REGULAMIN

Toruń, 19.09.2007 , Uchwała RR nr 4/2007/08

REGULAMIN RADY RODZICÓW

Przy SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 23 W TORUNIU

 I Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy regulamin określa cele, zadania i organizacje Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 23 w Toruniu.
 2. Ponadto regulamin określa: organy Rady Rodziców, sposób powoływania oraz zakres ich kompetencji.
 3. Regulamin mówi również o sposobach podejmowania uchwał oraz o zasadach pozyskiwania i wydatkowania funduszy Rady Rodziców.
 4. Ilekroć w Regulaminie jest mowa:
 5. O szkole – dotyczy to Szkoły Podstawowej nr 23 w Toruniu,
 6. O Nauczycielach – dotyczy to nauczycieli , wychowawców, instruktorów zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 23 w Toruniu,
 7. O Radzie – dotyczy to Rady Rodziców  przy Szkole Podstawowej nr 23 w Toruniu,
 8. O Rodzicach – dotyczy to rodziców i prawnych opiekunów uczniów Szkoły Podstawowej nr 23 w Toruniu.

Rada Rodziców działa na podstawie Artykułów 53 i 54 Ustawy z dnia 7 września 1991 r ( z późniejszymi zmianami) o systemie oświaty oraz na podstawie Statutu Szkoły Podstawowej nr 23 w Toruniu.

 1. Rada Rodziców jest organem przedstawicielskim rodziców uczniów Szkoły wybranym w demokratycznych wyborach, współpracującym z dyrektorem szkoły , radą pedagogiczną , samorządem uczniowskim , organami nadzorującymi Szkołę , organizacjami  oraz instytucjami  uczestniczącymi  w realizacji zadań szkoły.
 2. Rada Rodziców służy współdziałaniu rodziców i uczniów przez rodzinę i szkołę w procesie nauczania, opieki i wychowania.
 3. Współdziałanie rodziców i nauczycieli powinno sprzyjać podnoszeniu kultury pedagogicznej i prawidłowemu realizowaniu funkcji wychowawczej przez rodzinę i szkołę , kształtując postawy uczniów, ich system wartości , ambicji i dążeń.
 4. Udział rodziców w życiu szkoły powinien przyczynić się do ciągłego podnoszenia poziomu nauczania, rozwiązywania problemów wychowawczych  i zaspakajania potrzeb opiekuńczych dzieci, do angażowanie środowiska społecznego w udzielaniu wydatnej pomocy szkole.

 II Cele i zadania Rady Rodziców

Rada Rodziców jest samorządną organizacja wewnątrzszkolną, mającą na celu:

