4. Zapłata umówionego wynagrodzenia

  § 6

  Do obowiązków Wykonawcy należy :

  1. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie wymaganymi parametrami technicznymi i standardami 

  jakościowymi, obowiązującymi normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

  1. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt i narzędzia.

  2. Zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzór nad personelem w zakresie 

  porządku i dyscypliny pracy.

  § 7

  1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać na własny koszt zabezpieczenie i oznakowanie budowy

  / stref roboczych / oraz zapewnić ochronę przeciwpożarową na terenie budowy, ochronę mienia znajdującego się na terenie budowy.

  1. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa na terenie budowy oraz metody organizacyjno – techniczne.

  2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane na terenie 

  budowy w związku z prowadzonymi robotami.

  1. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się do uporządkowania terenu budowy i przekazania go 

  Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

  § 8

  1. W zakresie wykonania przedmiotu umowy Zamawiającego reprezentują :

  1. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 23 – p. Iwona Muszyńska

  2. Kierownik Gospodarczy Szkoły – p. Miłosz Materna

  1. Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wszystkich poleceń i instrukcji inspektora nadzoru, 

  dotyczących prawidłowości wykonania przedmiotu umowy.

  § 9

  1. Ustala się ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy na ogólną kwotę brutto złotych { w tym podatek VAT – 23 % } :

   

  Słownie :

  …………….. złotych 00/100 groszy

  1. Wyżej wymieniona kwota wyczerpuje wszystkie roszczenia Wykonawcy w zakresie wynagrodzenia za 

  wykonanie przedmiotu określonego w niniejszej umowie.

  1. Należność Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy rozliczona zostanie jednorazowo, fakturą 

  końcową. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego.

  1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury wystawionej przez Wykonawcę w terminie do 14 dni 

  od daty dostarczenia przez Wykonawcę faktury, w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy 

  wskazany na fakturze VAT.

  § 10

  Czynności odbiorowe.

  1. Czynności związane z odbiorem przedmiotu umowy będą realizowane poprzez odbiór końcowy przedmiotu umowy

  2. Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy w ciągu 5 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

  3. Strony ustalają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.

  4. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie ich trwania zostanie ujawnione istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 

  przeznaczeniem, aż do usunięcia tych wad.

  § 11

  Gwarancja.

  1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy.

  2. Okres gwarancji ustala się na  12 miesięcy od daty odbioru końcowego

  3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad, Zamawiający powiadamia o tym Wykonawcę 

  wyznaczając termin ich usunięcia.

  1. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia stwierdzonych wad w terminie wyznaczonym przez 

  Zamawiającego.

  1. Zamawiający może powierzyć usunięcie ujawnionych wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, 

  w przypadku kiedy Wykonawca przekroczy termin wyznaczony na ich usunięcie o 14 dni.

  § 12

  Kary umowne.

  Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących tytułów i w 

  podanych wysokościach :

  1. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne :

  1. za zwłokę w przekazaniu placu budowy, w wysokości  0,20 % wynagrodzenia ryczałtowego za każdy dzień zwłoki,

  2. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego , w wysokości 

  5,0 % wynagrodzenia ryczałtowego.

  1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne :

  1. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy –  w wysokości  1,00 % wynagrodzenia 

  ryczałtowego za każdy dzień zwłoki,

   1. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji – 

  w wysokości  1,50 % wynagrodzenia ryczałtowego za każdy dzień zwłoki liczony od terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

   1. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w wysokości 5,0 % 

  wynagrodzenia ryczałtowego

  1. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, podnoszącego wysokość kar umownych, do rzeczywiście poniesionej szkody.

  § 13

  Postanowienia końcowe.

  1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

  2. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

  3. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

  4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.   

  Integralną część umowy stanowią załączniki :

  1. Zapytanie ofertowe 

  2. Oferta Wykonawcy

   

  WYKONAWCA :

   

  ZAMAWIAJĄCY :


   

      , dnia        .      .2020 r.

                    (pieczęć Wykonawcy)


   

                             

  FORMULARZ OFERTOWY

   

                                            

   

  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


   
   

  Dostawa i montaż drzwi ppoż typ EIS60. Wykończenie i pomalowanie miejsca montażu drzwi.

   

  ZAMAWIAJĄCY

   

  Szkoła Podstawowa nr  23 w Toruniu

   

  WYKONAWCA

   

  Adres

  NIP

  Regon

  Numer telefonu/fax

  e-mail


   

  CENA OFERTOWA NETTO

  - cyfrowo

  - słownie


   

  KWOTA PODATKU VAT

  - cyfrowo

  - słownie


   

  CENA BRUTTO 

  - cyfrowo

  - słownie


   
   

  Termin realizacji zamówienia


   
   

  Okres gwarancji


   
   

  Dokumenty na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty

  1. Wydruk z bazy CEIDG

  2. Wydruk z bazy REGON

  3. Oświadczenie o spełnieniu wymagań oferty

   

   

  PIECZĄTKA I PODPIS

   

  Data ……………………..

   

   

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                     Toruń, dnia 25.05.2020 r. 

   

                            ZAPYTANIE OFERTOWE

       Szkoła Podstawowa nr 23 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu mieszcząca się w Toruniu przy ul. Osikowej 11 prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie remontu pod nazwą „Dostawa i montaż platformy przyschodowej oraz wykończenie i wymalowanie miejsca montażu platformy”.

   

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

  1. Dostawa i montaż platformy przyschodowej.

  2. Wykończenie i wymalowanie miejsca montażu platformy.

   

  Do wszystkich robót należy stosować materiały o standardzie właściwym do tego typu obiektów. Materiały i technologie przyjęte przez Wykonawcę powinny mieć określone wymagane parametry techniczne oraz podane warunki dla zapewnienia równoważności materiałów:

   

  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót.

  Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:

  1. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, warunkami technicznymi i normami oraz na podstawie oględzin terenu inwestycji.

  2. Opracowany przedmiot zamówienia powinien w szczególności:

  1. Spełniać wszystkie warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409), rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462, z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389), oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778), z tym, że do opracowania kosztorysu inwestorskiego Wykonawca stosować będzie ceny jednostkowe robót określone na podstawie danych rynku lokalnego oraz czynniki cenotwórcze określone w aktualnej w okresie sporządzania informacji w systemie Sekocenbud; wszelkie materiały, urządzenia lub produkty wskazane w dokumentacji projektowej muszą być opisane poprzez podanie odpowiednich granicznych parametrów, cech technicznych, jakościowych nawet w przypadku uprawnionego posługiwania się określeniem „lub równoważny”, nazwy własne materiałów, urządzeń lub produktów mogą być stosowane jedynie pomocniczo w przypadku dopuszczenia materiałów, urządzeń lub produktów równoważnych.

   

  Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia Wykonawcy usług zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczającym łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia.

   

  1. Termin i miejsce składania ofert:

  Oferty należy złożyć do dnia 15.06.2020 r. w Szkole Podstawowej nr 23 w Toruniu, ul. Osikowa 11, 

  87-100 Toruń, w sekretariacie szkoły do godz. 15:00.

   

  Bliższych informacji udziela Kierownik gospodarczy p. Miłosz Materna, tel. 607-773-258

   

  1. Kryteria oceny ofert

  1. Cena oferty,

  2. Wizytowanie budynku / ocena warunków na miejscu

   

  1.  Załączniki

  1. Wzór umowy

  UMOWA SP23/  /R/2020

  Zawarta w dniu  19.08.2019 roku  pomiędzy :

  Szkołą Podstawową nr 23 w Toruniu, ul. Osikowa 11, 87-100 Toruń

  Reprezentowaną  przez :

  1.

