Psycholog

Psycholog - mgr Magdalena Paradowska

Pracę psychologa w szkole określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej. Według aktualnych przepisów do obowiązków psychologa zatrudnionego w szkole należy:

- prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
diagnozowanie sytuacji wychowawczych (w przedszkolu, szkole lub placówce) w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
- udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
- podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
- minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
- inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
- pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
- wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Metody pracy psychologa:
- rozmowa (indywidualna, grupowa)
- obserwacja diagnostyczna,
- badania psychologiczne (testy, kwestionariusze).

Psycholog: uświadamia mechanizmy działania, podpowiada, zwraca uwagę na sprawy istotne nad którymi należałoby popracować, ale nikogo nie zmienia (za zmianę odpowiedzialna jest osoba zgłaszająca się). Nie prowadzi terapii długoterminowej – w razie potrzeby wskazuje miejsce, gdzie można szukać dalszej pomocy. Pomaga uczniom, którzy:
- mają trudności w nauce,
- w kontaktach z innymi,
- nie wiedzą, jak poradzić sobie ze stresem,
- doświadczają sytuacji kryzysowej,
- mają kłopoty z zachowaniem,
- są zainteresowani własnym rozwojem,
- chcą porozmawiać o sprawach dla nich ważnych,
- potrzebują motywacji i wsparcia do dalszej pracy.

Psychologa obowiązuje tajemnica zawodowa a praca z nim jest dobrowolna.