 1. Oddziaływanie na uczniów przez rodzinę i szkołę w procesie nauczania, wychowywania i opieki, zgodnie z potrzebami rozwojowymi.
 2. Doskonalenie organizacji kształcenia, wychowania i opieki w szkole, rodzinie i środowisku.
 3. Zaznajomienie rodziców z programem kształcenia, wychowania i opieki, organizacją nauczania oraz wynikającymi z nich zadaniami szkoły i rodziców.
 4. Upowszechnienie wśród rodziców wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo-wychowawczych rodzin.
 5. Pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programu nauczania, wychowywania i opieki oraz udzieleniu w tym pomocy szkole.
 6. Tworzenie właściwego klimatu społecznego i warunków materialnych do funkcjonowania szkoły.
 7. Przedstawienie dyrekcji szkoły, nauczycielom oraz organom nadzorującym szkołę opinii w istotnych dla szkoły sprawach.
 8. Dokonywanie społecznej oceny pracy szkoły i przedstawienie jej dyrekcji oraz organom nadzorującym.
 1. Do zadań Rady Rodziców należy:
 2. Ścisła współpraca ze szkołą za pośrednictwem Prezydium i klasowych przedstawicieli klas.
 3. Współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły.
 4. Pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły.
 5. Współudział w realizacji programów nauczania i wychowania oraz zadań opiekuńczych szkoły.
 6. Pomoc we współpracy ze środowiskami lokalnymi.
 7. Udzielenie pomocy samorządowi uczniowskiemu oraz innym organizacjom młodzieżowym działającym w szkole.
 8. Organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie, szkole i środowisku.
 9. Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla szkoły , zwłaszcza na działalność opiekuńczo – wychowawczą.
 10. Kontrola przestrzegania regulaminu rady szkoły , regulaminu uczniowskiego, ceremoniału i zwyczajów szkolnych, zwartych w przepisach dotyczących toku życia szkolnego.
 11. Uczestniczenie w przyznawaniu uczniom nagród i udzielania pomocy materialnej.
 12. Zgłaszanie do dyrekcji szkoły i wspólne rozwiazywanie problemów wnoszonych przez rodziców, dotyczących życia szkolnego uczniów.
 13. Rada Rodziców wnioskuje:
 14. O dokonanie zmian w szkolnym zestawie programów nauczania i szkolnym zestawie podręczników.
 15. We wszystkich sprawach do dyrektora szkoły i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 16. O wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju.
 • Rada Rodziców opiniuje:
 1. Zestaw programów wychowania przedszkolnego lub szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników.
 2. Wszystkie sprawy szkoły – do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 3. Ocenę dorobku zawodowego za okres stażu nauczyciela stażysty, kontraktowego i mianowanego.
 4. Program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub poprawy wychowania szkoły.
 5. Projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
 6. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inna organizację.
 7. Wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju – w przypadku wniosku złożonego przez inny organ szkoły.
 8. Rada Rodziców podejmuje decyzje w sprawie:
 9. Wzoru jednolitego stroju na terenie szkoły – w porozumieniu z dyrektorem.
 10. Sytuacji , w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju – w porozumieniu z dyrektorem.
 11. Rada Rodziców uczestniczy:
 12. W osobie jednego przedstawiciela w zespole rozpatrującym odwołania nauczyciela od wystawienia mu oceny pracy – jeśli w szkole nie została powołana rada szkoły;
 13. W osobie jednego przedstawiciela w zespole rozpatrującym odwołanie dyrektora szkoły od wystawionej mu oceny pracy – jeśli w szkole nie została powołana rada szkoły.
 14. Podejmuje uchwały ( uchwala):
 15. Regulamin swojej działalności.
 16. Program wychowania szkoły – w porozumieniu z rada pedagogiczną.
 17. Program działania z zakresu profilaktyki – w porozumieniu z radą pedagogiczną.
 • Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł.
 • Rada Rodziców  reprezentuje ogół rodziców uczniów.
 • Skład i struktura Rady Rodziców. Sposób powoływania organów Rady.