  Iwona Muszyńska

  Dyrektora Szkoły

   

  zwanym dalej  Zamawiającym, a

   

  1.  

  prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą :

   
   

   

  Która jest wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

  Numer NIP:                  , Numer REGON:                 , zwanym dalej Wykonawcą.

   

  § 1

  Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie remontowe pod nazwą :

  Dostawa i montaż platformy przyschodowej oraz wykończenie i wymalowanie miejsca montażu platformy.

   

             § 2

     

  1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjno – terenowymi a także realizacyjnymi i uwzględnił je w wynagrodzeniu ryczałtowym przedmiotu umowy.

  § 3

  1. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów i przy pomocy sprzętu, które dostarczy Wykonawca.

  2. Wszystkie materiały i urządzenia oraz robocizna powinny być zgodne z wymaganiami warunków 

  technicznych wykonania i odbioru robót, Polskimi Normami /PN/, posiadać stosowne atesty i aprobaty 

  techniczne, w przypadku występowania takiej konieczności również certyfikaty na znak bezpieczeństwa.

  1. Na każde żądanie Zamawiającego materiały te i urządzenia zostaną poddane badaniom kontrolnym, których koszt poniesie Wykonawca.

  § 4

  Strony ustalają następujące terminy realizacji robót :

  1. Rozpoczęcie robót nastąpi w dniu :     .      .2020 roku

  2. Zakończenie robót nastąpi do dnia : nie później jak     .      .2020 roku

  3.  

  § 5

  Do obowiązków Zamawiającego należy :

  1. Wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy.

  2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

  3. Odebranie wykonanych robót.

  4. Zapłata umówionego wynagrodzenia

  § 6

  Do obowiązków Wykonawcy należy :

  1. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie wymaganymi parametrami technicznymi i standardami 

  jakościowymi, obowiązującymi normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

  1. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt i narzędzia.

  2. Zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzór nad personelem w zakresie 

  porządku i dyscypliny pracy.

  § 7

  1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać na własny koszt zabezpieczenie i oznakowanie budowy

  / stref roboczych / oraz zapewnić ochronę przeciwpożarową na terenie budowy, ochronę mienia znajdującego się na terenie budowy.

  1. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa na terenie budowy oraz metody organizacyjno – techniczne.

  2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane na terenie 

  budowy w związku z prowadzonymi robotami.

  1. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się do uporządkowania terenu budowy i przekazania go 

  Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

  § 8

  1. W zakresie wykonania przedmiotu umowy Zamawiającego reprezentują :

  1. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 23 – p. Iwona Muszyńska

  2. Kierownik Gospodarczy Szkoły – p. Miłosz Materna

  1. Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wszystkich poleceń i instrukcji inspektora nadzoru, 

  dotyczących prawidłowości wykonania przedmiotu umowy.

  § 9

  1. Ustala się ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy na ogólną kwotę brutto złotych { w tym podatek VAT – 23 % } :

   

  Słownie :

  …………………. złotych 00/100 groszy

  1. Wyżej wymieniona kwota wyczerpuje wszystkie roszczenia Wykonawcy w zakresie wynagrodzenia za 

  wykonanie przedmiotu określonego w niniejszej umowie.

  1. Należność Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy rozliczona zostanie jednorazowo, fakturą 

  końcową. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego.

  1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury wystawionej przez Wykonawcę w terminie do 14 dni 

  od daty dostarczenia przez Wykonawcę faktury, w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy 

  wskazany na fakturze VAT.

  § 10

  Czynności odbiorowe.

  1. Czynności związane z odbiorem przedmiotu umowy będą realizowane poprzez odbiór końcowy przedmiotu umowy

  2. Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy w ciągu 5 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

  3. Strony ustalają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.

  4. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie ich trwania zostanie ujawnione istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 

  przeznaczeniem, aż do usunięcia tych wad.

  § 11

  Gwarancja.

  1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy.

  2. Okres gwarancji ustala się na  12 miesięcy od daty odbioru końcowego

  3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad, Zamawiający powiadamia o tym Wykonawcę 

  wyznaczając termin ich usunięcia.

  1. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia stwierdzonych wad w terminie wyznaczonym przez 

  Zamawiającego.

  1. Zamawiający może powierzyć usunięcie ujawnionych wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, 

  w przypadku kiedy Wykonawca przekroczy termin wyznaczony na ich usunięcie o 14 dni.

  § 12

  Kary umowne.

  Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących tytułów i w 

  podanych wysokościach :

  1. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne :

  1. za zwłokę w przekazaniu placu budowy, w wysokości  0,20 % wynagrodzenia ryczałtowego za każdy dzień zwłoki,

  2. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego , w wysokości 

  5,0 % wynagrodzenia ryczałtowego.

  1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne :

  1. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy –  w wysokości  1,00 % wynagrodzenia 

  ryczałtowego za każdy dzień zwłoki,

   1. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji – 

  w wysokości  1,50 % wynagrodzenia ryczałtowego za każdy dzień zwłoki liczony od terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

   1. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w wysokości 5,0 % 

  wynagrodzenia ryczałtowego

  1. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, podnoszącego wysokość kar umownych, do rzeczywiście poniesionej szkody.

  § 13

  Postanowienia końcowe.

  1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

  2. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

  3. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

  4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.   

  Integralną część umowy stanowią załączniki :

  1. Zapytanie ofertowe 

  2. Oferta Wykonawcy

   

  WYKONAWCA :

   

  ZAMAWIAJĄCY :


   

      , dnia       .        .2020 r.

                    (pieczęć Wykonawcy)


   

                             

  FORMULARZ OFERTOWY

   

                                            

   

  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


   
   

  Dostawa i montaż platformy przyschodowej

   

  ZAMAWIAJĄCY

   

  Szkoła Podstawowa nr  23 w Toruniu

   

  WYKONAWCA

   

  Adres

  NIP

  Regon

  Numer telefonu/fax

  e-mail


   

  CENA OFERTOWA NETTO

  - cyfrowo

  - słownie


   

  KWOTA PODATKU VAT

  - cyfrowo

  - słownie


   

  CENA BRUTTO 

  - cyfrowo

  - słownie


   
   

  Termin realizacji zamówienia


   
   

  Okres gwarancji

   

  12 miesięcy

   

  Dokumenty na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty

  1. Wydruk z bazy CEIDG

  2. Wydruk z bazy REGON

  3. Oświadczenie o spełnieniu warunków oferty

   

   

  PIECZĄTKA I PODPIS

   

  Data ……………………..

   

   

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Konkurs na "Wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych". Najkorzystniejszą ofertę zdaniem dyrekcji szkoły oraz nauczycieli złożyła firma Nowa Szkoła Sp. z o.o. z Łodzi.

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                     Toruń, dnia 06.12.2019 r.

   

                                                   ZAPYTANIE OFERTOWE

       Szkoła Podstawowa nr 23 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu mieszcząca się w Toruniu przy ul. Osikowej 11 prosi o złożenie oferty cenowej na „Wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych”.

