Raport dostępności

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 23 w Toruniu

Szkoła Podstawowa nr 23 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, ul. Osikowa 11, 87-100 Toruń zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 23 w Toruniu.

Data publikacji strony internetowej: 2016-08-31

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-27

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

Zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,

Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych,

Zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych

Dokładamy wszelkich starań aby w najbliższym możliwym czasie wszystkie pliki były w pełni dostępne cyfrowo. Mimo wszystko pliki dostępne w serwisie są odczytywane przez programy wspomagające, jedynie ich konstrukcja nie jest w pełni dostępna.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-01

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-02-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Iwona Muszyńska.

E-mail: sp23tor@sp23.torun.pl

Telefon: 56 645 89 44

Każdy ma prawo:

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 23 w Toruniu

Adres: ul.Osikowa 11, 87-100 Toruń

E-mail: sp23tor@sp23.torun.pl

Telefon: 56 645 89 44

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą 2 wejścia - główne wejście do szkoły od ul. Kalinowej oraz wejście do oddziałów przedszkolnych od ul.

Osikowej. Portiernia znajduje się po prawej stronie od wejścia od ul. Kalinowej.

Na teren szkoły prowadzą schody – wejście główne do budynku oraz wejście na hol szkolny i do części administracyjnej.

Budynek szkoły nie jest w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy, brak jest toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych. W szkole nie ma pętli indukcyjnych, występują ograniczone oznaczenia pomieszczeń / toalet i sekretariatu / w alfabecie braille’a, brak oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Dla osób poruszających się na wózkach dostępna jest platforma schodowa zlokalizowana przy wejściu od strony ul. Osikowej – umożliwia dostęp do części parterowej budynku.

Od strony ul. Osikowej wyznaczono 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych – zostały odpowiednio oznakowane. Miejsca parkingowe znajdują się w pobliżu platformy schodowej.

Raport o stanie zapewnienia dostepności podmiotu publicznego