 1. Podstawowe ogniwo Rady Rodziców stanowią pojedynczy przedstawiciele klas.
 2. Przedstawiciel klasy wybierany jest przez ogół rodziców danej klasy na pierwszym zebraniu klasowym w klasach.
 3. Rodzic, którego dziecko przestaje być uczniem szkoły automatycznie przestaje być członkiem Rady Rodziców. W jego miejsce zostaje powołana przez rodziców  inna osoba.
 4. Członkowie rady rodziców  mogą zostać odwołani przez ogólne zebrania rodziców danej klasy przed ukończeniem kadencji. Na ich miejsce zostają powołane inne osoby.
 5. Wszelkich wyborów uzupełniających Radę Rodziców dokonuje się na najbliższym zebraniu klasowym.
 1. Rodzice wchodzący w skład Rady Rodziców biorą udział  w posiedzeniach i pracy Rady z głosem czynnym.
 2. Na posiedzenie Rady możliwe jest zaproszenie przedstawiciela rady pedagogicznej , który uczestniczy w posiedzeniach i pracy Rady z głosem doradczym.
 1. Działalnością Rady kieruje Prezydium, wyłonione  na pierwszym w danym roku szkolnym zebraniu ogólnym Rady.
 2. Kadencja Prezydium trwa jeden rok.
 3. W skład Prezydium wchodzą następujące osoby:
 4. Przewodniczący Prezydium Rady Rodziców.
 5. Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców.
 6. Skarbnik Rady Rodziców.
 7. Sekretarz Prezydium Rady Rodziców,
 8. 2 członków Prezydium Rady Rodziców.
 9. Obsadzenie poszczególnych stanowisk następuje na pierwszym posiedzeniu Prezydium.
 10. Rodzic, który przestał być członkiem Rady automatycznie przestaje być członkiem Prezydium. Na jego miejsce zostaje wybrana w wyborach uzupełniających kolejna osoba.
 11. Odwołania któregoś z członków Prezydium jest możliwe na wniosek Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego. Na zwolnione miejsce dokonuje się wyborów  uzupełniających.
 12. W przypadku zmniejszenia składu osobowego Prezydium z innej przyczyny również zostają zorganizowane wybory uzupełniające.
 13. Zorganizowanie wyborów uzupełniających następuję w ciągu 1 miesiąca.
 14. Możliwe jest ustąpienie lub odwołanie z istotnych powodów całego składu Prezydium przed końcem kadencji. W takim przypadku organizowane są nowe wybory Prezydium.
 15. Istotnymi powodami odwołania Prezydium mogą być np. nie wywiązywanie się ze swoich obowiązków, naruszenie Regulaminu, działanie na szkodę ogólnie pojętego  interesu uczniów, rodziców, szkoły itp.
 16. Odwołania Prezydium przez Radę dokonuje się na specjalnie zwołanym zebraniu, w którym musi brać udział bezwzględna większość członków Rady. W takiej sytuacji możliwe jest odwołanie tylko całego Prezydium.
 1. Rada Rodziców posiada komisję Rewizyjną, kontrolującą działalność Rady oraz jej organów.
 2. Komisja Rewizyjna wybierana jest na pierwszym w danym roku szkolnym zebraniu Rady.
 3. Komisja rewizyjna składa się z 3 osób.
 4. Przewodniczącego Komisji wybierają spośród siebie jej członkowie na pierwszym posiedzeniu.
 5. W przypadku zmniejszenia składu osobowego Komisji, czy to na wniosek jej Przewodniczącego, czy z powodu ustąpienia któregoś z członków , czy z innych powodów, w okresie 1 miesiąca zostają zorganizowane wybory uzupełniające, które przedłużają kadencji Komisji Rewizyjnej.
 6. Możliwe jest ustąpienie lub odwołanie z istotnych powodów całego składu Komisji Rewizyjnej. Wówczas wybierana jest nowa Komisja.
 7. Istotnymi powodami odwołania Komisji Rewizyjnej mogą być np. nie wywiązywanie się ze swoich obowiązków, naruszanie Regulaminu działające na szkodę ogólnie pojętego interesu uczniów, rodziców, szkoły itp. W takich przypadkach można odwołać całą komisję Rewizyjną.
 1. Rada Rodziców może utworzyć stałe komisje problemowe lub komisje do wykonania zadań doraźnych.
 2. W skład komisji wchodzą członkowie Rady. W ramach tych komisji mogą działać również inni rodzice uczniów szkoły.
 3. Członków stałych i doraźnych komisji oraz ich Przewodniczących powołuje Prezydium Rady.
 4. Przy Radzie mogą działać ogniwa organizacji społecznych, powołanych dla upowszechnienia oświaty i wychowania, krzywienia kultury oraz sprawowania opieki nad dziećmi i młodzieżą.
 5. Organizacja pracy i zadania poszczególnych Rady Rodziców.