   

  1. ZAMAWIAJĄCY:

   

  Gmina Miasta Toruń

  ul. Wały gen. Sikorskiego 8

  87-100 Toruń

  NIP: 879-000-10-14

   

  1. :

   

  Szkoła Podstawowa nr 23 im. KOU

  ul. Osikowa 11

  87-100 Toruń

   

  1. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:

   

  1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych przez Szkołę Podstawową nr 23 w Toruniu o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.).

   

  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym („zapytanie”) i umowie na dostawę wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

   

  1. W przypadku użycia w treści niniejszego zapytania ofertowego słowa „wykonawca” należy rozumieć „oferent”.

   

  1. Przez „wykonanie / realizację zamówienia” oraz „zgodność z zapytaniem / zamówieniem” należy rozumieć łączne spełnienie warunków formalnych i materialnych określonych w niniejszym zapytaniu

   

  1. Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę „Wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych”.

   

  1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

   

  1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

   

  1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

   

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie zamawiającemu „Wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych”

   

  1. Szczegółowy opis przedmiotu został przedstawiony na osobnym załączniku do zapytania ofertowego (Załącznik nr 5a) stanowiący nierozłączną część zapytania ofertowego.

   

  1. DOSTAWA, MONTAŻ, URUCHOMIENIE, SZKOLENIE

   

  1. W ramach dostawy zamówienia wykonawca musi zapewnić transport urządzeń we wskazane miejsce (szkoła), zainstalować oraz przeszkolić użytkowników – w razie potrzeby.

   

  1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

   

  1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia określa się na 30 dni od dnia podpisania umowy na dostawę wyposażenia stanowiącego treść zapytania ofertowego.

   

  1. WARUNKI MATERIALNE DLA OFERENTA

   

  1. O udziale zamówienia może ubiegać się oferent, który łącznie spełnia warunki materialne i formalne określone poniżej:

   

  - zapewnienie transportu elementów wyposażenia, stanowiących przedmiot zamówienia we wskazane przez zamawiającegomiejsce tj. Szkoła Podstawowa nr 23 w Toruniu z siedzibą przy ul. Osikowej 11, 87-100 Toruń,

  - zapewnienie uruchomienia, zintegrowania zakupionych urządzeń wchodzących w skład pomocy dydaktycznych stanowiących przedmiot zapytania,

  - sprawdzenie właściwego funkcjonowania ww. urządzeń i elementów wyposażenia

  - przeprowadzenia szkolenia dla użytkowników z zakresu funkcji oraz obsługi zakupionych urządzeń,

   

  1. WARUNKI FORMALNE DLA OFERENTA

   

  - posiadanie uprawnień do wykonywania określonej czynności lub działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

  - posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobowym odpowiednim do wykonania zamówienia,

  - znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

  - dochowanie wszystkich terminów określonych w niniejszym zapytaniu,

  - dochowanie formy rozliczenia z zamawiającym na podstawie faktury VAT,

  - nie podleganie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych,

  - brak powiązania osobowego lub kapitałowego z zamawiającym i osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego oraz osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru oferty.

   

  1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

   

  1. Oferent powinien stworzyć ofertę w formie pisemnej.
  2. Oferta powinna zawierać:

  - pełną specyfikację techniczną oferowanego wyposażenia i akcesoriów zgodną z zapisem zamówienia,

  - czytelne, kolorowe zdjęcia oferowanego przedmiotu ukazujące go z każdej strony,

  - dokładna kalkulację kosztów zakupu zamówionego wyposażenia

  - podana oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie zamawiający w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia

  - cena musi zawierać wszelkie składniki związane z wykonaniem zamówienia takiej jak: koszty dostawy, montaż, należny podatek VAT,

  - cenę ofertową należy podać cyfrowo i słownie w walucie PLN,

  - zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia,

  - oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, powinna być podpisana przez wykonawcę.

   

  1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

   

  1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: sp23tor@sp23.torun.pl lub sp23.kierownik@wp.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres zamawiającego do dnia 11.12.2019 r. do godz. 12:00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczeniem z ewidencji działalności gospodarczej. Na zamkniętej kopercie należy umieścić dopisek „Wyposażenie pracowni przedmiotowych”.

   

  1. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 11.12.2019 r. do godz. 15:00 a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony po godz. 15:00 w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej pod adresem: www.sp23.torun.pl.

   

  1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

   

  1. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

   

  1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

   

  1. Zapytanie ofertowe zamieszczona na stronie BIP Szkoły Podstawowej nr 23 w Toruniu

   

   

  1. DODATKOWE INFORMACJE

   

  Dodatkowych informacji udziela Dyrektor SP nr 23 w Toruniu p. Iwona Muszyńska, tel. 793215722

   

   

   

   

  •  

  Formularz ofertowy

  Załącznik nr 5a

   

   

   

   

   
   

   

   

   

   

   

   

   

      ……………, dnia …………..2019 r.

                    (pieczęć Wykonawcy)

   

   

                            

  FORMULARZ OFERTOWY

   

                                                                                                                       

   

   

  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

   

   

   

  Wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych

   

  ZAMAWIAJĄCY

   

   

  Szkoła Podstawowa nr  23 w Toruniu

   

  WYKONAWCA

   

  Adres

  NIP

  Regon

  Numer telefonu/fax

  e-mail

   

   

   

  CENA OFERTOWA NETTO

  - cyfrowo

  - słownie

   

   

   

  KWOTA PODATKU VAT

  - cyfrowo

  - słownie

   

   

  CENA BRUTTO

  - cyfrowo

  - słownie

   

   

   

   

  Termin realizacji zamówienia

   

   

   

   

  Okres gwarancji

   

   

  12 miesięcy

   

  Dokumenty na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty

   

   

  PIECZĄTKA I PODPIS

   

  Data ……………………..

   

   

  Wykaz pomocy dydaktycznych planowanych do zakupienia odrębnie dla każdej szkoły i do każdego przedmiotu
                 
