REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Zajęcia w świetlicy odbywają się w godzinach od 7:00 – 17:00.

 1. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie klas 1-3, przy czym pierwszeństwo przysługuje dzieciom rodziców/opiekunów pracujących zawodowo oraz dzieci z rodzin niepełnych, których rodzic pracuje zawodowo.
 1. Uczniowie klas 4 – 6, będą przyjmowani do świetlicy, jeśli dojeżdżają do szkoły spoza rejonu szkoły i ich rodzice/opiekunowie pracują zawodowo.
 1. W każdym innym przypadku prośba rodzica/opiekuna o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej traktowana będzie indywidualnie po konsultacji nauczycieli świetlicy z dyrektorem szkoły.
 1. Kwalifikacja uczniów do świetlicy szkolnej odbywa się na podstawie „Kwestionariusza przyjęcia do świetlicy”., który rodzice/opiekunowie wypełniają najpóźniej do dnia 15 września.

Kwestionariusz zawiera podstawowe dane:

 • imię i nazwisko ucznia,
 • miejsce zamieszkania i telefony kontaktowe do rodziców lub opiekunów.

Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do niezwłocznej aktualizacji danych, szczególnie telefonów kontaktowych.

 1. Uczniowie klas 1-6, nie zapisani do świetlicy mogą w niej przebywać jedynie oczekując na obiad lub zajęcia dodatkowe.
 1. Zajęcia świetlicowe odbywają się w grupach wychowawczych liczących do 25 osób.
 1. Dziecko przebywające w świetlicy każdorazowo zgłasza potrzebę wyjścia ze świetlicy (do toalety, biblioteki itp.) u nauczyciela.
 1. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może sporadycznie korzystać z oferty zajęć świetlicowych, po uprzednim pisemnym poinformowaniu nauczycieli świetlicy co do dnia i godzin pobytu dziecka.
 1. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty. Prosimy aby dzieci nie przynosiły do szkoły wartościowych przedmiotów.