Zadaniami przedstawicieli klasowych Rady Rodziców są:

 1. W pierwszej kolejności współpraca z wychowawcą klasy oraz pozostałymi rodzicami dla dobra uczniów danej klasy.
 2. Dostosowywanie celów i zadań zwartych w Art. II niniejszego Regulaminu do konkretnych potrzeb klasy wyrażonych przez rodziców, uczniów i nauczycieli.
 3. Współdziałanie ze wszystkimi rodzicami i pozyskiwanie ich do realizacji swojej pracy.
 4. Angażowanie członków organizacji wymienionych w Art. III par.5 pkt 4 Regulaminu do pomocy w wykonywaniu zadań Rady.
 5. Przekazywanie rodzicom danej klasy uchwał Rady i składanie sprawozdań w zakresie problemów szkoły.
 6. W razie zaistnienia takiej potrzeby klasowi przedstawiciele Rady Rodziców, w porozumieniu z innymi rodzicami danej klasy mogą zwołać zebranie klasowe.
 7. Klasowi przedstawiciele Rady są zobowiązani brać udział w rozwiązywaniu istotnych kwestii spornych dotyczących poszczególnych uczniów lub całej klasy.
 1. Swoją działalnością Rada Rodziców realizuje cele i zadania określone w Art. II niniejszego Regulaminu.
 2. Rada wyraża swoje stanowisko w formie uchwał. Uchwały przyjmowane są w drodze głosowania.
 3. Każda klasa reprezentowana jest przez 1 osobę.
 4. Dla przyjęcia uchwał potrzeba zwykłej większości głosów. Głosowania są jawne. W przypadku równej ilości głosów zarządzane zostaje powtórne głosowanie.
 5. Wszelkie wybory personalne przeprowadzane są za pomocą głosowań tajnych. Dla przyjęcia decyzji potrzeba zwykłej większości głosów. W przypadku równej ilości głosów oddanych na kandydata zarządzone zostaje głosowanie powtórne.
 6. Jeżeli uchwała Rady jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem szkoły, dyrektor szkoły może zawiesić jej wykonanie i przedłożyć do ponownego rozpatrzenia przez Radę. Czas ponownego rozpatrzenia spornej kwestii nie powinien przekraczać 7 dni. W przypadku braku uzgodnienia sprawę przekazuje się do rozstrzygnięcia  organowi bezpośrednio nadzorującemu szkołę. Decyzja organu powinna nastąpić w ciągu 14 dni. Rada ma prawo nie uznać decyzji organu i posłużyć się drogą odwoławczą przewidzianą prawem.
 1. Zadaniem Prezydium i jego poszczególnych członków jest bieżące kierowanie całokształtem pracy w okresie między zebraniami Rady Rodziców, w szczególności:
 2. Uczestniczenie w zebraniach zwołanych przez Przewodniczącego lub na wniosek innego członka Prezydium lub dyrektora szkoły.
 3. Wykonywanie uchwał podjętych na zebraniach Rady Rodziców.
 4. Zatwierdzenie harmonogramu realizacji planu pracy i planu finansowego Rady.
 5. Podejmowanie decyzji dotyczących działalności finansowo – gospodarczej.
 6. Koordynowanie działalności klasowych przedstawicieli Rady Rodziców.
 7. Nadzór nad pracami komisji doraźnych i stałych.
 8. Podejmowanie innych ważnych decyzji w okresie między zebraniami Rady.
 9. Prezydium kończąc kadencję składa Radzie sprawozdanie z okresu działalności.
 10. Zadania poszczególnych członków Prezydium:
 11. Zadaniem Przewodniczącego jest kierowanie całokształtem prac Rady i Prezydium, a w szczególności:

- dostosowywanie do konkretnych potrzeb szkoły zadań wymienionych w Art. II

- kierowanie działalnością finansowo – gospodarczą Rady.

- opracowanie projektu działalności wraz z planem finansowym na dany rok szkolny, przedstawienia projektu do zatwierdzenia Radzie do końca września w kolejnym roku szkolnym.

- przedstawienie sprawozdania finansowego za ubiegły rok do końca września bieżącego roku szkolnego.

- dokonanie podziału zadań i obowiązków między członkami Prezydium.

- współdziałanie ze wszystkimi członkami Rady i pozyskiwanie ich do realizacji swojego planu pracy.