  Geografia Biologia Fizyka Chemia
  pomoce dydaktyczne koszty pomoce dydaktyczne  koszty pomoce dydaktyczne  koszty pomoce dydaktyczne koszty
  Ziemia i Kosmos   Model DNA z oznaczonymi zasadami   Demonstrator lini pola   Gablota ekspozycyjna  
  Krajobrazy świata (strefy klimatyczne) - mapa   Mitoza - 10 modeli na tablicy   Ramka do demonstracji linii pola magnetycznego przewodników z prądem   Chemiczne domina - atom i cząsteczka  
  Wrocław - duża ścienna mapa   Mejoza - 16 modeli na tablicy   Bateria słoneczna z wbudowanym silnikiem na stojaku   Chemiczne domina - kwasy i zasady  
  Stroje ludowe i budownictwo ludowe   Genetyka - zestaw 5 plansz   Bateria słoneczna 1,75 - 2V/300 mA   Chemiczne domina - sole  
  Plansza dydaktyczna - Atmosfera i wnętrze Ziemi   Magnetyczne plansze - Ciało człowieka   Silniczek i żaróweczka na podstawce 03-009. Silniczek i żarówka na podstawce, silniczek i żarówka na podstawce.   Chemiczne domina - węglowodory i pochodne  
  Plansza dydaktyczna - Chmury i ich rodzaje   Magnetyczny cykl rozwoju motyla   Komplet do montażu obwodów elektrycznych z silniczkiem   Poczet wielkich chemików - tablica  
  Plansza dydaktyczna - Dzieje geologiczne Ziemii   Botanika - komplet 15 plansz   Zasilacz laboratoryjny 0-30V/5A DC   Prosty zestaw do wytwarzania gazów  
  Plansza dydaktyczna - Budowa wulkanu   Królestwo zwierząt - kolekcja 20 przedstawicieli zatopionych w tworzywie, w walizce   Zegar z baterią owocową   Zlewka wysoka szklana (150ml) x 10  
  Zmieniająca się planeta   Serce - model   Mały elektryk   Zlewka wysoka szklana (250ml) x 10  
  Zjawiska pogodowe, dbaj o naszą planetę   Magnetyczny cykl rozwoju rośliny   Szeregowe i równoległe połęczenie żarówek   Zlewka wysoka szklana (50ml) x 5  
  Gablota ekspozycyjna   Model kwiatu /PR/   Waga elektroniczna przenośna z kalkulatorem 1000g CM 1K1N   Moździerz porcelanowy z tłuczkiem  
      Przekrój wątroby z pęcherzykiem - tablica   Przyrząd do demontracji mechanizmu powstawania fali stojącej   Nożyczki laboratoryjne  
      Multimedialna pracownia przedmiotowa Biologia kl. 5-8   Model silnika benzynowego   Trójnóg wysoki do palnika Bunsena  
      Anatomia człowieka - komplet 18 plansz   Wielokrążki - zestaw do doświadczeń z krążkami i wielokrążkami   Uniwersalny statyw laboratoryjny  
      Przenośny zestaw do badania wody   Przyrząd do demontracji prawa Archimedesa   Dydaktyczny zestaw szkła do liceum  
      Mikrobiologia i Systematyka - komplet 10 plansz   Wózki do pokazów i ćwiczeń z fizyki do zderzeń   10 metod otrzymywania soli - plansza  
      Przekrój kości - tablica   Manometr wodny - otwarty   Chemia 1 zestaw plansz  
      Model budowy wewnętrznej gołębia   Kula wodna do pokazu prawa Pascala, metalowa   Okulary ochronne x 2  
      Przekrój komórki nerwowej - tablica   Niskooporowy wózek do doświadczeń z mechaniki   Uniwersalne papierki wskaźnikowe x 2  
      Pantofelek - model   Równia pochyła - zestaw z licznikiem i fotobramkami   Minidetektory przewodnictwa  
      Model łodygi dwuliściennej   Wahadła rezonansowe   Zestaw kolb stożkowych z lejkiem x 3  
      Łodyga rosliny jednoliściennej   Rediometr Crooke'a   Zestaw matalowych peset  
      Model ryby preparowanej   Symulator  stanu materii   Zestaw łyżeczek porcelanowych  
      Zoologia - komplet 30 plansz   Multimedialne Pracownie Przedmiotowe Fizyka kl. 7-8   Zestaw do generowania gazów x 2  
      Biologia 2 Rośliny i zwierzęta - program multimedialny   Optyka geometryczna - zestaw edukacyjny - 14 elementów nr 2901-LTNX   Zestaw do spalania  
      Biologia 1 Nauka o człowieku - program multimedialny   Zestaw sprężyn o różnym współczynniku sprężystości (FIZ431)   Pipeta Pasteura ze skalą 10 szt.  
      Modele komórki roślinnej i zwierzęcej, porównawcze   Zestaw do ćwiczeń z optyki geometrycznej (FIZ065)   Szczotka do próbówek z kogucikiem (mała, średnia, duża)  
      Pęcherzyki płucne   Radiometr Crooke'a (FIZ055)      
      Narządy klatki piersiowej   Maszyna elektrostatyczna (FIZ060)      
      Modele zębów, 3 rodzaje   Magnes sztabkowy /kpl 2 szt. (FIZ123) x 4      
      Układ pokarnowy człowieka - zestaw modeli na tablicy, podstawowy   Sprężyna do demontracji fali podłużnej (FIZ001)      
      Model żaby preparowanej         ---

   

  ---------------------------------------------

                                    Toruń, dnia 24.09.2019 r.

   

                                                   ZAPYTANIE OFERTOWE

       Szkoła Podstawowa nr 23 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu mieszcząca się w Toruniu przy ul. Osikowej 11 prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie remontu pod nazwą „Usunięcie uszkodzeń na boisku Orlik”.

   

  1. Opis przedmiotu zamówienia:
  1. Uzupełnienie uszkodzonych części nawierzchni, doklejenie ubytków
  2. Czyszczenie i wyczesanie nawierzchni

   

  Do wszystkich robót należy stosować materiały o standardzie właściwym do tego typu obiektów. Materiały i technologie przyjęte przez Wykonawcę powinny mieć określone wymagane parametry techniczne oraz podane warunki dla zapewnienia równoważności materiałów:

   

  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót.

  Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:

  1. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, warunkami technicznymi i normami oraz na podstawie oględzin terenu inwestycji.
  2. Opracowany przedmiot zamówienia powinien w szczególności:
  1. Spełniać wszystkie warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409), rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462, z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389), oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778), z tym, że do opracowania kosztorysu inwestorskiego Wykonawca stosować będzie ceny jednostkowe robót określone na podstawie danych rynku lokalnego oraz czynniki cenotwórcze określone w aktualnej w okresie sporządzania informacji w systemie Sekocenbud; wszelkie materiały, urządzenia lub produkty wskazane w dokumentacji projektowej muszą być opisane poprzez podanie odpowiednich granicznych parametrów, cech technicznych, jakościowych nawet w przypadku uprawnionego posługiwania się określeniem „lub równoważny”, nazwy własne materiałów, urządzeń lub produktów mogą być stosowane jedynie pomocniczo w przypadku dopuszczenia materiałów, urządzeń lub produktów równoważnych.

   

  Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia Wykonawcy usług zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczającym łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia.

   

  1. Termin i miejsce składania ofert:

  Oferty należy złożyć do dnia 08.10.2019 r. w Szkole Podstawowej nr 23 w Toruniu, ul. Osikowa 11,

  87-100 Toruń, w sekretariacie szkoły do godz. 15:00.

   

  Bliższych informacji udziela Dyrektor SP nr 23 p. Iwona Muszyńska, tel. 793215722

   

  1. Kryteria oceny ofert
  1. Cena oferty,
  2. Wizytowanie budynku / ocena warunków na miejscu

   

  1.  Załączniki
  1. Wzór umowy

  Umowa SP23/   /R/2019

  Zawarta w dniu     .     .2019 roku  pomiędzy :

  Szkołą Podstawową nr 23 w Toruniu, ul. Osikowa 11, 87-100 Toruń

  Reprezentowaną  przez :

  1.

  Iwona Muszyńska

  Dyrektora Szkoły

   

  zwanym dalej  Zamawiającym, a

   

  1. 

  prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą :

   

   

   

  Która jest wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

  Numer NIP:                 , Numer REGON:                , zwanym dalej Wykonawcą.

   

  § 1

  Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie remontowe pod nazwą :

  „Usunięcie uszkodzeń na boisku Orlik”.

  Wykonaniu dokumentacji powykonawczej dla zrealizowanego zakresu robót.

   

   

        § 2

   

  1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjno – terenowymi boiska typu Orlik a także realizacyjnymi i uwzględnił je w wynagrodzeniu ryczałtowym przedmiotu umowy.

  § 3

  1. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów i przy pomocy sprzętu, które dostarczy Wykonawca.
  2. Wszystkie materiały i urządzenia oraz robocizna powinny być zgodne z wymaganiami warunków

  technicznych wykonania i odbioru robót, Polskimi Normami /PN/, posiadać stosowne atesty i aprobaty

  techniczne, w przypadku występowania takiej konieczności również certyfikaty na znak bezpieczeństwa.

  1. Na każde żądanie Zamawiającego materiały te i urządzenia zostaną poddane badaniom kontrolnym, których koszt poniesie Wykonawca.

  § 4

  Strony ustalają następujące terminy realizacji robót :

  1. Rozpoczęcie robót nastąpi w dniu :      .     .2019 roku
  2. Zakończenie robót nastąpi do dnia : nie później jak    .    .2019 roku

  § 5

  Do obowiązków Zamawiającego należy :

  1. Wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy.
  2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
  3. Odebranie wykonanych robót.
  4. Zapłata umówionego wynagrodzenia

  § 6

  Do obowiązków Wykonawcy należy :

  1. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie wymaganymi parametrami technicznymi i standardami

  jakościowymi, obowiązującymi normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

  1. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt i narzędzia.
  2. Zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzór nad personelem w zakresie

  porządku i dyscypliny pracy.

  § 7

  1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać na własny koszt zabezpieczenie i oznakowanie budowy

  / stref roboczych / oraz zapewnić ochronę przeciwpożarową na terenie budowy, ochronę mienia znajdującego się na terenie budowy.

  1. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa na terenie budowy oraz metody organizacyjno – techniczne.
  2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane na terenie

  budowy w związku z prowadzonymi robotami.

  1. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się do uporządkowania terenu budowy i przekazania go

  Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

  § 8

  1. W zakresie wykonania przedmiotu umowy Zamawiającego reprezentują :

  a /Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 23 – p. Iwona Muszyńska

  b /Kierownik Gospodarczy Szkoły – p. Miłosz Materna

  1. Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wszystkich poleceń i instrukcji inspektora nadzoru,

  dotyczących prawidłowości wykonania przedmiotu umowy.

  § 9

  1. Ustala się ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy na ogólną kwotę brutto złotych { w tym podatek VAT – 23 % } :

   

  Słownie :

   

  1. Wyżej wymieniona kwota wyczerpuje wszystkie roszczenia Wykonawcy w zakresie wynagrodzenia za

  wykonanie przedmiotu określonego w niniejszej umowie.

  1. Należność Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy rozliczona zostanie jednorazowo, fakturą

  końcową. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego.

  1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury wystawionej przez Wykonawcę w terminie do 14 dni

  od daty dostarczenia przez Wykonawcę faktury, w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy

  wskazany na fakturze VAT.

  § 10

  Czynności odbiorowe.

  1. Czynności związane z odbiorem przedmiotu umowy będą realizowane poprzez odbiór końcowy przedmiotu umowy
  2. Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy w ciągu 5 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.
  3. Strony ustalają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.
  4. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie ich trwania zostanie ujawnione istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego

  przeznaczeniem, aż do usunięcia tych wad.

  § 11

  Gwarancja.

  1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy.
  2. Okres gwarancji ustala się na  12 miesięcy od daty odbioru końcowego
  3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad, Zamawiający powiadamia o tym Wykonawcę

  wyznaczając termin ich usunięcia.

  1. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia stwierdzonych wad w terminie wyznaczonym przez

  Zamawiającego.

  1. Zamawiający może powierzyć usunięcie ujawnionych wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy,

  w przypadku kiedy Wykonawca przekroczy termin wyznaczony na ich usunięcie o 14 dni.

  § 12

  Kary umowne.

  Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących tytułów i w

  podanych wysokościach :

  1. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne :

  a /za zwłokę w przekazaniu placu budowy, w wysokości  0,20 % wynagrodzenia ryczałtowego za każdy dzień zwłoki,

  b /z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego , w wysokości

  5,0 % wynagrodzenia ryczałtowego.

  1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne :

  a /za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy –  w wysokości  1,00 % wynagrodzenia

  ryczałtowego za każdy dzień zwłoki,

  b /za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji –

  w wysokości  1,50 % wynagrodzenia ryczałtowego za każdy dzień zwłoki liczony od terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

  c /z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w wysokości 5,0 %

  wynagrodzenia ryczałtowego

  1. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, podnoszącego wysokość kar umownych, do rzeczywiście poniesionej szkody.

  § 13

  Postanowienia końcowe.

  1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
  2. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
  3. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
  4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

   

   

   

  Integralną część umowy stanowią załączniki :

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Oferta Wykonawcy

   

   

   

   

   

  Wykonawca :

   

  Zamawiający :

   

   

   

   

   

                                                                        Toruń,  08.08.2019 r. 

       

                                                    ZAPYTANIE  OFERTOWE

   

  Szkoła Podstawowa nr 23 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu mieszcząca się w Toruniu przy ul. Osikowej 11 prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie dobudowy wiatrołapu pod nazwą:                       „ Modernizacja wejścia do przedszkola przy SP nr 23”

  1. Opis przedmiotu zamówienia. 

  1. Wiatrołap oszklony w konstrukcji aluminiowej. 

   1. Wiatrołap- ściany przeszklone ALMATEX w konstrukcji z profili aluminiowych. Szkoło bezpieczne.

   2. Dach- szyby hartowane grubości 6mm zespolone ze szkłem bezpiecznym 44.2.daszek powinien mieć konstrukcję umożliwiającą przeniesienie ewentualnych obciążeń. 

   

  Do wszystkich robót należy stosować materiały o standardzie właściwym do tego typu obiektów. Materiały i technologie przyjęte przez Wykonawcę powinny mieć określone wymagane parametry techniczne oraz podane warunki dla zapewnienia równoważności materiałów.  

  II.  Wykaz opracowań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia:

  1) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  + wersja elektroniczna (format pdf),

  2)  przedmiar robót  + wersja elektroniczna  (format pdf i ath),

  3)  kosztorys inwestorski + wersja elektroniczna  (format pdf i ath),

  4)  informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

   

  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych , przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie w  2 egz.  

  III.  Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:

  1. przygotowanie dokumentów do wystąpienia o wymagane decyzje administracyjne,   (przygotowane przez Wykonawcę stosowne wnioski z załącznikami do podpisu przez Zamawiającego).

  IV. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, warunkami technicznymi i normami oraz na podstawie oględzin terenu inwestycji.

  V.   Opracowany przedmiot zamówienia powinien w szczególności:

  1. spełniać wszystkie warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907,  z późn. zm.), art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1409), rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 462, z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1129), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod  i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389) oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r., poz. 778), z tym, że do opracowania kosztorysu inwestorskiego Wykonawca stosować będzie ceny jednostkowe robót określone na podstawie danych rynku lokalnego oraz czynniki cenotwórcze określone w aktualnej w okresie sporządzania informacji w systemie Sekocenbud; wszelkie materiały, urządzenia lub produkty wskazane w dokumentacji projektowej muszą być opisane poprzez podanie odpowiednich granicznych parametrów, cech technicznych, jakościowych nawet w przypadku uprawnionego posługiwania się określeniem „lub równoważny”, nazwy własne materiałów, urządzeń lub produktów mogą być stosowane jedynie pomocniczo w przypadku dopuszczenia materiałów, urządzeń lub produktów równoważnych, 

   

  Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia Wykonawcy usług zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczającym łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia

  VI.   Termin i miejsce składania ofert

  Oferty należy złożyć do 23.08. 2019 r w Szkole Podstawowej nr 23, ul. Osikowa 11, 87-100 Toruń w sekretariacie szkoły do godz. 15.00

  Bliższych informacji udziela Kierownik Gospodarczy  SP nr 23 Miłosz Materna, tel. 607-773-258

   

  VII. Kryteria oceny ofert

  1. cena oferty

  2. wizytowanie budynku/ ocena warunków na miejscu 

   

  IX. Załączniki

  1. Wzór umowy

  2. Skan projektu. 


   

                                                

                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

  UMOWA  Nr ……. 2019 

   

  Zawarta w dniu  ............................................  w Toruniu pomiędzy:

  Szkołą Podstawową nr 23, ul. Osikowa 11, 87-100 Toruń 

  reprezentowanym przez: 

  Iwonę Muszyńską  - Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 23

  zwanym dalej „Zamawiającym”,

  a  

   

  reprezentowaną przez:

  -   Prezesa

   

  zwaną dalej „Wykonawcą” 

   

                                                                            § 1

                  

  1.  Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania  budowę i montaż wiatrołapu wejścia do przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 23 w Toruniu. 