- zwoływanie i prowadzenie zebrań Rady nie rzadziej niż 3 razy w ciągu roku szkolnego oraz w przypadkach nadzwyczajnych,  które reguluje Regulamin.

- zwoływanie i prowadzenie zebrań Prezydium nie rzadziej niż raz na dwa miesiące;

- określenie zadań dla komisji stałych i doraźnych powołanych przez Radę.

- zapewnienie opieki nad dokumentacją  Rady Rodziców.

- przekazywanie opinii i postulatów Rady dyrektorowi i radzie pedagogicznej.

- reprezentowanie Rady na zewnątrz.

 1. swoje zadania Przewodniczący dzieli z Zastępcą w celu usprawnienia pracy.
 2. zadaniem Sekretarza jest zapewnienie właściwej organizacji pracy Rady, a w szczególności:

- opracowanie harmonogramu prac i zadań Rady oraz kierowanie jego realizacją,

- organizacyjne przeprowadzenie zebrań Rady i Prezydium,

- przeprowadzenie i nadzorowanie głosowań i wyborów,

- nadzorowanie terminowości  prac poszczególnych organów Rady,

- sporządzanie protokołów zebrań Rady oraz posiedzeń Prezydium,

- prowadzenie korespondencji i dokumentacji Rady,

 1. Skarbnik Rady jest odpowiedzialny z ramienia Prezydium za całokształt  działalności finansowo – gospodarczej Rady. Do jego obowiązków należy:

- czuwanie nad pełna i rytmiczną realizacją planowanych dochodów oraz ze zgodnym z przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami dokonywanie wydatków.

- czuwanie nad prawidłowością i rzetelnością dokumentacji księgowej,

- składanie okresowych sprawozdań z działalności finansowej Rady,

- prowadzenie księgowości Rady Rodziców z zastrzeżeniem  posiadanych do tego kompetencji,

 1. Członkowie Rady wspierają prace pozostałych osób w Prezydium oraz biorą czynny udział w podejmowaniu decyzji Prezydium.
 2. Prezydium Rady Rodziców:

- koordynuje działalność klasowych rad rodziców.

- informuje rade o swojej działalności oraz sposobie załatwienia zgłoszonych wniosków,

- sprawuje nadzór nad pracami komisji,

- zatwierdza harmonogram realizacji planu pracy,

- decyduje o działalności finansowo – gospodarczej, dysponuje funduszami,

- odbywa zebrania , zwoływane przez Przewodniczącego lub  na wniosek dyrektora szkoły, w określonych odstępach czasu lub  w miarę potrzeby,

- składa okresowe sprawozdanie z działalności przed ogólnymi zebraniami,

- kieruje bieżącymi pracami rady w okresie między zebraniami , w tym gospodarką finansową,

- realizuje plan finansowy Rady,

- wykonuje uchwały Rady,

- opiniuje dorobek zawodowy nauczycieli za okres stażu z uwzględnieniem opinii  rad klasowych,

- podejmuje decyzję o zatrudnieniu osób niezbędnych dla realizacji zadań Rady,

-reprezentuje Radę i ogół rodziców uczniów wobec dyrektora i innych organów szkoły oraz na zewnątrz.

- dokumentuje soje zebrania i podejmowane podczas nich czynności w formie protokołu.

Zadaniem komisji Rewizyjnej jest czuwanie nad zgodnością działalności poszczególnych organów Rady z Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami, a w szczególności:

- dokonywanie przynajmniej raz w roku kontroli działalności poszczególnych organów Rady,

-  dokonywanie dodatkowo kontroli działalności organów Rady- na wniosek dyrektora lub organu administracji, sprawującej bezpośredni nadzór nad szkołą.,

- dokonywanie przynajmniej raz w roku kontroli działalności finansowo – gospodarczej poszczególnych organów  Rady.

- składanie Radzie rocznych sprawozdań ze swoich prac wraz z wnioskami pokontrolnymi.