  2.   W skład przedmiotu umowy wchodzi realizacja wraz z montażem wiatrołapu na podstawie projektu stanowiącego załącznik do umowy: 

  2.1.       Wiatrołap- ściany przeszklone ALMATEX w konstrukcji z profili aluminiowych. Szkoło bezpieczne.

  1. Dach- szyby hartowane grubości 6mm zespolone ze szkłem bezpiecznym 44.2.daszek powinien mieć konstrukcję umożliwiającą przeniesienie ewentualnych obciążeń. 

  3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.

  4.  Opracowany przedmiot umowy powinien w szczególności:

  1. spełniać wszystkie warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907,  z późn. zm.), art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1409), rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 462, z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1129), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod  i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389) oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r., poz. 778), z tym, że do opracowania kosztorysu inwestorskiego Wykonawca stosować będzie ceny jednostkowe robót określone na podstawie danych rynku lokalnego oraz czynniki cenotwórcze określone w aktualnej w okresie sporządzania informacji w systemie Sekocenbud; wszelkie materiały, urządzenia lub produkty wskazane w dokumentacji projektowej muszą być opisane poprzez podanie odpowiednich granicznych parametrów, cech technicznych, jakościowych nawet w przypadku uprawnionego posługiwania się określeniem „lub równoważny”, nazwy własne materiałów, urządzeń lub produktów mogą być stosowane jedynie pomocniczo w przypadku dopuszczenia materiałów, urządzeń lub produktów równoważnych, 

   

  1. Nazwa i rodzaj zadania zostanie przez Wykonawcę ustalona na podstawie zakresu wykonanego projektu zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym, 

   

  1. Posiadać komplet uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, a także uzgodnienie ze Szkołą Podstawową nr 23 całości zaprojektowanych rozwiązań,

   

  1. zawierać wszystkie niezbędne operaty, opinie, oceny, badania, ekspertyzy i inne niezbędne do prawidłowej realizacji prac projektowych i zapewniać możliwość wykonania robót i oddania obiektu do użytkowania,

                                                                    § 2

  1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać powyższą pracę własnymi siłami, przy użyciu własnych materiałów, narzędzi i urządzeń potrzebnych do wykonania niniejszej umowy.

   

  1. Powierzenie wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej może nastąpić jedynie za   uprzednią zgodą Zamawiającego.

   

                                                                           § 3

   

  Termin wykonania przedmiotu umowy:  …………………………………………………………………..

   

                                                                           § 4

   

  1. Wynagrodzenie za wykonanie powierzonej pracy ma charakter ryczałtowy i wynosi               zł  brutto   

       ( słownie:   dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych  00/100 ).                                                                                                                                                                                                   

  Cena zawiera podatek VAT.

   

  2. Zapłata faktury nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy nr  .............................................................................................................

                                                                                        

                                                                          § 5

          

  1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy opisany    w § 1 umowy .

   

  1. Miejscem odbioru przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego

   

  1. Odbioru przedmiotu umowy dokona Zamawiający. 

          

  1. Zamawiający niezwłocznie przystąpi do czynności odbioru przedmiotu umowy. W przypadku stwierdzenia wad Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę  o dostrzeżonych wadach.

                                                      

                                                                           § 6

   

  Odpowiedzialność za wady:

   

  1.  Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie o wadach   przedmiotu umowy w ciągu 21 dni od dnia ich ujawnienia.

   

  2.  Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od powiadomienia usunąć na własny koszt wady lub błędy w przedmiocie umowy. Wyjaśnianie tych błędów odbędzie się pomiędzy Wykonawcą, Zamawiającym i realizatorem robót.

   

  1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za skutki wad przedmiotu umowy powstałych z jego winy, a powodujących dodatkowe nieuzasadnione koszty z punktu widzenia prawidłowego przebiegu procesu inwestycyjnego.

  2. Okres gwarancji i rękojmi na roboty wynosi 36 miesiące  od daty odbioru końcowego.

                          

                                                                           § 7

   

  1. Strony zastrzegają możliwość stosowania kar umownych.

   

  1. Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

   

  1) w przypadku wykonania przedmiotu umowy w sposób wadliwy lub niezupełny,  w szczególności, jeżeli w związku z tym zajdzie konieczność wykonania przez realizatora robót  budowlanych realizowanych na podstawie kosztorysu będącego przedmiotem niniejszej umowy – robót dodatkowych lub zamiennych, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną   w wysokości 20 % wartości robót dodatkowych lub zamiennych,

   

  2) w przypadku niewykonania przedmiotu umowy w określonym w § 3 terminie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % ustalonego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia,

   

  3) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % ustalonego wynagrodzenia brutto,

   

  4) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % ustalonego wynagrodzenia brutto.

   

  1. Zamawiającemu, oprócz przypadków określonych w przepisach kodeksu cywilnego, przysługuje prawo odstąpienia od umowy także w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy dłuższego niż 7 dni.

                                                                   

                                                                          § 8

   

  Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej /aneksu/ pod rygorem nieważności.

         

                                                                          § 9

   

  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

   

                                                                          § 10

   

  Dla rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia i realizacji umowy,  strony zwracać się będą do Sądu w Toruniu.

   

                                                                         § 11

                      

  Umowę niniejszą sporządzono w  dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 

     

   

            Zamawiający                                                                                        Wykonawca

                      

  Projekt budowlany https://drive.google.com/open?id=182-oCYiLKWP-13vKdd1ytTBN_k1DT89R

  --------------------------------

                                                                        Toruń,  08.08.2019 r. 

       

                                                    ZAPYTANIE  OFERTOWE

   

  Szkoła Podstawowa nr 23 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu mieszcząca się w Toruniu przy ul. Osikowej 11 prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie dobudowy wiatrołapu oraz schodów  zewnętrznych do przedszkola w budynku SP 23 pod nazwą: „Modernizacja wejścia do przedszkola przy SP nr 23”

  1. Opis przedmiotu zamówienia. 

  1. Przebudowa istniejących schodów. 

   1. Schody z betonu C20/25 zbrojone stalą  A III N RB 500.

   2. Płyta gr. 15cm, 

   3. Podciagi 25 cm x 25cm zbrojone stalą A III N RB 500

   4.  Odporność  ogniowa schodów R60.

   

  Do wszystkich robót należy stosować materiały o standardzie właściwym do tego typu obiektów. Materiały i technologie przyjęte przez Wykonawcę powinny mieć określone wymagane parametry techniczne oraz podane warunki dla zapewnienia równoważności materiałów.  

  II.  Wykaz opracowań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia:

  1) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  + wersja elektroniczna (format pdf),

  2)  przedmiar robót  + wersja elektroniczna  (format pdf i ath),

  3)  kosztorys inwestorski + wersja elektroniczna  (format pdf i ath),

  4)  informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

   

  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych , przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie w  2 egz.  

  III.  Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:

  1. przygotowanie dokumentów do wystąpienia o wymagane decyzje administracyjne,   (przygotowane przez Wykonawcę stosowne wnioski z załącznikami do podpisu przez Zamawiającego).

  IV. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, warunkami technicznymi i normami oraz na podstawie oględzin terenu inwestycji.

  V.   Opracowany przedmiot zamówienia powinien w szczególności:

  1. spełniać wszystkie warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907,  z późn. zm.), art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1409), rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 462, z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1129), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod  i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389) oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r., poz. 778), z tym, że do opracowania kosztorysu inwestorskiego Wykonawca stosować będzie ceny jednostkowe robót określone na podstawie danych rynku lokalnego oraz czynniki cenotwórcze określone w aktualnej w okresie sporządzania informacji w systemie Sekocenbud; wszelkie materiały, urządzenia lub produkty wskazane w dokumentacji projektowej muszą być opisane poprzez podanie odpowiednich granicznych parametrów, cech technicznych, jakościowych nawet w przypadku uprawnionego posługiwania się określeniem „lub równoważny”, nazwy własne materiałów, urządzeń lub produktów mogą być stosowane jedynie pomocniczo w przypadku dopuszczenia materiałów, urządzeń lub produktów równoważnych, 

   

  Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia Wykonawcy usług zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczającym łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia

  VI.   Termin i miejsce składania ofert

  Oferty należy złożyć do 23.08. 2019 r w Szkole Podstawowej nr 23, ul. Osikowa 11, 87-100 Toruń w sekretariacie szkoły do godz. 15.00

  Bliższych informacji udziela Kierownik Administracyjny SP nr 23 Miłosz Materna, tel. 607-773-258

   

  VII. Kryteria oceny ofert

  1. cena oferty

  2. wizytowanie budynku/ ocena warunków na miejscu 

   

  IX. Załączniki

  1. Wzór umowy
   

                                                                        Toruń,  08.08.2019 r. 

       

                                                    ZAPYTANIE  OFERTOWE

   

  Szkoła Podstawowa nr 23 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu mieszcząca się w Toruniu przy ul. Osikowej 11 prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie dobudowy wiatrołapu oraz schodów  zewnętrznych do przedszkola w budynku SP 23 pod nazwą: „Modernizacja wejścia do przedszkola przy SP nr 23”

  1. Opis przedmiotu zamówienia. 

  1. Przebudowa istniejących schodów. 

   1. Schody z betonu C20/25 zbrojone stalą  A III N RB 500.

   2. Płyta gr. 15cm, 

   3. Podciagi 25 cm x 25cm zbrojone stalą A III N RB 500

   4.  Odporność  ogniowa schodów R60.

   

  Do wszystkich robót należy stosować materiały o standardzie właściwym do tego typu obiektów. Materiały i technologie przyjęte przez Wykonawcę powinny mieć określone wymagane parametry techniczne oraz podane warunki dla zapewnienia równoważności materiałów.  

  II.  Wykaz opracowań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia:

  1) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  + wersja elektroniczna (format pdf),

  2)  przedmiar robót  + wersja elektroniczna  (format pdf i ath),

  3)  kosztorys inwestorski + wersja elektroniczna  (format pdf i ath),

  4)  informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

   

  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych , przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie w  2 egz.  

  III.  Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:

  1. przygotowanie dokumentów do wystąpienia o wymagane decyzje administracyjne,   (przygotowane przez Wykonawcę stosowne wnioski z załącznikami do podpisu przez Zamawiającego).

  IV. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, warunkami technicznymi i normami oraz na podstawie oględzin terenu inwestycji.

  V.   Opracowany przedmiot zamówienia powinien w szczególności:

  1. spełniać wszystkie warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907,  z późn. zm.), art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1409), rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 462, z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1129), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod  i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389) oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r., poz. 778), z tym, że do opracowania kosztorysu inwestorskiego Wykonawca stosować będzie ceny jednostkowe robót określone na podstawie danych rynku lokalnego oraz czynniki cenotwórcze określone w aktualnej w okresie sporządzania informacji w systemie Sekocenbud; wszelkie materiały, urządzenia lub produkty wskazane w dokumentacji projektowej muszą być opisane poprzez podanie odpowiednich granicznych parametrów, cech technicznych, jakościowych nawet w przypadku uprawnionego posługiwania się określeniem „lub równoważny”, nazwy własne materiałów, urządzeń lub produktów mogą być stosowane jedynie pomocniczo w przypadku dopuszczenia materiałów, urządzeń lub produktów równoważnych, 

   

  Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia Wykonawcy usług zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczającym łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia

  VI.   Termin i miejsce składania ofert

  Oferty należy złożyć do 23.08. 2019 r w Szkole Podstawowej nr 23, ul. Osikowa 11, 87-100 Toruń w sekretariacie szkoły do godz. 15.00

  Bliższych informacji udziela Kierownik Administracyjny SP nr 23 Miłosz Materna, tel. 607-773-258

   

  VII. Kryteria oceny ofert

  1. cena oferty

  2. wizytowanie budynku/ ocena warunków na miejscu 

   

  IX. Załączniki

  1. Wzór umowy

                                                                        Toruń,  08.08.2019 r. 

       

                                                    ZAPYTANIE  OFERTOWE

   

  Szkoła Podstawowa nr 23 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu mieszcząca się w Toruniu przy ul. Osikowej 11 prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie dobudowy wiatrołapu oraz schodów  zewnętrznych do przedszkola w budynku SP 23 pod nazwą: „Modernizacja wejścia do przedszkola przy SP nr 23”

  1. Opis przedmiotu zamówienia. 

  1. Przebudowa istniejących schodów. 

   1. Schody z betonu C20/25 zbrojone stalą  A III N RB 500.

   2. Płyta gr. 15cm, 

   3. Podciagi 25 cm x 25cm zbrojone stalą A III N RB 500

   4.  Odporność  ogniowa schodów R60.

   

  Do wszystkich robót należy stosować materiały o standardzie właściwym do tego typu obiektów. Materiały i technologie przyjęte przez Wykonawcę powinny mieć określone wymagane parametry techniczne oraz podane warunki dla zapewnienia równoważności materiałów.  

  II.  Wykaz opracowań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia:

  1) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  + wersja elektroniczna (format pdf),

  2)  przedmiar robót  + wersja elektroniczna  (format pdf i ath),

  3)  kosztorys inwestorski + wersja elektroniczna  (format pdf i ath),

  4)  informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

   

  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych , przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie w  2 egz.  

  III.  Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:

  1. przygotowanie dokumentów do wystąpienia o wymagane decyzje administracyjne,   (przygotowane przez Wykonawcę stosowne wnioski z załącznikami do podpisu przez Zamawiającego).

  IV. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, warunkami technicznymi i normami oraz na podstawie oględzin terenu inwestycji.