Zadaniem komisji stałych i doraźnych jest wykonywanie zadań poleconych przy ich powołaniu, a w szczególności:

- zadań postawionych przez Radę lub Prezydium ;

- podejmowanie z własnej inicjatywy nowych zadań wynikających z potrzeb szkoły oraz zgłaszanie Przewodniczącemu wniosków  z nich wynikających,

- angażowanie do realizacji określonych zadań rodziców spoza Rady,

- składanie sprawozdań ze swoich prac do Prezydium Rady.

 1. Zasady działalności finansowo- gospodarczej Rady Rodziców.
 2. Fundusze Rady powstają ze składem rodziców, wpływów z instytucji państwowych, samorządowych , organizacji społecznych ora z innych źródeł.
 3. Wysokość minimalnej składki rocznej ustala się na pierwszym w roku szkolnym zebraniu Rady, nie później niż do końca września każdego roku szkolnego. Informacja o składce podawana jest do wiadomości ogółu rodziców za pośrednictwem klasowych przedstawicieli Rady Rodziców lub w inny jasny sposób.
 4. Składki na rzecz Rady są
 5. Prezydium zakłada w banku rachunek w celu przechowywania na nim środków finansowych Rady oraz dokonywania bieżących rozliczeń finansowych. Do korzystania z rachunku Prezydium upoważnia się Przewodniczącego i Zastępcę oraz Skarbnika.
 6. Fundusze są użytkowane do działalności Rady określoną w niniejszym Regulaminie w ART. II oraz uchwałach podejmowanych przez Radę.
 7. Wydatkowanie funduszu odbywa się w oparciu o preliminarz wydatków przygotowanych przez Przewodniczącego i przedstawiony do zatwierdzenia Radzie Rodziców do końca września każdego nowego roku szkolnego.
 8. Z realizacji planu finansowego sporządzane jest przez Przewodniczącego sprawozdanie i przedstawiane Radzie do akceptacji na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym ( tj. do końca września). Przed zatwierdzeniem przez Radę sprawozdanie jest kontrolowane przez Komisję Rewizyjną.
 9. Zakupione ze środków Rady przedmioty naukowe i materiały przekazuje się na rzecz szkoły na podstawie protokołów przekazania. Wartość przekazanych przedmiotów i materiałów wprowadza się do ewidencji księgowej szkoły.
 10. W prowadzeniu gospodarki finansowej stosuje się przepisy obowiązującej jednostki budżetowej. Za zgodność z obowiązującymi przepisami odpowiada Prezydium.
 11. W celu zapewnienia odpowiedniej obsługi finansowo- księgowej Rada Rodziców może zatrudnić księgowego. Zatrudnienie i wynagrodzenie ustalane są przez Radę w drodze uchwały.
 12. Zatrudniona do prowadzenia księgowości osoba podlega Skarbnikowi.
 1. Postanowienia końcowe.
 1. Wszystkie uchwały Rady i jej poszczególnych organów zapadają zwykła większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Decyzje personalne podejmowane są w głosowaniach tajnych zwykłą większością przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 • 2
 1. Członkowie Rady wykonują swoje funkcje społecznie.
 2. Dla celów prowadzenia zadań statutowych Rada Rodziców może zatrudnić osoby z zewnątrz.
 3. Przyjmowanie do pracy odbywa się na zasadzie umowy o dzieło z podaniem okresu zatrudnienia i stawki wynagrodzenia.
 4. Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rada Rodziców w głosowaniu.
 5. Umowę o pracę  z  takimi osobami spisuje Przewodniczący Rady.
 6. Osoby zatrudnione nie mogą być w jakikolwiek sposób powiązane z Rada  Rodziców

Działalność Rady Rodziców i jej ogniw powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

Niniejszy Regulamin został zatwierdzony na zebraniu Rady Rodziców  w dniu 19.09.2007 r. Uchwała RR nr 4/2007/2008 z dnia 19.09.2007r.