  V.   Opracowany przedmiot zamówienia powinien w szczególności:

  1. spełniać wszystkie warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907,  z późn. zm.), art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1409), rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 462, z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1129), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod  i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389) oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r., poz. 778), z tym, że do opracowania kosztorysu inwestorskiego Wykonawca stosować będzie ceny jednostkowe robót określone na podstawie danych rynku lokalnego oraz czynniki cenotwórcze określone w aktualnej w okresie sporządzania informacji w systemie Sekocenbud; wszelkie materiały, urządzenia lub produkty wskazane w dokumentacji projektowej muszą być opisane poprzez podanie odpowiednich granicznych parametrów, cech technicznych, jakościowych nawet w przypadku uprawnionego posługiwania się określeniem „lub równoważny”, nazwy własne materiałów, urządzeń lub produktów mogą być stosowane jedynie pomocniczo w przypadku dopuszczenia materiałów, urządzeń lub produktów równoważnych, 

   

  Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia Wykonawcy usług zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczającym łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia

  VI.   Termin i miejsce składania ofert

  Oferty należy złożyć do 23.08. 2019 r w Szkole Podstawowej nr 23, ul. Osikowa 11, 87-100 Toruń w sekretariacie szkoły do godz. 15.00

  Bliższych informacji udziela Kierownik Administracyjny SP nr 23 Miłosz Materna, tel. 607-773-258

   

  VII. Kryteria oceny ofert

  1. cena oferty

  2. wizytowanie budynku/ ocena warunków na miejscu 

   

  IX. Załączniki

  1. Wzór umowy
   

                                                

                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

  UMOWA  Nr ……. 2019 

   

  Zawarta w dniu  ............................................  w Toruniu pomiędzy:

  Szkołą Podstawową nr 23, ul. Osikowa 11, 87-100 Toruń 

  reprezentowanym przez: 

  Iwonę Muszyńską  - Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 23

  zwanym dalej „Zamawiającym”,

  a  

   

  reprezentowaną przez:

  -   Prezesa

   

  zwaną dalej „Wykonawcą” 

   

                                                                            § 1

                  

  1.  Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania  przebudowa schodów / wejścia do przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 23 w Toruniu. 

  2.   W skład przedmiotu umowy wchodzi przebudowa istniejących schodów na podstawie projektu stanowiącego załącznik do umowy: 

   

  1. Schody z betonu C20/25 zbrojone stalą  A III N RB 500.

  2. Płyta gr. 15cm, 

  3. Podciagi 25 cm x 25cm zbrojone stalą A III N RB 500

              Odporność  ogniowa schodów R60.

   

  3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.

  4.  Opracowany przedmiot umowy powinien w szczególności:

  1. spełniać wszystkie warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907,  z późn. zm.), art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1409), rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 462, z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1129), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod  i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389) oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r., poz. 778), z tym, że do opracowania kosztorysu inwestorskiego Wykonawca stosować będzie ceny jednostkowe robót określone na podstawie danych rynku lokalnego oraz czynniki cenotwórcze określone w aktualnej w okresie sporządzania informacji w systemie Sekocenbud; wszelkie materiały, urządzenia lub produkty wskazane w dokumentacji projektowej muszą być opisane poprzez podanie odpowiednich granicznych parametrów, cech technicznych, jakościowych nawet w przypadku uprawnionego posługiwania się określeniem „lub równoważny”, nazwy własne materiałów, urządzeń lub produktów mogą być stosowane jedynie pomocniczo w przypadku dopuszczenia materiałów, urządzeń lub produktów równoważnych, 

   

  1. Nazwa i rodzaj zadania zostanie przez Wykonawcę ustalona na podstawie zakresu wykonanego projektu zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym, 

   

  1. Posiadać komplet uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, a także uzgodnienie ze Szkołą Podstawową nr 23 całości zaprojektowanych rozwiązań,   

  1. zawierać wszystkie niezbędne operaty, opinie, oceny, badania, ekspertyzy i inne niezbędne do prawidłowej realizacji prac projektowych i zapewniać możliwość wykonania robót i oddania obiektu do użytkowania,

                                                                    § 2

  1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać powyższą pracę własnymi siłami, przy użyciu własnych materiałów, narzędzi i urządzeń potrzebnych do wykonania niniejszej umowy.

   

  1. Powierzenie wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej może nastąpić jedynie za   uprzednią zgodą Zamawiającego.

   

                                                                           § 3

   

  Termin wykonania przedmiotu umowy:  …………………………………………………………………..

   

                                                                           § 4

   

  1. Wynagrodzenie za wykonanie powierzonej pracy ma charakter ryczałtowy i wynosi               zł  brutto   

       ( słownie:   dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych  00/100 ).                                                                                                                                                                                                   

  Cena zawiera podatek VAT.

   

  2. Zapłata faktury nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy nr  .............................................................................................................

                                                                                        

                                                                          § 5

          

  1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy opisany    w § 1 umowy .

   

  1. Miejscem odbioru przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego

   

  1. Odbioru przedmiotu umowy dokona Zamawiający. 

          

  1. Zamawiający niezwłocznie przystąpi do czynności odbioru przedmiotu umowy. W przypadku stwierdzenia wad Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę  o dostrzeżonych wadach.

                                                      

                                                                           § 6

   

  Odpowiedzialność za wady:

   

  1.  Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie o wadach   przedmiotu umowy w ciągu 21 dni od dnia ich ujawnienia.

   

  2.  Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od powiadomienia usunąć na własny koszt wady lub błędy w przedmiocie umowy. Wyjaśnianie tych błędów odbędzie się pomiędzy Wykonawcą, Zamawiającym i realizatorem robót.

   

  1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za skutki wad przedmiotu umowy powstałych z jego winy, a powodujących dodatkowe nieuzasadnione koszty z punktu widzenia prawidłowego przebiegu procesu inwestycyjnego.

  2. Okres gwarancji i rękojmi na roboty wynosi 36 miesiące  od daty odbioru końcowego.

                          

                                                                           § 7

   

  1. Strony zastrzegają możliwość stosowania kar umownych.

   

  1. Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

   

  1) w przypadku wykonania przedmiotu umowy w sposób wadliwy lub niezupełny,  w szczególności, jeżeli w związku z tym zajdzie konieczność wykonania przez realizatora robót  budowlanych realizowanych na podstawie kosztorysu będącego przedmiotem niniejszej umowy – robót dodatkowych lub zamiennych, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną   w wysokości 20 % wartości robót dodatkowych lub zamiennych,

   

  2) w przypadku niewykonania przedmiotu umowy w określonym w § 3 terminie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % ustalonego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia,

   

  3) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % ustalonego wynagrodzenia brutto,

   

  4) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % ustalonego wynagrodzenia brutto.

   

  1. Zamawiającemu, oprócz przypadków określonych w przepisach kodeksu cywilnego, przysługuje prawo odstąpienia od umowy także w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy dłuższego niż 7 dni.

                                                                   

                                                                          § 8

   

  Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej /aneksu/ pod rygorem nieważności.

         

                                                                          § 9

   

  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

   

                                                                          § 10

   

  Dla rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia i realizacji umowy,  strony zwracać się będą do Sądu w Toruniu.

   

                                                                         § 11

                      

  Umowę niniejszą sporządzono w  dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 

     

   

            Zamawiający                                                                                        Wykonawca

                      

   

                                                                    

      

                                                                    

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Ad Min
  Publikacja dnia: 15.05.2024
  Podpisał: M M
  Dokument z dnia: 15.05.2024
  Dokument oglądany razy: 2286
MegaBIP free (2.09)